ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -叫-, *叫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[叫, jiào, ㄐㄧㄠˋ] cry, shout; to call, to greet, to hail
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丩 (jiū ㄐㄧㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 387

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] to call; to yell; to be called; to order, #274 [Add to Longdo]
[jiào zuò, ㄐㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, ] be called; be known as, #4,635 [Add to Longdo]
[jiān jiào, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˋ, ] screech; shriek, #10,290 [Add to Longdo]
[hū jiào, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ, ] to shout; to yell, #11,799 [Add to Longdo]
[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals), #13,357 [Add to Longdo]
[jiào xiāo, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄠ, / ] hoot, #13,625 [Add to Longdo]
[jiào xǐng, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ, ] to awaken; to wake sb up; to rouse, #15,539 [Add to Longdo]
[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, ] applaud; cheer, #15,596 [Add to Longdo]
[jīng jiào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄠˋ, / ] to cry out in fear, #18,975 [Add to Longdo]
[jiào hǎn, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄢˇ, ] exclamation; outcry; shout; yell, #19,680 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[さけぶ, sakebu] Thai: ตะโกน English: to shout
[さけぶ, sakebu] Thai: ร้องไห้โฮ English: to cry
[さけぶ, sakebu] Thai: เรียกร้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さけび, sakebi] (n) shout; scream; outcry; (P) [Add to Longdo]
び出す[さけびだす, sakebidasu] (v5s) to let out a cry; to break forth [Add to Longdo]
び声[さけびごえ, sakebigoe] (n) shout; yell; scream; (P) [Add to Longdo]
[さけぶ, sakebu] (v5b,vi) to shout; to cry; (P) [Add to Longdo]
喚;換(iK)[きょうかん, kyoukan] (n,vs) shout; scream [Add to Longdo]
[きょうごう, kyougou] (n,vs) crying aloud [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Come, boy," she called, "come and play."「おいでおいで」彼女はびました。「こっちであそぼ」
"This is what I was looking for," he exclaimed.「これが探していたものだ」と彼はんだ。
"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.「その切り立った崖には近づかないで」と彼女がんだ。
"Hey, Willie," the farmer shouted out.「ヘイ、ウィリー」農家は大声でんだ。
"Fire" he cried.「火事だ」と彼はんだ。
"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.「見ろ、火事だ」とダンがんだ。
The bank robber shouted, "Stay where you are, all of you!"「動くな、みんな」と銀行強盗はんだ。
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅力は言葉では表現できない」、とその芸術家はんだ。
"Come back!" he shouted.「戻ってこい」と彼はんだ。
"Watch out for the trap!" she screamed.「罠に気をつけてっ!」と彼女は高い声でんだ。
I am hoarse from yelling so much.あまり大声でんだために声がかれてしまった。
"Put this stuff away at once!" she yelled in a rage.こんなものすぐに片づけなさいと彼女はかんかんになってんだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you really think the boy'd shout it out so the whole neighbourhood could hear?[JA] 本気なら近所に 聞こえるようにぶかな? 12 Angry Men (1957)
"Contact!", he shouts.[JA] "出発"と It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966)
I think probably some day you will kill me.[JA] べよ サツが来るぞ Too Late for Tears (1949)
[SCREAMS][CN] [惨] How Stella Got Her Groove Back (1998)
My name is...[CN] 我... Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Harry.[CN] 我哈里 The Hot Spot (1990)
- Who screamed?[JA] -誰かんだか? The Graduate (1967)
His son.[CN] James的 Confessions (2005)
I'm Sadie.[CN] 我西迪 Across the Universe (2007)
Stop it![CN] 不要 Life Is Beautiful (1997)
I swear I'll scream to wake the dead if you don't get out of here.[JA] 死人も起きるくらい ぶわよ あいにく 死人は起きんさ Too Late for Tears (1949)
- Me?[CN] 我吗 The Virgin Spring (1960)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
び声[さけびごえ, sakebigoe] -Ruf, Aufschrei, Geschrei, Geheul [Add to Longdo]
[さけぶ, sakebu] -rufen, schreien, aufschreien [Add to Longdo]
[きょうかん, kyoukan] -Schrei, Aufschrei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top