Search result for

西

(62 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -西-, *西*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
西[ซี-กวา] (n ) แตงโม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
西[せいよう, seiyou] (n) ชาติตะวันตก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
西[せいれき, seireki] (n) คริตศักราช , See also: A. 和暦,
西洋建築[せいようけんちく, seiyoukenchiku] (n) สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก,รูปแบบการก่อสร้างแบบตะวันตก
西[すいか, suika] แตงโม
西[すいか, suika] (n ) แตงโม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
西ドイツ[にしどいつ, nishidoitsu] Thai: เยอรมันตะวันตก English: West Germany

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
西[西, xī, ㄒㄧ] west, western, westward
Radical: 西Decomposition: 兀 (wù ˋ)  囗 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictographic] A bird settling into its nest, representing sunset; compare 東

Japanese-English: EDICT Dictionary
西[にし, nishi] (n) (abbr) Spain [Add to Longdo]
西[にし, nishi] (n) west; (P) [Add to Longdo]
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live) [Add to Longdo]
西の対[にしのたい, nishinotai] (n) (See 寝殿造) western side house (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
西の方[にしのほう, nishinohou] (n) western direction [Add to Longdo]
西も東も分からない[にしもひがしもわからない, nishimohigashimowakaranai] (exp) not knowing one's way around; not familiar with the area; not knowing what to do [Add to Longdo]
西アジア[にしアジア, nishi ajia] (n) West Asia [Add to Longdo]
西アフリカ[にしアフリカ, nishi afurika] (n) West Africa [Add to Longdo]
西ゴート[にしゴート, nishi go-to] (n) Visigoth [Add to Longdo]
西サハラ[にしサハラ, nishi sahara] (n) Western Sahara [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西[xī, ㄒㄧ, 西] west; the West; Spain (abbr.); Spanish [Add to Longdo]
西三条[xī sān tiáo, ㄒㄧ ㄙㄢ ㄊㄧㄠˊ, 西 / 西] Xisantiao (Beijing placename) [Add to Longdo]
西[Xī nǎi, ㄒㄧ ㄋㄞˇ, 西] Sinai [Add to Longdo]
西乃山[xī nǎi shān, ㄒㄧ ㄋㄞˇ ㄕㄢ, 西] Mount Sinai [Add to Longdo]
西[Xī Yà, ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Southwest Asia [Add to Longdo]
西伯利亚[Xī bó lì yà, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Siberia [Add to Longdo]
西[Xī yuán, ㄒㄧ ㄩㄢˊ, 西] Christian era; Gregorian calendar; AD (Anno Domini); same as 公元 [Add to Longdo]
西元前[Xī yuán qián, ㄒㄧ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 西] before the common era; BC [Add to Longdo]
西[Xī chōng, ㄒㄧ ㄔㄨㄥ, 西] (N) Xichong (place in Sichuan) [Add to Longdo]
西[xī běi, ㄒㄧ ㄅㄟˇ, 西] northwest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Even three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.3世紀前においてさえも、ほとんどの西ヨーロッパ人はまだ指を使っていた。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム系共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。
Let us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.この関連で、西欧イデオロギーの韓国の文化への影響について考えてみよう。
Cultures of the East and the West are mixed in this country.この国では東西の文化が交じり合っている。
I'm quite a stranger in this town.この町は西も東も分かりません。
This is a universal truth that transcends time.これは古今東西に通ずる真理である。
Columbus sailed farther west to look for a new continent.コロンブスは新しい大陸を探し、更に西へと航海した。
Columbus argued that he could reach India by going west.コロンブスは西へいけばインドへ到着すると主張した。
San Francisco is on the West Coast of the U.S.サンフランシスコはアメリカの西海岸にある。
Chicago is the principal city of the Middle West.シカゴは、米国中西部の主要な都市である。
John covers the Kanto area and Taro covers the Kansai area.ジョンは関東地区、そして太郎は関西地区を担当している。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know.[CN] 这种东西就丢了吧 Reason (2017)
If the terrorists left the stadium via the west tunnel, they could be on any one of the six roads leading from the area.[JA] テロリストが 西のトンネルを通ってスタジアム、 彼らは その地域から通じる6つの道路。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
You know Romley Avenue's split into East and West, don't you?[JA] ロムリーは東西に分かれてる Sexy Rollercoasters (2017)
78 Romley Avenue West.[JA] 西ロムリー通り78 Sexy Rollercoasters (2017)
Well, is it east or is it west?[JA] それで東か西か? Sexy Rollercoasters (2017)
I'm back.[CN] 被拿来和那种东西比较 让我有点遗憾 Ready (2017)
-To logic.[CN] 比起自己想要描绘的东西 做出观众想看的东西 才是我们创作者的使命 Confrontation (2017)
Well, you can, but unless the Iron Curtain has shifted 3,000 miles west, I don't have to fucking answer.[JA] 東西の鉄のカーテンを 消してから聞けよ The Secret of Sales (2017)
It's West. Okay? It's fucking West.[JA] 西だよ 間違いない Sexy Rollercoasters (2017)
I'm so happy for you.[CN] 但书是那种有个什么契机 就能卖得很好的东西吗? Confrontation (2017)
-A special guest?[JA] (西条(さいじょう))特別ゲスト? Appeal (2017)
We will be back.[CN] 我们无可奉告 混账东西 Affection (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
西[にし, nishi] Westen [Add to Longdo]
西ドイツ[にしどいつ, nishidoitsu] Westdeutschland [Add to Longdo]
西[せいなん, seinan] Suedwest(en) [Add to Longdo]
西[せいがん, seigan] Westufer, Westkueste [Add to Longdo]
西[せいほう, seihou] westliche_Richtung, -Westen [Add to Longdo]
西[にしび, nishibi] Nachmittagssonne [Add to Longdo]
西[せいれき, seireki] christliche_Zeitrechnung [Add to Longdo]
西[せいおう, seiou] Westeuropa [Add to Longdo]
西[せいよう, seiyou] Abendland, Westen [Add to Longdo]
西[にしかぜ, nishikaze] Westwind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top