ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*虫*

   
273 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -虫-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[虽, suī, ㄙㄨㄟ] although, even though
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 504
[独, dú, ㄉㄨˊ] alone, independent, only, single, solitary
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 627
[触, chù, ㄔㄨˋ] to butt, to gore, to ram; to touch
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horn,  Rank: 1,207
[融, róng, ㄖㄨㄥˊ] to melt, to fuse; to blend, to harmonize
Radical: Decomposition: 鬲 (gé ㄍㄜˊ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cauldron,  Rank: 1,225
[虫, chóng, ㄔㄨㄥˊ] insect, worm; mollusk
Radical: Decomposition: 中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 1,287
[蛋, dàn, ㄉㄢˋ] egg
Radical: Decomposition: 疋 (pǐ ㄆㄧˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 1,387
[蛇, shé, ㄕㄜˊ] snake
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] worm,  Rank: 1,689
[蜂, fēng, ㄈㄥ] bee, wasp, hornet
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  夆 (féng ㄈㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 1,912
[蜜, mì, ㄇㄧˋ] honey, nectar; sweet
Radical: Decomposition: 宓 (mì ㄇㄧˋ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,014
[蛮, mán, ㄇㄢˊ] barbarians; barbarous, rude, savage
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] Like 亦 insects 虫,  Rank: 2,068
[虹, hóng, ㄏㄨㄥˊ] rainbow
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,176
[蠢, chǔn, ㄔㄨㄣˇ] to wriggle; stupid, silly, fat
Radical: Decomposition: 春 (chūn ㄔㄨㄣ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] worm,  Rank: 2,195
[蝶, dié, ㄉㄧㄝˊ] butterfly
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  枼 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,306
[螺, luó, ㄌㄨㄛˊ] spiral shell, conch; spiral
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  累 (lèi ㄌㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,386
[蚁, yǐ, ㄧˇ] ant
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  义 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,517
[烛, zhú, ㄓㄨˊ] candle, taper; to illuminate, to shine
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,537
[蜡, là, ㄌㄚˋ] candle, wax; maggot
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,593
[蜀, shǔ, ㄕㄨˇ] the name of an ancient state
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  勹 (bāo ㄅㄠ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,602
[蚀, shí, ㄕˊ] to nibble at, to erode; an eclipse
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] An insect 虫 bite 饣; 饣 also provides the pronunciation,  Rank: 2,625
[蛛, zhū, ㄓㄨ] spider
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  朱 (zhū ㄓㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,653
[蝇, yíng, ㄧㄥˊ] fly, musca
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  黾 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] Insects 虫 that toads 黾 feed on,  Rank: 2,722
[蚕, cán, ㄘㄢˊ] silkworm
Radical: Decomposition: 天 (tiān ㄊㄧㄢ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,787
[虾, xiā, ㄒㄧㄚ] shrimp, prawn
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  下 (xià ㄒㄧㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,847
[蚂, mǎ, ㄇㄚˇ] ant; leech
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,888
[蛙, wā, ㄨㄚ] frog
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,904
[蚊, wén, ㄨㄣˊ] mosquito, gnat
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  文 (wén ㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,940
[蝴, hú, ㄏㄨˊ] butterfly
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,964
[浊, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] dirty, filthy, muddy, turbid
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A pond 氵 growing scum 虫,  Rank: 2,985
[蜘, zhī, ] spider
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  知 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,043
[蝉, chán, ㄔㄢˊ] cicada; continuous
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,048
[蟹, xiè, ㄒㄧㄝˋ] crab, brachyura
