Search result for

*未*

(258 entries)
(0.1912 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-未-, *未*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みらい, mirai] (n) อนาคต
[みまん, miman] (n) ไม่เต็ม ไม่ครบ เช่น 14歳満 แปลว่า อายุไม่ครบ 14 ปี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まつ, matsu] ท้าย,ปลาย (เช่น 3月末 ปลายเดือน3)
収収益[みしゅうりえき, mishuurieki] รายได้ค้างรับ
払利息[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
処分[みしょぶん, mishobun] ยังไม่ได้จัดสรร
成年[みせいねん, miseinen] (n ) ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みれん, miren] Thai: อาลัยอาวรณ์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[味, wèi, ㄨㄟˋ] taste; smell, odor; delicacy
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  未 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[妹, mèi, ㄇㄟˋ] younger sister
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  未 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[嫠, lí, ㄌㄧˊ] widow
Radical: Decomposition: 未 (wèi ㄨㄟˋ)  攵 (pū ㄆㄨ)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic]
[寐, mèi, ㄇㄟˋ] sleep; asleep
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  爿 (qiáng ㄑㄧㄤˊ)  未 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] A bed 爿 in a house 宀; 未 provides the pronunciation
[昧, mèi, ㄇㄟˋ] dark, hidden, obscure
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  未 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[未, wèi, ㄨㄟˋ] not yet; 8th terrestrial branch
Radical: Decomposition: 一 (yī )  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來
[来, lái, ㄌㄞˊ] to arrive, to come, to return; in the future, later on
Radical: Decomposition: 未 (wèi ㄨㄟˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來
[業, yè, ㄧㄝˋ] business, profession; to study, to work
Radical: Decomposition: 业 (yè ㄧㄝˋ)  未 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] A musical instrument 业 made of wood 木
[氂, máo, ㄇㄠˊ] tail, hair; yak
Radical: Decomposition: 未 (wèi ㄨㄟˋ)  攵 (pū ㄆㄨ)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  毛 (máo ㄇㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fur
[魅, mèi, ㄇㄟˋ] magic, enchantment, charm; a forest demon
Radical: Decomposition: 鬼 (guǐ ㄍㄨㄟˇ)  未 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] A forest 未 demon 鬼; 未 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイアログ確立指示完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} handshake request outstanding [Add to Longdo]
バス使用信号[バスみしようしんごう, basu mishiyoushingou] (n) {comp} bus-quiet signal [Add to Longdo]
暗殺[あんさつみすい, ansatsumisui] (n) attempted assassination [Add to Longdo]
意志[いしみらい, ishimirai] (n) {ling} volitional future [Add to Longdo]
[きのとひつじ;いつび;おつび, kinotohitsuji ; itsubi ; otsubi] (n) (See 干支) thirty-second of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
過現[かげんみ, kagenmi] (n) past, present and future; three temporal states of existence [Add to Longdo]
希代[きたいみもん, kitaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unparalleled [Add to Longdo]
恐喝[きょうかつみすい, kyoukatsumisui] (n) attempted extortion; extortion attempt [Add to Longdo]
[きんみらい, kinmirai] (n,adj-no) near future [Add to Longdo]
来政治研究会[きんみらいせいじけんきゅうかい, kinmiraiseijikenkyuukai] (n) Kinmirai Seiji Kenkyukai (faction of the LDP) [Add to Longdo]
[つちのとひつじ;きび, tsuchinotohitsuji ; kibi] (n) (See 干支) 56th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
満;才[さいみまん, saimiman] (suf) under ... years of age; less than ... years old [Add to Longdo]
作者[さくしゃみしょう, sakushamishou] (n) anonymous; author unknown [Add to Longdo]
殺人[さつじんみすい, satsujinmisui] (n) attempted murder [Add to Longdo]
自殺[じさつみすい, jisatsumisui] (n) attempted suicide [Add to Longdo]
審議[しんぎみりょう, shingimiryou] (n) unresolved; shelved [Add to Longdo]
[かのとひつじ;しんび, kanotohitsuji ; shinbi] (n) (See 干支) eighth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
人跡到;人跡[じんせきみとう, jinsekimitou] (n,adj-no) unexplored [Add to Longdo]
[じんみらい, jinmirai] (n) eternally; forever [Add to Longdo]
来際[じんみらいさい;じんみらいざい, jinmiraisai ; jinmiraizai] (n-adv,n) to the end of time; to the crack of doom; for ever and ever [Add to Longdo]
戦争亡人[せんそうみぼうじん, sensoumiboujin] (n) war widow [Add to Longdo]
