ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -吉-, *吉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[吉, jí, ㄐㄧˊ] lucky, propitious, good
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] The words 口 of a scholar 士,  Rank: 856

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧˊ, ] lucky; abbr. for Jilin 林 province in northeast China; giga- (meaning billion or 10^9); surname Ji, #3,752 [Add to Longdo]
[Jí lín, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Jilin province (Kirin) in northeast China, abbr. , capital 長春|长春; also Jilin prefecture level city, Jilin province, #6,997 [Add to Longdo]
[jí xiáng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˊ, ] lucky, #9,104 [Add to Longdo]
[jí tā, ㄐㄧˊ ㄊㄚ, ] guitar, #9,248 [Add to Longdo]
[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] auspicious; lucky; propitious, #10,850 [Add to Longdo]
林省[Jí lín shěng, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄥˇ, ] Jilin province (Kirin) in northeast China, abbr. , capital Changchun 長春|长春, #11,053 [Add to Longdo]
[dà jí, ㄉㄚˋ ㄐㄧˊ, ] very auspicious; extremely lucky, #12,531 [Add to Longdo]
祥物[jí xiáng wù, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˊ ㄨˋ, ] mascot, #14,276 [Add to Longdo]
格鲁[Gé lǔ jí yà, ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄐㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Republic of Gruzia or Georgia, former Soviet republic in Caucasus, bordering Turkey and the Black Sea, #16,954 [Add to Longdo]
尼斯[jí ní sī, ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Guinness (publishers of book of records), #22,891 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きち;きつ, kichi ; kitsu] (n,adj-no) (See 御神籤・おみくじ) good fortune (esp. omikuji fortune-telling result); good luck; auspiciousness [Add to Longdo]
[よしぎゅう, yoshigyuu] (n) (abbr) (sl) Yoshinoya gyudon (beef on rice) [Add to Longdo]
[きっきょう, kikkyou] (n) sunshine and shadow; fortune [Add to Longdo]
凶禍福[きっきょうかふく, kikkyoukafuku] (n) good and bad fortune, and weal and woe [Add to Longdo]
原言葉[よしわらことば;よしはらことば, yoshiwarakotoba ; yoshiharakotoba] (n) (See ありんすことば) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
[きちじ;きつじ, kichiji ; kitsuji] (n) an auspicious event [Add to Longdo]
[きっしょ, kissho] (n) (See 書き初め) first calligraphy of the year [Add to Longdo]
[きっしょう;きちじょう, kisshou ; kichijou] (n) lucky omen; happy; auspicious [Add to Longdo]
祥天[きっしょうてん(P);きちじょうてん, kisshouten (P); kichijouten] (n) {Buddh} Sri-mahadevi (consort of Vaisravana in Buddhism, based on Lakshmi, the consort of Vishnu in Hinduism); (P) [Add to Longdo]
川神道[よしかわしんとう, yoshikawashintou] (n) Yoshikawa Shinto (Confucianist form of Shinto, stripped of Buddhist influence) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some people say thirteen is an unlucky number.13は不な数であるという人がいる。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の金曜日は不な日だと言われている。
I met Yoshida for the first time in five years.5年ぶりに田君に会った。
The good news spread through the village quickly.その報は大変すばやく村中に広がった。
Hello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.川かおりと言いますが予約しています。これが予約確認書です。
Take your time, Yoshida.田、ゆっくりやれよ。
Mr Yoshida is too severe with his children.田さんは子供に対して厳格すぎる。
Mr Yoshida is at home in French history.田君はフランスの歴史が詳しいです。 [M]
Mr Yoshida never breaks his promise.田氏は決して約束を破らない。
Mr Yoshida directed me to come at once.田先生は私にすぐ来るように指示した。
Mr Yoshimoto taught us many trivial matters.本先生がわれわれにつまらないことをたくさん教えた。
Yoshino is a place famous for its cherry blossoms.野は桜の名所です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gypsies[CN] 普赛人 The Phantom of the Opera (2004)
The heroes of the evening were Kiyo and Shokichi.[JA] 夕方の英雄 キヨと小だった。 Pom Poko (1994)
Jimmy?[CN] 姆 ? The Ice Storm (1997)
Jane![CN] 英! Pride & Prejudice (2005)
I act.[CN] 尼斯 A Hit Is a Hit (1999)
Jem?[CN] 姆? To Kill a Mockingbird (1962)
You Will, Shokichi?[JA] あなたは小、だろうか? Pom Poko (1994)
Sigi![CN] 西 The Bridge (1959)
You did great, Shokichi.[JA] あなたは小、偉大でした。 Pom Poko (1994)
Angie.[CN] 安 Love with the Proper Stranger (1963)
Today I creep fearfully into this sinister fray[JA] 今日 私は不な乱闘の為に不安に 苛まれながらこっそりと出かける Die Walküre (1990)
Gilly![CN] -  Moonrise (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きち, kichi] GLUECK [Add to Longdo]
[きっちょう, kicchou] gutes_Vorzeichen [Add to Longdo]
[きっきょう, kikkyou] Glueck_und_Unglueck, Schicksal [Add to Longdo]
[きっぽう, kippou] gute_Nachricht, erfreuliche_Nachricht [Add to Longdo]
[きちにち, kichinichi] gluecklicher_Tag [Add to Longdo]
[よしだ, yoshida] Yoshida (Name) [Add to Longdo]
[きっしょう, kisshou] gutes_Omen [Add to Longdo]
祥天[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
祥天[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top