ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -言-, *言*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[言, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    二 [èr, ㄦˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A tongue sticking out of a mouth 口, Rank: 355
[警, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] to guard, to watch; alarm, alert
Radical: , Decomposition:   敬 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 687
[誉, yù, ㄩˋ] fame, reputation; to praise
Radical: , Decomposition:   兴 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Word 言 of one's success 兴, Rank: 1676
[誓, shì, ㄕˋ] to swear, to pledge; oath
Radical: , Decomposition:   折 [zhé, ㄓㄜˊ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Words 言 that must not be broken 折; 折 also provides the pronunciation, Rank: 2095
[譬, pì, ㄆㄧˋ] example; metaphor, simile
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2441
[詹, zhān, ㄓㄢ] talkative, verbose; surname
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    八 [, ㄅㄚ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2533
[詈, lì, ㄌㄧˋ] to curse, to scold; to accuse
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] To implicate 罒 someone by one's words 言, Rank: 4626
[變, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to change, to transform, to alter; rebel
Radical: , Decomposition:   䜌 [luán, ㄌㄨㄢˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] To foment 攵 rebellion 䜌, Rank: 4906
[謇, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] to stutter; to speak boldly
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  ?  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 4913
[誊, téng, ㄊㄥˊ] to copy, to transcribe
Radical: , Decomposition:   龹 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 4971

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, ] to speak; to say; talk; word, #802 [Add to Longdo]
[yǔ yán, ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] (spoken) language, #1,658 [Add to Longdo]
[fā yán rén, ㄈㄚ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] spokesperson, #3,178 [Add to Longdo]
[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] statement; utterance, #4,111 [Add to Longdo]
[yán lùn, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] expression of (political) opinion, #6,701 [Add to Longdo]
[yán yǔ, ㄧㄢˊ ㄩˇ, / ] speech; talk, #6,755 [Add to Longdo]
[xuān yán, ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, ] declaration; manifesto, #7,177 [Add to Longdo]
[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, ] to leave one's comments; to leave a message, #7,384 [Add to Longdo]
[huǎng yán, ㄏㄨㄤˇ ㄧㄢˊ, / ] lie, #7,899 [Add to Longdo]
[chuán yán, ㄔㄨㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] rumor; hearsay, #8,651 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
い渡す[いいわたす, iiwatasu] (vt) สั่ง, พิพากษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[げんろん, genron] (n) [ N ] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
[げんろん, genron] (n) [ N ] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
い寄る[いいよる, iiyoru] (vt) พูดเกี้ยว, จีบ
い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt) ทะเลาะ
[げんどう, gendou] กริยาวาจา, คำพูดเเละการกระทำ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[げんご, gengo] TH: ภาษา  EN: language
[いう, iu] TH: พูด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん(P);こと, gen (P); koto] (n) word; remark; statement; (P) [Add to Longdo]
々句々;句句[げんげんくく, gengenkuku] (n) every single word and phrase; each and every word [Add to Longdo]
いがかり;い掛かり;掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment [Add to Longdo]
いくるめる;い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1, vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle [Add to Longdo]
いこなす;い熟す[いいこなす, iikonasu] (v5s, vt) to express properly; to explain well [Add to Longdo]
いそびれる[いいそびれる, iisobireru] (v1, vt) to fail to mention something or tell somebody something; to miss one's chance to tell somebody something [Add to Longdo]
いたい放題[いいたいほうだい, iitaihoudai] (exp) saying all one has to say (usu. negative, e.g. complaints, insults, etc.) [Add to Longdo]
いっこなし;いっこ無し[いいっこなし, iikkonashi] (exp) (See かたいことはいっこなし) let's not say (such things) to each other [Add to Longdo]
いつける;い付ける;付ける[いいつける, iitsukeru] (v1, vt) (1) to tell (to do); to order; to charge; to direct; (2) to tell on (someone); to report; (3) to often say [Add to Longdo]
いながら[いいながら, iinagara] (exp) with these words; while saying [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深くう。 [ F ]
"Four pounds fifty" says Bob.「4ポンド50ペンス」とボブがう。
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼女にあった」と彼はった。
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異口同音にう。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたを愛しているのよ」とわんばかりに彼女は僕にウィンクした。 [ M ]
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながらった。 [ F ]
"The castle is haunted," he said with a shiver.「あの城には幽霊がいる」と彼は震えながらった。
They say love is blind.「あばたもえくぼ」ってうからね。
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な青年はった。
"Oh, yes," he answered.「うんうん」彼はった。
"Yes, it is," said the Little House to herself.「ええ、ここがいいわ」と小さいおうちもいました。 [ F ]
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが葉をさしはさむ。「私が電話したのは・・・」

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The somnambulist's prophecy...? !"[CN] 梦游者的预 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"What's the use of making such a fuss?"[CN] 与你的上帝归于好 The Phantom Carriage (1921)
- Say it![JP] - うんだ! Frankenstein's Army (2013)
"The time has come to honour that promise before you take over here."[CN] "而且现在你也必须要在接管我的 职务之前履行你那时做出的诺 The Phantom Carriage (1921)
Told her.[JP] ったわ Kick-Ass 2 (2013)
No?[JP] ってないの? The Crimson Hat (2012)
Turns out[JP] い換えると Paul (2011)
Ask.[JP] ってみろ I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
"P.S. :[CN] Mac & Charlie Die: Part 2 (2008)
Four[JP] だからったろ The Intruder (1962)
Rumors![CN] Fateless (2005)
I told you.[JP] っただろ Always Bet on Red (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[げんご, gengo] language [Add to Longdo]
語トランスレータ[げんごトランスレータ, gengo toransure-ta] language translator [Add to Longdo]
語プロセッサ[げんごぷろせっさ, gengopurosessa] language processor [Add to Longdo]
語結合[げんごけつごう, gengoketsugou] language binding [Add to Longdo]
語構成要素[げんごこうせいようそ, gengokouseiyouso] language construct [Add to Longdo]
語処理系[げんごしょりけい, gengoshorikei] language processor [Add to Longdo]
語対象[げんごたいしょう, gengotaishou] language object [Add to Longdo]
語表示[げんごひょうじ, gengohyouji] language indication [Add to Longdo]
語名[げんごめい, gengomei] language-name [Add to Longdo]
語要素[げんごようそ, gengoyouso] language construct, entity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い争う[いいあらそう, iiarasou] (sich)streiten, (sich)zanken [Add to Longdo]
い分[いいぶん, iibun] Meinung, Einwand [Add to Longdo]
い及ぶ[いいおよぶ, iioyobu] (Thema) beruehren, erwaehnen [Add to Longdo]
い回し[いいまわし, iimawashi] Ausdruck, Redewendung [Add to Longdo]
い訳[いいわけ, iiwake] Entschuldigung, Ausrede [Add to Longdo]
[いう, iu] -sagen [Add to Longdo]
[げんきゅう, genkyuu] hinweisen_auf, erwaehnen [Add to Longdo]
[げんめい, genmei] Erklaerung, Aussage [Add to Longdo]
[ことば, kotoba] -Wort [Add to Longdo]
[げんご, gengo] Sprache [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top