前人到;前人[ぜんじんみとう, zenjinmitou] (adj-na,n) untrodden (region, field of study, etc.); unprecedented (discovery, achievement, etc.) [Add to Longdo]
前人[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before [Add to Longdo]
前代[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P) [Add to Longdo]
[ひのとひつじ;ていび, hinotohitsuji ; teibi] (n) (See 干支) 44th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
農夫;農(iK)[のうふ, noufu] (n) peasant [Add to Longdo]
[み, mi] (n) eighth sign of Chinese zodiac (The Ram, 1pm-3pm, south-southwest, June); (P) [Add to Longdo]
[み, mi] (pref) not yet; un- [Add to Longdo]
[まだ(P);いまだ, mada (P); imada] (adj-na,adv) (1) (uk) as yet; hitherto; still; (2) not yet (with negative verb); (P) [Add to Longdo]
だき;き;夙[まだき, madaki] (adv) (uk) a very short while ago; very early (e.g. in the morning) [Add to Longdo]
だし[いまだし, imadashi] (n) something to be desired [Add to Longdo]
だしも[まだしも, madashimo] (adv) (uk) rather; better; (P) [Add to Longdo]
だに;今だに(iK)[いまだに, imadani] (adv) still; even now; until this very day [Add to Longdo]
だ嘗て;だ曾て[いまだかつて, imadakatsute] (exp) (uk) not until now (with neg. verb); never yet [Add to Longdo]
[まだまだ, madamada] (adv) (uk) still some way to go before the goal; still more to come; much more; not yet [Add to Longdo]
央柳;美容柳[びようやなぎ;びょうやなぎ(ik);ビヨウヤナギ;ビョウヤナギ(ik), biyouyanagi ; byouyanagi (ik); biyouyanagi ; byouyanagi (ik)] (n) (uk) Chinese hypericum (Hypericum monogynum) [Add to Longdo]
解決[みかいけつ, mikaiketsu] (adj-na,n) unsettled; pending; unresolved; (P) [Add to Longdo]
解決問題[みかいけつもんだい, mikaiketsumondai] (n) unresolved problem [Add to Longdo]
解放部落[みかいほうぶらく, mikaihouburaku] (n) (obsc) burakumin area [Add to Longdo]
[みかい, mikai] (adj-na,n,adj-no) savage land; backward region; uncivilized; uncivilised; (P) [Add to Longdo]
開国[みかいこく, mikaikoku] (n) uncivilized country [Add to Longdo]
開墾[みかいこん, mikaikon] (n) uncultivated [Add to Longdo]
開墾地[みかいこんち, mikaikonchi] (n) virgin soil; uncultivated land [Add to Longdo]
開社会[みかいしゃかい, mikaishakai] (n) a primitive society [Add to Longdo]
開人[みかいじん, mikaijin] (n) barbarian; savage; savage (primitive) people (race) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一波平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
[dīng wèi, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˋ, ] forty fourth year D8 of the 60 year cycle, e.g. 1967 or 2027 [Add to Longdo]
[yǐ wèi, ㄧˇ ㄨㄟˋ, ] thirty second year B8 of the 60 year cycle, e.g. 1955 or 2015 [Add to Longdo]
[Lì wèi jì, ㄌㄧˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] Leviticus; the third book of Moses [Add to Longdo]
前所[qián suǒ wèi yǒu, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, ] unprecedented [Add to Longdo]
前所有的[qián suǒ wèi yǒu de, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, ] unprecedented [Add to Longdo]
前所[qián suǒ wèi jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] unprecedented; never seen before [Add to Longdo]
前途[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, ] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds? [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, / ] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time [Add to Longdo]
[zài wèi lái, ㄗㄞˋ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] in the future [Add to Longdo]
宝刀[bǎo dāo wèi lǎo, ㄅㄠˇ ㄉㄠ ㄨㄟˋ ㄌㄠˇ, / ] treasure knife does not age (成语 saw); old but still vigorous [Add to Longdo]
[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] not yet; still not [Add to Longdo]
[jǐ wèi, ㄐㄧˇ ㄨㄟˋ, ] fifty sixth year F8 of the 60 year cycle, e.g. 1979 or 2039 [Add to Longdo]
广播和知服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广 / ] Broadcast and Unknown Server; BUS [Add to Longdo]
[cóng wèi, ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ, / ] never [Add to Longdo]
意犹[yì yóu wèi jìn, ㄧˋ ㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to wish to continue sth; to have not fully expressed oneself [Add to Longdo]
悬而[xuán ér wèi jué, ㄒㄩㄢˊ ㄦˊ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] pending a decision; hanging in the balance [Add to Longdo]
方兴[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, / ] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong [Add to Longdo]
