ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -含-, *含*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[含, hán, ㄏㄢˊ] to hold in the mouth; to contain; to cherish
Radical: Decomposition: 今 (jīn ㄐㄧㄣ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 937

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hán, ㄏㄢˊ, ] to keep; to contain; to suck (keep in your mouth without chewing), #1,451 [Add to Longdo]
[hán liàng, ㄏㄢˊ ㄌㄧㄤˋ, ] content; quantity contained, #2,165 [Add to Longdo]
[hán yǒu, ㄏㄢˊ ㄧㄡˇ, ] to contain; including, #3,588 [Add to Longdo]
[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, ] to contain; to embody; to include, #4,446 [Add to Longdo]
[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation, #6,769 [Add to Longdo]
[yùn hán, ㄩㄣˋ ㄏㄢˊ, / ] to contain; to accumulate, #13,898 [Add to Longdo]
[hán xù, ㄏㄢˊ ㄒㄩˋ, ] implicit, #14,733 [Add to Longdo]
[yǐn hán, ㄧㄣˇ ㄏㄢˊ, / ] to contain in a concealed form; to keep covered up; implicit, #19,023 [Add to Longdo]
[hán xiào, ㄏㄢˊ ㄒㄧㄠˋ, ] to have a smile on one's face, #19,086 [Add to Longdo]
[hán hú, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ, ] obscurity; vague, #19,645 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
まれる[ふくまれる, fukumareru] (vi) เป็นส่วนประกอบ,มีรวมอยู่(ด้วย),มีผสมอยู่
[ふくむ, fukumu] 1.ใส่ไว้ข้างใน 2.รวม
める[ふくめる, fukumeru] ใส่รวม

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[ふくます, fukumasu] (v5s) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand [Add to Longdo]
ませる[ふくませる, fukumaseru] (v1,vt) (See む) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand [Add to Longdo]
まれない[ふくまれない, fukumarenai] (adj-i) not to be included [Add to Longdo]
まれる[ふくまれる, fukumareru] (v1,vi) to be included; to be comprised of [Add to Longdo]
[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P) [Add to Longdo]
みを持たせる[ふくみをもたせる, fukumiwomotaseru] (exp,v1) to hint at something [Add to Longdo]
み資産[ふくみしさん, fukumishisan] (n) hidden assets [Add to Longdo]
み笑い[ふくみわらい, fukumiwarai] (n,vs) suppressed laugh; smile; giggle; chuckle [Add to Longdo]
み声[ふくみごえ, fukumigoe] (n) muffled voice [Add to Longdo]
む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口にむ) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a bug in my Address Book and many address including yours were deleted.アドレス帳がバグってしまい、あなたのをむたくさんのアドレスが消えてしまいました。
Wimbledon has eighteen grass courts, including the Center Court.ウィンブルゾンには、センターコートをめて18の芝生コートがある。
Oranges are rich in vitamin c.オレンジにはビタミンCが多くまれている。
Oranges contain a lot of Vitamin C.オレンジはたくさんのビタミンCをんでいる。
Oranges have a high vitamin content.オレンジはビタミンを多くんでいる。
This beer contains a high proportion of alcohol.このビールはアルコールの有量が多い。
The vitamin pill contains abundant nutrition.このビタミン剤は栄養分を豊富にんでいる。
This plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.このビニール製のゴミ袋は有害な科学物質をんでいません。
This passage contains a lot of meaning.この一節には多くの意味がまれている。
Some of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.この飲料にまれている成分には有害なものがある。とりわけ妊娠中の人に。
Delivery is not included in the price.この価格には、運賃はまれていません。
Commodity tax is not included in the price.この価格には、物品税はまれていません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- including your bar stools...[JA] - バーの丸椅子もめて。 When Harry Met Sally... (1989)
Pete Aron, of course, won five Grand Prixs in the past when he was with Ferraris but that was three years ago.[JA] ピート・アロンは フェラーリで戦った時をめ通算5勝目... Grand Prix (1966)
The power has been passed to the Provisional Committee of the State Duma.[JA] 国会の臨時委員会に 移譲された お前達をめ兵士達は Tikhiy Don (1957)
"There's an elevator included in the price of admission."[CN] 还有一个通向塔顶的电梯 电梯费用已经包在入场券内 Ninotchka (1939)
. ..no special difficulties... . ..and no need at all for military assistance.[JA] ・・特別、困ったことは何も無いのだ・・ だから、軍事的援助もめ 何も必要ないのだ Forbidden Planet (1956)
Are we to understand that you don't actually want anyone to vote for you?[JA] あなたは、あなたをめ「誰にも投票するな」と 言いたいんですか? Brewster's Millions (1985)
He spits out streams of venom as he goes.[JA] 毒をんだよだれを口から吐き出す Siegfried (1980)
Working hours, wage cuts, the synthetic food, the quality of the sawdust in the bread.[CN] 诸如劳动时间太长,扣工资 人造的食物,还有面包里的木削。 The Great Dictator (1940)
The power has been passed to the Provisional Committee of the State Duma.[JA] 国会の臨時委員会に 移譲された お前達をめ兵士達は Tikhiy Don II (1958)
It may be full of germs!" "We don't have the sterilising oven going yet."[CN] 你不知道 里面可能有什么病菌 我们的消毒箱还没有做好" The Phantom Carriage (1921)
You're very flattering, Imperial Majesty, but the note contains nothing of importance.[CN] 你太夸奖了 陛下 但是纸条没有包 什么重要的东西 The Scarlet Empress (1934)
Dr. Morbius, my orders are to survey the situation on Altair-4.[JA] モービュース博士、私の任務には アルテア第4惑星の調査もまれます Forbidden Planet (1956)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[がんい, gan'i] implication, IF-THEN operation, conditional implication (operation) [Add to Longdo]
意素子[がんいそし, gan'isoshi] IF-THEN gate, IF THEN element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふくむ, fukumu] in_den_Mund_nehmen, (Gefuehle) hegen, enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
める[ふくめる, fukumeru] einschliessen;, Anweisungen_erteilen [Add to Longdo]
[がんゆう, ganyuu] enthalten [Add to Longdo]
[がんちく, ganchiku] -Inhalt, -Gehalt, Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top