Radical: Decomposition: 解 (jiě ㄐㄧㄝˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,049
[蝗, huáng, ㄏㄨㄤˊ] locust
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  皇 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,271
[闽, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] Fujian province; a river; a tribe
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,306
[蝠, fú, ㄈㄨˊ] bat
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  畐 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,335
[蛾, é, ㄜˊ] moth
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,398
[萤, yíng, ㄧㄥˊ] firefly, glow-worm
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,434
[蛟, jiāo, ㄐㄧㄠ] a legendary scaled dragon
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] worm,  Rank: 3,467
[蠕, rú, ㄖㄨˊ] wasp; to wriggle, to squirm
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  需 (xū ㄒㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,512
[螂, láng, ㄌㄤˊ] mantis, dung beetle
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  郎 (láng ㄌㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,594
[茧, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] cocoon; callus, blister
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A silk cocoon 艹 spun by a worm 虫,  Rank: 3,608
[蜕, tuì, ㄊㄨㄟˋ] to molt
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  兑 (duì ㄉㄨㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] An insect 虫 changing 兑 its skin; 兑 also provides the pronunciation,  Rank: 3,624
[蜒, yán, ㄧㄢˊ] millipede
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  延 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,655
[蜷, quán, ㄑㄩㄢˊ] to curl one's body; to wriggle like a worm
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  卷 (juǎn ㄐㄩㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] To curl up 卷 like a worm 虫; 卷 also provides the pronunciation,  Rank: 3,673
[蟒, mǎng, ㄇㄤˇ] python, boa constrictor
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  莽 (mǎng ㄇㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,696
[蜗, wō, ㄨㄛ] snail; Eulota callizoma
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  呙 (guō ㄍㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] mollusk,  Rank: 3,723
[螅, xī, ㄒㄧ] intestinal worm
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  息 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] worm,  Rank: 3,724
[蛤, há, ㄏㄚˊ] clam
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mollusk,  Rank: 3,732
[蟋, xī, ㄒㄧ] cricket (1)
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  悉 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,780
[蟀, shuài, ㄕㄨㄞˋ] cricket (2)
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  率 (lǜ ㄌㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,792
[蛊, gǔ, ㄍㄨˇ] poison, venom; to bewitch, to harm
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,808

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] insect; worm, #3,557 [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, / ] an animal; an invertebrate; a worm; an insect, #3,557 [Add to Longdo]
[kūn chóng, ㄎㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ, / ] insect, #15,681 [Add to Longdo]
[chóng zi, ㄔㄨㄥˊ ㄗ˙, / ] worm; insect, #16,493 [Add to Longdo]
寄生[jì shēng chóng, ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄔㄨㄥˊ, / ] parasite; drone, #17,213 [Add to Longdo]
血吸[xuè xī chóng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄥˊ, / ] schistosoma, #17,403 [Add to Longdo]
[bìng chóng hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, / ] plant diseases and insect pests, #17,904 [Add to Longdo]
[hài chóng, ㄏㄞˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] injurious insect; pest, #20,382 [Add to Longdo]
[yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] larva, #20,769 [Add to Longdo]
[shā chóng jì, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] insecticide; pesticide, #25,866 [Add to Longdo]
[chóng hài, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, / ] insect pest; insect-borne blight; damage from locusts, #29,046 [Add to Longdo]