时辰[shí chen wèi dào, ㄕˊ ㄔㄣ˙ ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, / ] the time has not yet come [Add to Longdo]
旷古[kuàng gǔ wèi yǒu, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, / ] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented [Add to Longdo]
旷古[kuàng gǔ wèi wén, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, / ] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented; also written 曠古有|旷古[Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] not yet; did not; have not; not; 8th earthly branch: 1-3 p.m., 6th solar month (7th July-6th August), year of the Sheep [Add to Longdo]
[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unfinished; outstanding (business); unfulfilled [Add to Longdo]
亡人[wèi wáng rén, ㄨㄟˋ ㄨㄤˊ ㄖㄣˊ, ] a widow (a widow's way of referring to herself in former times) [Add to Longdo]
[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending [Add to Longdo]
来学[wèi lái xué, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] future studies [Add to Longdo]
来业绩[wèi lái yè jì, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] future yield (of investment) [Add to Longdo]
便[wèi biàn, ㄨㄟˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] not in a position to do so; I can't do it without authorization [Add to Longdo]
[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, ] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate) [Add to Longdo]
[wèi guān, ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] minor (old usage, person under 20) [Add to Longdo]
出货[wèi chū huò, ㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, / ] not yet dispatched [Add to Longdo]
删节版[wèi shān jié bǎn, ㄨㄟˋ ㄕㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄢˇ, / ] unabridged edition; uncut edition [Add to Longdo]
[wèi bǔ, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, ] not foreseen; unpredictable; not on the cards [Add to Longdo]
卜先知[wèi bǔ xiān zhī, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄓ, ] predictable; sth one can predict without being a clairvoyant [Add to Longdo]
受精[wèi shòu jīng, ㄨㄟˋ ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ, ] unfertilised [Add to Longdo]
[wèi kě, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ, ] cannot [Add to Longdo]
可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable [Add to Longdo]
[wèi cháng, ㄨㄟˋ ㄔㄤˊ, / ] not yet [Add to Longdo]
[wèi yāng, ㄨㄟˋ ㄧㄤ, ] (literary) not ended; not yet over; close to the end [Add to Longdo]
[wèi qǔ, ㄨㄟˋ ㄑㄩˇ, ] a bachelor; an unmarried man [Add to Longdo]
娶妻[wèi qǔ qī, ㄨㄟˋ ㄑㄩˇ ㄑㄧ, ] not yet married; bachelor [Add to Longdo]
[wèi hūn, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ, ] unmarried [Add to Longdo]
婚夫[wèi hūn fū, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ ㄈㄨ, ] fiancé [Add to Longdo]
婚妻[wèi hūn qī, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ ㄑㄧ, ] fiancée [Add to Longdo]
[wèi fū, ㄨㄟˋ ㄈㄨ, ] unhatched [Add to Longdo]
完成[wèi wán chéng, ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, ] imperfect; incomplete [Add to Longdo]
[wèi dìng, ㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, ] undecided; indeterminate; still in doubt [Add to Longdo]
[wèi jǐ, ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, / ] soon; before long [Add to Longdo]
[wèi bì, ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ, ] not necessarily; maybe not [Add to Longdo]
[wèi chéng, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, ] minor (i.e. person under 18); incomplete; unachieved; failed; abortive [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「確認飛行物体のことだと思う」
Entrance is restricted to those above 18.18歳満の方の入場は禁じます。
Children under 18 are not admitted.18歳満の方は入場できません。
UFO stands for unidentified flying object.UFOは確認飛行物体を表す。
Two problems remained unsolved.2つの問題が解決のままであった。
There is no admission fee for children under five.5歳満の小人は、入場料は要りません。
The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.X記号は数学ではたいてい知数を表す。
At the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.お葬式で、亡人は黒いスーツ、帽子そして手袋をしてとてもしっかりとして見えた。
To your future!あなたの来に乾杯!
