Search result for

(81 entries)
(0.0813 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -言-, *言*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
い渡す[いいわたす, iiwatasu] (vt) สั่ง,พิพากษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
い寄る[いいよる, iiyoru] (vt ) พูดเกี้ยว, จีบ
い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt ) ทะเลาะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[げんご, gengo] Thai: ภาษา English: language
[いう, iu] Thai: พูด

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[言, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  二 (èr ㄦˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A tongue sticking out of a mouth 口,  Rank: 355
[警, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] to guard, to watch; alarm, alert
Radical: Decomposition: 敬 (jìng ㄐㄧㄥˋ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 687
[誉, yù, ㄩˋ] fame, reputation; to praise
Radical: Decomposition: 兴 (xìng ㄒㄧㄥˋ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Word 言 of one's success 兴,  Rank: 1,676
[誓, shì, ㄕˋ] to swear, to pledge; oath
Radical: Decomposition: 折 (zhé ㄓㄜˊ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Words 言 that must not be broken 折; 折 also provides the pronunciation,  Rank: 2,095
[譬, pì, ㄆㄧˋ] example; metaphor, simile
Radical: Decomposition: 辟 (pì ㄆㄧˋ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 2,441
[詹, zhān, ㄓㄢ] talkative, verbose; surname
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  八 (bā ㄅㄚ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 2,533
[詈, lì, ㄌㄧˋ] to curse, to scold; to accuse
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] To implicate 罒 someone by one's words 言,  Rank: 4,626
[變, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to change, to transform, to alter; rebel
Radical: Decomposition: 䜌 (luán ㄌㄨㄢˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] To foment 攵 rebellion 䜌,  Rank: 4,906
[謇, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] to stutter; to speak boldly
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián) 言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 4,913
[誊, téng, ㄊㄥˊ] to copy, to transcribe
Radical: Decomposition: 龹 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 4,971

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん(P);こと, gen (P); koto] (n) word; remark; statement; (P) [Add to Longdo]
々句々;句句[げんげんくく, gengenkuku] (n) every single word and phrase; each and every word [Add to Longdo]
いがかり;い掛かり;掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment [Add to Longdo]
いくるめる;い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle [Add to Longdo]
いこなす;い熟す[いいこなす, iikonasu] (v5s,vt) to express properly; to explain well [Add to Longdo]
いそびれる[いいそびれる, iisobireru] (v1,vt) to fail to mention something or tell somebody something; to miss one's chance to tell somebody something [Add to Longdo]
いたい放題[いいたいほうだい, iitaihoudai] (exp) saying all one has to say (usu. negative, e.g. complaints, insults, etc.) [Add to Longdo]
いっこなし;いっこ無し[いいっこなし, iikkonashi] (exp) (See かたいことはいっこなし) let's not say (such things) to each other [Add to Longdo]
いつける;い付ける;付ける[いいつける, iitsukeru] (v1,vt) (1) to tell (to do); to order; to charge; to direct; (2) to tell on (someone); to report; (3) to often say [Add to Longdo]
いながら[いいながら, iinagara] (exp) with these words; while saying [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, ] to speak; to say; talk; word, #802 [Add to Longdo]
[yán lùn, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] expression of (political) opinion, #6,701 [Add to Longdo]
[yán yǔ, ㄧㄢˊ ㄩˇ, / ] speech; talk, #6,755 [Add to Longdo]
[yán xíng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] words and actions; what one says and what one does, #12,890 [Add to Longdo]
[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] word; word (as opposed to thought and deed), #20,235 [Add to Longdo]
论自由[yán lùn zì yóu, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] (constitutional) freedom of speech, #28,655 [Add to Longdo]
[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, / ] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech, #29,133 [Add to Longdo]
[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] words; expression, #33,670 [Add to Longdo]
外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, ] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended, #43,428 [Add to Longdo]
[yán míng, ㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, ] state explicitly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深くう。 [F]
"Four pounds fifty" says Bob.「4ポンド50ペンス」とボブがう。
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼女にあった」と彼はった。
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異口同音にう。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたを愛しているのよ」とわんばかりに彼女は僕にウィンクした。 [M]
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながらった。 [F]
"The castle is haunted," he said with a shiver.「あの城には幽霊がいる」と彼は震えながらった。
They say love is blind.「あばたもえくぼ」ってうからね。
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な青年はった。
"Oh, yes," he answered.「うんうん」彼はった。
"Yes, it is," said the Little House to herself.「ええ、ここがいいわ」と小さいおうちもいました。 [F]
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが葉をさしはさむ。「私が電話したのは・・・」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I don't exactly know why, it was really interesting.[JA] (女子高生2) でも 何か葉にできないんだけど 面白くて Emotions (2017)
This is what she wrote in her letter.[JA] 美波さん 手紙でこうってました Emotions (2017)
Is that the only reason?[CN] 这不是三两语讲得清楚的 Absolute (2017)
It's nothing I need to mention either.[JA] いちいちうことでもないから Confrontation (2017)
I don't want to do what she told me.[JA] 私 あの人のうこと 聞きたくないんです Emotions (2017)
By normal logic, it's only natural.[JA] それは 世の中の理屈でっても当然です Emotions (2017)
When I told her, "It's my mission,"[CN] 你为什么能这么断呢? Disbanded (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世の中の理屈では い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
-Yes. -I worked hard on it.[JA] ったよ 俺ね 頑張ったよね? Emotions (2017)
There's finally someone who wants to read my novel.[JA] 僕の小説をさ 読みたいって ってくれる人ができたんだよね Emotions (2017)
She gave me a message for you.[JA] (桜井) その方から伝を預かりまして Emotions (2017)
It seems you don't know this, but there are many people in this world who agree with my opinion.[CN] 你还真喜欢妄下断 Absolute (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[げんご, gengo] language [Add to Longdo]
語トランスレータ[げんごトランスレータ, gengo toransure-ta] language translator [Add to Longdo]
語プロセッサ[げんごぷろせっさ, gengopurosessa] language processor [Add to Longdo]
語結合[げんごけつごう, gengoketsugou] language binding [Add to Longdo]
語構成要素[げんごこうせいようそ, gengokouseiyouso] language construct [Add to Longdo]
語処理系[げんごしょりけい, gengoshorikei] language processor [Add to Longdo]
語対象[げんごたいしょう, gengotaishou] language object [Add to Longdo]
語表示[げんごひょうじ, gengohyouji] language indication [Add to Longdo]
語名[げんごめい, gengomei] language-name [Add to Longdo]
語要素[げんごようそ, gengoyouso] language construct, entity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い争う[いいあらそう, iiarasou] (sich)streiten, (sich)zanken [Add to Longdo]
い分[いいぶん, iibun] Meinung, Einwand [Add to Longdo]
い及ぶ[いいおよぶ, iioyobu] (Thema) beruehren, erwaehnen [Add to Longdo]
い回し[いいまわし, iimawashi] Ausdruck, Redewendung [Add to Longdo]
い訳[いいわけ, iiwake] Entschuldigung, Ausrede [Add to Longdo]
[いう, iu] -sagen [Add to Longdo]
[げんきゅう, genkyuu] hinweisen_auf, erwaehnen [Add to Longdo]
[げんめい, genmei] Erklaerung, Aussage [Add to Longdo]
[ことば, kotoba] -Wort [Add to Longdo]
[げんご, gengo] Sprache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top