ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -各-, *各*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, gè, ㄍㄜˋ] individual; each, every; all
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Walking 夂 and talking 口, Rank: 209

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: each; every; either
On-yomi: カク, kaku
Kun-yomi: おのおの, onoono
Radical: , Decomposition:     
Rank: 243

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, ] each; every #167 [Add to Longdo]
[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds #415 [Add to Longdo]
[gè dì, ㄍㄜˋ ㄉㄧˋ, ] in all parts of (a country); various regions #1,310 [Add to Longdo]
[gè jí, ㄍㄜˋ ㄐㄧˊ, / ] all levels #1,754 [Add to Longdo]
[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] every; various; separately one-by-one #1,959 [Add to Longdo]
[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] each country; every country; various countries #2,318 [Add to Longdo]
[gè lèi, ㄍㄜˋ ㄌㄟˋ, / ] all categories #2,320 [Add to Longdo]
[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙, ] each; respective; apiece #2,660 [Add to Longdo]
[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, ] all walks of life; all social circles #7,306 [Add to Longdo]
[gè zhǒng gè yàng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] various sorts and varieties #7,954 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かくい, kakui] (n) ทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย มักใช้ในจดหมาย หรือคำสั่ง
駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] (n) รถไฟธรรมดา, รถไฟที่จอดทุกสถานี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[かっかい, kakkai] แต่ละครั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かく, kaku] (pref) each; every; all; (P) #383 [Add to Longdo]
[かっこく(P);かくこく, kakkoku (P); kakukoku] (n) (1) each nation; (2) many nations; many countries; (P) #1,217 [Add to Longdo]
[かくち, kakuchi] (n, adj-no) every place; various places; (P) #2,404 [Add to Longdo]
[かくしゅ, kakushu] (n, adj-no) every kind; all sorts; (P) #2,725 [Add to Longdo]
[かくえき, kakueki] (n) every station #4,087 [Add to Longdo]
[かくしゃ, kakusha] (n) all companies; each company #8,081 [Add to Longdo]
々(P);(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) #10,435 [Add to Longdo]
[かくしょ, kakusho] (n, adj-no) each place; various places #12,902 [Add to Longdo]
[かくぶ, kakubu] (n) all parts; various parts; every department #17,854 [Add to Longdo]
[かくじ, kakuji] (n-adv, n-t) individual; each; (P) #19,414 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Internet is very useful for knowing the circumstances of each part of the world.インターネットは世界地の状況を知るのに、とても役に立ちます。
This study compares the immigration policies of various nations.この研究は国の移民政策を比較するものである。
This train stops at every station from Nakano on.この電車は中野より先は駅に停車する。
In this hospital each nurse attends five patients.この病院では、看護婦は5人の患者の看護を受け持っている。
This train stops at every station.この列車は駅に停車する。
This is just the milk run.これは駅停車です。
Make a sentence with each of these words.これらの語を々使って文を作りなさい。
And the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.そしてチームはゴールを蹴ってこの穴に通そうとして互いに競いあったのです。
Each player on the team has his own bat.そのチームの選手は自めいめいのバットを持っている。
The store has a large stock of wines.その店は種ワインをたくさん在庫している。
The actor's death made big headlines in all the papers.その俳優の死は紙で大見出しで報じられた。
The train calls at every station.その列車は駅停車です。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi, guys.[CN] American Psycho (2000)
I am in favour of any measure which would lead to closer cooperation in Europe.[JP] 国の協力関係が緊密になるのであれば 私はいかなる法案も支持します Roman Holiday (1953)
Everyone should remember my mom as one of the greatest movie stars, but instead of becoming an actress, she wanted to become a singer just like me.[CN] 也许在位的记忆里 我母亲 她是曾经红极一时的女演员 Episode #1.2 (2004)
Who, at every stage in Riemeck's career since 1960 has singled him out for posts of exceptional responsibility?[JP] リーメックの 経歴の段階で 彼を責任ある地位に 据えてきたのは誰か? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Guys.[CN] 位! Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Have we obligations?[CN] 難道我們沒有自的義務嗎? Grand Hotel (1932)
The Czar and the diplomatic corps were expected to attend.[JP] 皇帝をはじめ 国の外交団が出席 War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
On the crime front, the police of 9 western states, from Washington in the north to Colorado and Utah in the east, have been alerted to keep a continue search for Kansas desperado, Emmet Myers.[JP] 次は事件のニュースです ワシントン州以南... コロラド ユタにかけての 西部州の警察は... The Hitch-Hiker (1953)
Jacob?[CN] A Simple Plan (1998)
All the Cossacks fight on the fronts for our common cause.[JP] コサックは我等の味方として 戦線で戦っております Tikhiy Don (1957)
- Sure.[CN] 位辛苦了 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
Then man your ships, and may the Force be with you.[JP] では自船へ フォースが共にあらんことを Star Wars: A New Hope (1977)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おのおの, onoono] jeder, jedes [Add to Longdo]
[かくじん, kakujin] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
[かっこく, kakkoku] jedes_Land, alle_Laender [Add to Longdo]
[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]
[かくしゅ, kakushu] jede_Art, verschiedene_Sorten [Add to Longdo]
[かくじ, kakuji] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] Nahverkehrszug [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top