This is the second mail we send you referring to the invoice No.1111 which has not been settled.このメールは、払いになっている請求書1111に関する2回目のメールです。
Children under thirteen years of age are not admitted to this swimming pool.このプールは13歳満の子供の入場を許可されていない。
Cookie is under 5 years old.クッキーは5歳満だ。
The strength of the firm is attributed to its future-oriented strategy.その会社の強さは来志向の戦略によって生みだされている。
The mystery still remains unsolved.そのなぞなぞは今も解決である。
As yet, the project is the air.その計画は今のところ決定である。
The old proverb still holds good in our modern society.その古い諺は、我々の近代社会にもだに当てはまる。
The anthropologist says old customs still prevail in the province.その州ではだに古い慣習が根強い、とその文化人類学者は言っている。
The experiment was made on a hundred unmarried males.その実験は婚の男性100人を対象に行われた。
A savage tribe lived there in those days.その当時、そこには開民族が住んでいた。
There are still some savage tribes on that island.その島にはまだ開の種族がいる。
There are still some savage tribes on that island.その島には開種族がいる。
The widow suffered from stomach cancer.その亡人は胃ガンを痛んでいた。
The widow was dressed in black.その亡人は黒衣をまとっていた。
The widow had to get through a lot of hardships.その亡人は多くの苦難を経験しなければならなかった。
The problem still remains to be solved.その問題はまだ解決のままだ。
Sophie had been looking forward to getting another letter from the unknown sender.ソフイーは知の差し出し人からまた手紙が来るのを心待ちにしていた。
The problem remains unsolved.その問題は解決のままである。
If an oversight is the reason why you have not paid, please send us the amount due, and let us solve the problem immediately.もし見落としのために払いになっているのでしたら、お支払いいただいて、この問題を早急に片づけさせてください。
For God's sake, tomorrow's left behind.なんということ、来は捨てられてしまった。
Let it hang.それは決定のままにしておけ。
Never have I seen such a thing.そんなものはだかつて見たことがない。
I get the feeling you still have an axe to grind. If you've got something to say come on out and say it.どうも君はだ胸に一物もっているような気がする。文句があればはっきり言ってよ。 [M]
Those who use forks or chopsticks often think people who don't are uncivilized.フォークやはしを使う人々は、しばしばフォークやはしを使わない人々のことを開だと考える。
Are you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?皆さんは、皮膚がんになる危険性が大いにあり、体を弱りきらせ、食料の乏しい、動植物の減少した来の世界を私たちにつくるつもりですか。
All of us are connected with the past and the future as well as the present.われわれはみんな、現在はもちろん過去や来とも関係がある。
Our policy is to build for the future, not the past.過去ではなく、来に向けて取り組むのが当社の方針です。
Past and future prison my heart.過去と来に心を閉ざされても。
We can know the past, but the future we can only feel.過去は知ることができる。しかし来は感じることしかできない。
Our plans for the vacation are still up in the air.われわれの休暇の計画はまだ決定である。
Applicants must be under thirty years old.応募者は30歳満でなければならない。
The future of our company is at stake. We have been heavily in the red for the last couple of years.我が社の来は危険にさらされている。この2年間はひどい赤字状態だ。
Our holiday plans are still in the air.我々の休暇の計画はまだ定だ。
If we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.海洋研究の来を過去の研究から判断するに、多くのすばらしい発見がこれからも期待できる。
You have a bright future.君には明るい来がある。 [M]
The known must be separated from the unknown.既知のことは知のことと区別しなくてはならない。
Education is an investment in the future.教育は来への投資である。
Tell me about your program for the future.君の来計画について話してください。 [M]
You can't enter, because you're a minor.君は成年だから入れません。 [M]
The child of today is the man of the future in the making.今の子供は、発達中の来の大人である。
The plans are still up in the air.計画はまだ定である。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's about a future.[JA] 大事なのは来だ Say Yes (2017)
What's happened with food, the local food movement, people becoming aware of where their food comes from, the same thing is happening with electricity.[CN] -為來盡一份心力 Earth Is a Hot Mess (2017)
-Bill Nye. -Nicely done.[CN] 白人別再利用亞洲文化 賣無科學根據的管制藥品 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