线[xiàn chóng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄨㄥˊ, 线 / ] nematode worm (Caenorhabditis elegans), #29,488 [Add to Longdo]
[chóng cǎo, ㄔㄨㄥˊ ㄘㄠˇ, / ] Chinese caterpillar fungus (Cordyceps sinensis), #30,372 [Add to Longdo]
萤火[yíng huǒ chóng, ㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] firefly; glowworm; lightning bug, #31,933 [Add to Longdo]
[chéng chóng, ㄔㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] imago (adult, sexually mature insect, the final stage of its development), #33,016 [Add to Longdo]
[huáng chóng, ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] locust, #35,528 [Add to Longdo]
毛毛[máo mao chóng, ㄇㄠˊ ㄇㄠ˙ ㄔㄨㄥˊ, / ] caterpillar, #37,962 [Add to Longdo]
[jiǎ chóng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] beetle, #42,279 [Add to Longdo]
夏草[dōng chóng xià cǎo, ㄉㄨㄥ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄠˇ, / ] vegetable caterpillar, #42,281 [Add to Longdo]
[mǎn chǒng, ㄇㄢˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] a mite, #42,826 [Add to Longdo]
[chòu chóng, ㄔㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, ] bedbug (Cimex lectularius), #50,900 [Add to Longdo]
[piáo chóng, ㄆㄧㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] ladybug; ladybird, #55,518 [Add to Longdo]
[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] lazy fellow (insult); idle slob, #57,378 [Add to Longdo]
[máo chóng, ㄇㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] caterpillar, #62,566 [Add to Longdo]
[dà chóng, ㄉㄚˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] tiger, #63,992 [Add to Longdo]
[tāo chóng, ㄊㄠ ㄔㄨㄥˊ, / ] tapeworm, #64,850 [Add to Longdo]
[fēi chóng, ㄈㄟ ㄔㄨㄥˊ, / ] bug, #67,198 [Add to Longdo]
跟屁[gēn pì chóng, ㄍㄣ ㄆㄧˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] lit. bum beetle; sb who tags along; to shadow; sycophant; boot-licker; name of computer virus, #68,134 [Add to Longdo]
[míng chóng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest, #71,268 [Add to Longdo]
小技[diāo chóng xiǎo jì, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings, #73,521 [Add to Longdo]
[pá chóng, ㄆㄚˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] reptile (old or common word for 爬行動物|爬行动物), #74,317 [Add to Longdo]
疟原[nu:è yuán chóng, ㄜˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] plasmodium (malaria parasite), #76,579 [Add to Longdo]
[shā chóng, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ, / ] sandworm, #79,576 [Add to Longdo]
[yàng chóng bìng, ㄧㄤˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] Scrub typhus; Tsutsugamushi disease; Mite-borne typhus fever, #80,007 [Add to Longdo]
糊涂[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, / ] blunderer; bungler, #95,753 [Add to Longdo]
[kūn chóng xué, ㄎㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] entomology, #98,177 [Add to Longdo]
害人[hài rén chóng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] pest; evil-doer, #103,770 [Add to Longdo]
三叶[sān yè chóng, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] trilobite, #107,898 [Add to Longdo]
有孔[yǒu kǒng chóng, ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] foramanifera (a form of plankton), #122,247 [Add to Longdo]
变形[biàn xíng chóng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] amoeba, #133,884 [Add to Longdo]
[pá chóng lèi, ㄆㄚˊ ㄔㄨㄥˊ ㄌㄟˋ, / ] reptiles; also written 爬行類|爬行类, #145,480 [Add to Longdo]
钻心[zuān xīn chóng, ㄗㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄥˊ, / ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest, #151,888 [Add to Longdo]
[zhé chóng, ㄓㄜˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] dormant insect, #181,764 [Add to Longdo]
[ráo chóng bìng, ㄖㄠˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] enterobiasis, #195,845 [Add to Longdo]
[yǎn chóng, ㄧㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] Euglena (genus of single-celled plant), #274,275 [Add to Longdo]
