ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

西

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -西-, *西*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
西[ซี-กวา] (n ) แตงโม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
西[西, xī, ㄒㄧ] west, western, westward
Radical: 西Decomposition: 兀 (wù ㄨˋ)  囗 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictographic] A bird settling into its nest, representing sunset; compare 東,  Rank: 167

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西[, ㄒㄧ, 西] west; the West; Spain (abbr.); Spanish, #791 [Add to Longdo]
西[dōng xī, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ, 西 / 西] east and west, #340 [Add to Longdo]
西[dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] thing; stuff; person, #340 [Add to Longdo]
西[xī bù, ㄒㄧ ㄅㄨˋ, 西] western part, #2,355 [Add to Longdo]
西[xī fāng, ㄒㄧ ㄈㄤ, 西] the West; the Occident; Western countries, #2,375 [Add to Longdo]
西[Xī ān, ㄒㄧ ㄢ, 西] Xī'ān prefecture level city and capital of Shǎnxī Province 陝西省|陕西省 in central north China; also Xi'an district of Liaoyuan city 遼源市|辽源市, Jilin, #3,359 [Add to Longdo]
西班牙[Xī bān yá, ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ, 西] Spain, #3,455 [Add to Longdo]
西[Bā xī, ㄅㄚ ㄒㄧ, 西] Brazil, #3,703 [Add to Longdo]
广西[Guǎng xī, ㄍㄨㄤˇ ㄒㄧ, 广西 / 西] Guangxi province in south China; since 1959, Guangxi Zhuang autonomous region 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, location of the Zhuang minority peoples, abbr. 桂, capital Nanning 南寧|南宁, #3,875 [Add to Longdo]
西[Shān xī, ㄕㄢ ㄒㄧ, 西] Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原, #3,983 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
西[せいよう, seiyou] (n) ชาติตะวันตก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
西[せいれき, seireki] (n) คริตศักราช , See also: A. 和暦,
西洋建築[せいようけんちく, seiyoukenchiku] (n) สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก,รูปแบบการก่อสร้างแบบตะวันตก
西[すいか, suika] แตงโม
西[すいか, suika] (n ) แตงโม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
西ドイツ[にしどいつ, nishidoitsu] Thai: เยอรมันตะวันตก English: West Germany

Japanese-English: EDICT Dictionary
西[にし, nishi] (n) (abbr) Spain [Add to Longdo]
西[にし, nishi] (n) west; (P) [Add to Longdo]
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live) [Add to Longdo]
西の対[にしのたい, nishinotai] (n) (See 寝殿造) western side house (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
西の方[にしのほう, nishinohou] (n) western direction [Add to Longdo]
西も東も分からない[にしもひがしもわからない, nishimohigashimowakaranai] (exp) not knowing one's way around; not familiar with the area; not knowing what to do [Add to Longdo]
西アジア[にしアジア, nishi ajia] (n) West Asia [Add to Longdo]
西アフリカ[にしアフリカ, nishi afurika] (n) West Africa [Add to Longdo]
西ゴート[にしゴート, nishi go-to] (n) Visigoth [Add to Longdo]
西サハラ[にしサハラ, nishi sahara] (n) Western Sahara [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Even three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.3世紀前においてさえも、ほとんどの西ヨーロッパ人はまだ指を使っていた。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム系共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。
Let us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.この関連で、西欧イデオロギーの韓国の文化への影響について考えてみよう。
Cultures of the East and the West are mixed in this country.この国では東西の文化が交じり合っている。
I'm quite a stranger in this town.この町は西も東も分かりません。
This is a universal truth that transcends time.これは古今東西に通ずる真理である。
Columbus sailed farther west to look for a new continent.コロンブスは新しい大陸を探し、更に西へと航海した。
Columbus argued that he could reach India by going west.コロンブスは西へいけばインドへ到着すると主張した。
San Francisco is on the West Coast of the U.S.サンフランシスコはアメリカの西海岸にある。
Chicago is the principal city of the Middle West.シカゴは、米国中西部の主要な都市である。
John covers the Kanto area and Taro covers the Kansai area.ジョンは関東地区、そして太郎は関西地区を担当している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something is approaching from the southwest.[JA] 何かが近づいています 南西方向から Forbidden Planet (1956)
Lizzy![CN] 丽西 Episode #1.4 (1995)
Lucy.[CN] 露西 Storm Warning (1951)
I had to choose a place where you'd have to play fair with me.[JA] 西岸のヤシの木 9時だな Too Late for Tears (1949)
But I'll tell you something. You've got ten times the chance to get a straight deal from me as I've got from you.[JA] 西岸にヤシの木がある Too Late for Tears (1949)
You may come in at 83-17-4 North 148-21West.[JA] では、北緯93-17-4 西緯148-21だ Forbidden Planet (1956)
On the crime front, the police of 9 western states, from Washington in the north to Colorado and Utah in the east, have been alerted to keep a continue search for Kansas desperado, Emmet Myers.[JA] 次は事件のニュースです ワシントン州以南... コロラド ユタにかけての 西部各州の警察は... The Hitch-Hiker (1953)
Josie.[CN] 乔西 Episode #2.18 (1991)
- 5057 State Street, west of Santa Monica.[JA] - ステイト通り5057番地 サンタモニカ通りの西 He Walked by Night (1948)
Sigi![CN] 西 The Bridge (1959)
Watts and Wilshire in West Los Angeles.[JA] ワッツとウィルシャーの 西ロサンゼルス地区 He Walked by Night (1948)
If they shoot into the west, we shoot back. That's all.[JA] 人民警察が われわれ西側へ 発砲した時に限られます The Spy Who Came In from the Cold (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
西[にし, nishi] Westen [Add to Longdo]
西ドイツ[にしどいつ, nishidoitsu] Westdeutschland [Add to Longdo]
西[せいなん, seinan] Suedwest(en) [Add to Longdo]
西[せいがん, seigan] Westufer, Westkueste [Add to Longdo]
西[せいほう, seihou] westliche_Richtung, -Westen [Add to Longdo]
西[にしび, nishibi] Nachmittagssonne [Add to Longdo]
西[せいれき, seireki] christliche_Zeitrechnung [Add to Longdo]
西[せいおう, seiou] Westeuropa [Add to Longdo]
西[せいよう, seiyou] Abendland, Westen [Add to Longdo]
西[にしかぜ, nishikaze] Westwind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top