I'm not at the world championship level yet, but I know I can hang with a lot of world champions.[JA] 俺はまだ熟だ チャンピオンから学ぶ CounterPunch (2017)
34, unmarried, works for a Zurich-based software company called Teradyne.[JA] 34,婚,のために働く チューリッヒに拠点を置くソフトウェア テラダインと呼ばれる会社。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
I came here for a reason.[CN] 但我想告诉你 我希望你来会好 Mudmare (2017)
She's carrying the future.[JA] 来を担ってる The First Day of the Rest of Your Life (2017)
So it's unfinished business.[JA] だから完成のビジネスです。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
No ETA as of yet.[JA] 今のところ定です The Return (2017)
It's a demand from the tax office for unpaid national insurance.[JA] 内国歳入庁から 払い請求だよ Close Encounters (2017)
You have nothing to do with this case.[CN] 至少有二十名囚犯投诉 能在预定日期顺利出狱 Brooklyn Housing (2017)
Your Grace, there's still no word from the Unsullied.[JA] 陛下 アンサリードからだ 返事はありません The Spoils of War (2017)
A week later, he turned up at a San Diego County hospital recovering from an apparent suicide attempt.[JA] 一週間後 病院で 自殺遂から回復中 After Porn Ends 2 (2017)
What if the future of A.I. isn't just benign, but beautiful?[CN] 而在来如何掌控它 才是本节目的重点 Machines Take Over the World (2017)
Locke's ETA is less than ten.[JA] ロックのETAは10満です。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
You have less than three minutes.[JA] あなたは3分満です。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
It may be rude of me, but though she's the daughter of a popular author, she's an amateur, right?[CN] 我记得他是终身婚的啊 Appeal (2017)
Though I myself am an author, I can't explain it well.[CN] 小说维持着这样的风格直到最后一页 连登场人物的名字都曾提起 就结束了 Appeal (2017)
I think there's also unintended consequences, right?[CN] 可是我想象来人工智能 可以读懂我的核磁共振造影 我的乳房X光片 我的验血报告 也许还有感应器 Machines Take Over the World (2017)
You have to take control of your own brand and be able to dictate your own future.[JA] ブランドを統制して 自ら来を築くのよ After Porn Ends 2 (2017)
It doesn't taste good?[CN] (他第一次输掉比赛十个月后 彼得还跟其他对手较量过) The Mysterious Million Yen Women (2017)
-Prashanth Venkat, man. That was great.[CN] 亞洲人別賣無科學根據的管制藥品 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
I will not have my agenda mischaracterized and undermined before I even take office.[JA] 就任もしていないのに 誤解されたり決定の議題なんか 持たないでしょう A Flash of Light (2017)
Let's put on a show.[CN] 我覺得我們得改變這種想法 我們有內容誇張荒謬的科幻電影 已經告訴我們來可能的災難 Earth Is a Hot Mess (2017)
I had a sense of hope... I was gonna be able to, like, see something better.[JA] 明るい来に期待したんだ CounterPunch (2017)
-Right.[CN] 我觉得来会大大改善我的生活 Machines Take Over the World (2017)
Maybe so.[CN] 我将会创造至今从有过的 创新的情感 Absolute (2017)
But I'm a minor, so I was told that I needed a guarantor in order to receive the prize money.[JA] (みどり) でも 成年の私が 当選金を受け取るには 保証人が必要だって言われて Choices (2017)
Like, right now?[CN] 杰伊 你的来指日可待 杰伊 CounterPunch (2017)
They're charging him with attempt.[JA] 遂で咎めているんです The Man in the Basement (2017)
What's your alternative, if there is one?[CN] 我贊同這是美好的想法 卻過於不切實際... (《煤炭戰爭來能源與地球命運》 作者 理查馬丁) ...我們得面對現實 Earth Is a Hot Mess (2017)
And in time, they will follow suit, and pass knowledge to their future generations.[JA] そうすれば全てが 来へ受け継がれていく Barbecue (2017)
Most of these concerns appear to be based on Close Encounters Of The Third Kind.[JA] どうやら 「知との遭遇」らしい Close Encounters (2017)
I'm pretty sure that's how it ends.[CN] 我從看完整部電影 Louis C.K. 2017 (2017)
It's the greatest armada Westeros has ever seen.[JA] ウェストロスがだかつて見たことのない大艦隊だ Dragonstone (2017)
I mean, I'm 49. I have two kids.[CN] 我從自我了結過 Louis C.K. 2017 (2017)
This has been great. A hand for the panel.[CN] -對來的想像... Earth Is a Hot Mess (2017)
