ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

口癖

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -口癖-, *口癖*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
口癖[くちぐせ, kuchiguse] คำพูดติดปาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
口癖[くちぐせ, kuchiguse] (n) way of saying; favorite phrase; favourite phrase; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My grandmother used to say that she would live to be a hundred, but she died at the age of 85.私の祖母は、口癖のように100歳まで生きると言っていましたが、85歳で亡くなりました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Family is the only real wealth," he would often remark.[JA] 「家族は唯一の地質資産だ」ってのが口癖だった Dark Shadows (2012)
There are two "features of interest", as you are always saying in Dr. Watson's stories.[JA] 2つ興味を惹かれることがあります あなたの口癖で言うと The Abominable Bride (2016)
You're a cliché.[JA] それ口癖 The Sea of Trees (2015)
How they love to remind everyone.[JA] 彼らの口癖 The Lion and the Rose (2014)
You know, when I was young, my brother always used to say,[JA] ところで 若かりし頃の 兄弟の口癖だったのが Fast & Furious 6 (2013)
And that you always say, "Don't believe what you read" "in the fucking papers."[JA] "新聞を信じるな"が口癖だと Black Mass (2015)
They all call me "Mr. I don't know" at work.[JA] 「どうだろう? 」って私も口癖でー 3 Hearts (2014)
That's the line you're going with?[JA] それはあなたの口癖 Panopticon (2014)
You know, she always says that.[JA] 口癖 Fast & Furious 6 (2013)
That's just something I say sometimes - Stupid.[JA] 私の口癖みたいな物なのだけど Bad Teacher (2011)
Is that your usual line, Lord Varys?[JA] ヴァリス殿 それがあなたの口癖 And Now His Watch Is Ended (2013)
That's what he calls it.[JA] それが口癖なの Hugo (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
口癖[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top