Listen, man, seems like you got some unfinished business over here that you should be dealing with first.[JA] あなたのように思われる 完成のビジネスがある ここであなたはすべきです 最初に対処している。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Not yet.[JA] だに。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
My husband's speaking with her.[JA] だに。 私の夫は彼女と話しています。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
I would like to express my congratulations on winning this prize.[CN] 小说维持着这样的风格直到最后一页 连登场人物的名字都曾提起 就结束了 Appeal (2017)
And so this is the beginning for the next breed of champions.[JA] 来のチャンピオンの 登竜門と言える CounterPunch (2017)
The first step was analyzing Rembrandt's painting style.[CN] 如果人工智能的来 不只是助人 而是可以创造出美学呢? Machines Take Over the World (2017)
It changes the setting based on information it got from the past to control the future.[CN] 科技的成就 已经达到从过去的行为中 采集信息 改变来发生的事 Machines Take Over the World (2017)
Another secret you were hoping I'd never find out about.[JA] 計算すると納金と罰金を 合わせて5万ポンドですね The Widow Maker (2017)
What's not wise is peddling unverified and politically motivated horseshit to the press.[JA] 賢明でないことは 検証で政治的に 問題が起きそうなでたらめを マスコミにばらまくことよ A Flash of Light (2017)
Still no luck finding it, but I'm not gonna give up.[JA] だ発見できていませんが 僕はあきらめません Stalker's Prey (2017)
What's $50,000?[CN] 我们训练这些孩子 主要是为了防患于 CounterPunch (2017)
This is how we can get rid of the Saviors, how we all can have a future.[JA] 救世主を全滅させる 俺たちの来のためだ New Best Friends (2017)
Practicing shooting.[JA] 熟だね 射撃を練習する Rock in the Road (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログ確立指示完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
バス使用信号[ばすみしようしんごう, basumishiyoushingou] bus-quiet signal [Add to Longdo]
割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference [Add to Longdo]
規定[みきてい, mikitei] unspecified [Add to Longdo]
使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium [Add to Longdo]
使用有効期間[みしようゆうこうきかん, mishiyouyuukoukikan] non-usable period [Add to Longdo]
収集データ[みしゅうしゅうデータ, mishuushuu de-ta] uncollected data [Add to Longdo]
処理[みしょり, mishori] new [Add to Longdo]
知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state [Add to Longdo]
定義[みていぎ, miteigi] undefined [Add to Longdo]
定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior [Add to Longdo]
定義値[みていぎち, miteigichi] undefined value [Add to Longdo]
登録アクセス[みとうろくアクセス, mitouroku akusesu] non-registered access [Add to Longdo]
登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier [Add to Longdo]
利用者誤り指示完了[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding [Add to Longdo]
利用者誤り要求完了[りようしゃあやまりようきゅうみかんりょう, riyoushaayamariyoukyuumikanryou] User error request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
前代[ぜんだいみもん, zendaimimon] unerhoert, beispiellos [Add to Longdo]
[み, mi] noch_nicht [Add to Longdo]
亡人[みぼうじん, miboujin] Witwe [Add to Longdo]
刊行[みかんこう, mikankou] unveroeffentlicht [Add to Longdo]
[みこん, mikon] unverheiratet [Add to Longdo]
完成[みかんせい, mikansei] unvollendet [Add to Longdo]
[みてい, mitei] unbestimmt, unentschieden, schwebend [Add to Longdo]
[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
[みらい, mirai] Zukunft [Add to Longdo]
[みけつ, miketsu] schwebend, Untersuchungs- [Add to Longdo]
決囚[みけつしゅう, miketsushuu] Untersuchungsgefangener [Add to Longdo]
[みまん, miman] unter, weniger_als [Add to Longdo]
[みじゅく, mijuku] unreif, gruen [Add to Longdo]
[みち, michi] unbekannt [Add to Longdo]
[みしょう, mishou] unbekannt, noch_nicht_festgestellt [Add to Longdo]
[みすい, misui] der_Versuch [Add to Longdo]
[みかい, mikai] wild, unzivilisiert [Add to Longdo]
殺人[さつじんみすい, satsujinmisui] versuchter_Mord [Add to Longdo]
自殺[じさつみすい, jisatsumisui] Selbstmordversuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top