[zhì chóng, ㄓˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] naiad; larva; developmental stage of insect, #558,123 [Add to Longdo]
篆刻[diāo chóng zhuàn kè, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings, #564,668 [Add to Longdo]
千足[qiān zú chóng, ㄑㄧㄢ ㄗㄨˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] millipede [Add to Longdo]
小毛[xiǎo máo chóng, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] slug [Add to Longdo]
巴贝西亚原[bā bèi xī yà yuán chóng bìng, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] babesiosis [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むし, mushi] (n) แมลง
[ちゅうすい, chuusui] (n) ไส้ติ่ง
[むしば, mushiba] (n) ฟันผุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かぶとむし, kabutomushi] (n) ตัวด้วง
[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
[ごきぶり, gokiburi] (n) แมลงสาบ
[さっちゅうざい, satchuuzai] (n) ยาฆ่าแมลง
泣き[なきむし, nakimushi] คนขี้แง

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
きちきち蝗[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
くっつき;くっ付き[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ざざ[ざざむし, zazamushi] (n) (in Shinshu) dobsonfly or stonefly larva [Add to Longdo]
ひっつき;引っ付き[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
アメリカ鉤[アメリカこうちゅう, amerika kouchuu] (n) New World hookworm (Necator americanus) [Add to Longdo]
イセリア介殻[イセリアかいがらむし;イセリアカイガラムシ, iseria kaigaramushi ; iseriakaigaramushi] (n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi) [Add to Longdo]
エビヅル;葡萄蔓;蝦蔓[えびづるむし(葡萄蔓;蝦蔓);エビヅルむし(エビヅル);エビヅルムシ, ebidurumushi ( budou tsuru mushi ; ebi tsuru mushi ); ebiduru mushi ( ebiduru mushi] (n) (uk) (obsc) clearwing moth larva [Add to Longdo]
カマアシムシ目;鎌足[カマアシムシもく(カマアシムシ目);かまあしむしもく(鎌足目), kamaashimushi moku ( kamaashimushi me ); kamaashimushimoku ( kama ashi mushi me )] (n) Protura (order of wingless insects) [Add to Longdo]
カメ;亀;椿象;龜(oK)[かめむし(亀;椿象;龜);カメむし(カメ);カメムシ, kamemushi ( kame mushi ; tsubaki zou ; kame mushi ); kame mushi ( kame mushi ); kam] (n) (uk) shield bug; stink bug [Add to Longdo]
コロラド葉[コロラドはむし;コロラドハムシ, kororado hamushi ; kororadohamushi] (n) (uk) Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) [Add to Longdo]
ズビニ鉤[ズビニこうちゅう, zubini kouchuu] (n) Old World hookworm (Ancylostoma duodenale) (from Dubini hookworm) [Add to Longdo]
ツツガムシ病;恙[ツツガムシびょう(ツツガムシ病);つつがむしびょう(恙病), tsutsugamushi byou ( tsutsugamushi byou ); tsutsugamushibyou ( tsutsugamushi byou )] (n) scrub typhus; tsutsugamushi disease [Add to Longdo]
バンクロフト糸状[バンクロフトしじょうちゅう, bankurofuto shijouchuu] (n) Wuchereria bancrofti (species of filaria) [Add to Longdo]
ヒドロ[ヒドロちゅうるい, hidoro chuurui] (n) hydrozoans [Add to Longdo]
マラリア原[マラリアげんちゅう, mararia genchuu] (n) malaria-causing protozoan (i.e. plasmodium) [Add to Longdo]
ランブル鞭毛[ランブルべんもうちゅう, ranburu benmouchuu] (n) giardia (flagellate protozoan) [Add to Longdo]
ランブル鞭毛[ランブルべんもうちゅうしょう, ranburu benmouchuushou] (n) giardiasis [Add to Longdo]
ルビー蝋[ルビーろうむし, rubi-roumushi] (n) red wax scale [Add to Longdo]
阿菊;螠[おきくむし, okikumushi] (n) (col) (See 麝香揚羽・じゃこうあげは) chrysalis of a swallowtail butterfly (esp. of species Atrophaneura alcinous) [Add to Longdo]
衣魚[しみむし, shimimushi] (n) (obsc) (See 衣魚) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae) [Add to Longdo]
一寸のにも五分の魂[いっすんのむしにもごぶのたましい, issunnomushinimogobunotamashii] (exp) (id) Tread on a worm and it will turn [Add to Longdo]
稲の螟;稲の髄[いねのずいむし, inenozuimushi] (n) (obsc) (See 二化螟蛾) striped stem borer larva [Add to Longdo]
稲根喰葉;稲根喰い葉[いねねくいはむし;イネネクイハムシ, inenekuihamushi ; inenekuihamushi] (n) (uk) Donacia provostii (species of leaf beetle) [Add to Longdo]
稲象[いねぞうむし;イネゾウムシ, inezoumushi ; inezoumushi] (n) (uk) rice plant weevil (Echinocnemus squameus) [Add to Longdo]
稲水象[いねみずぞうむし;イネミズゾウムシ, inemizuzoumushi ; inemizuzoumushi] (n) (uk) rice water weevil (Lissorhoptrus oryzophilus) [Add to Longdo]
;蝗[いなむし;おおねむし, inamushi ; oonemushi] (n) rice pest [Add to Longdo]
;いも[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar [Add to Longdo]
陰金田[いんきんたむし, inkintamushi] (n) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
羽衣[はごろもむしくい;ハゴロモムシクイ, hagoromomushikui ; hagoromomushikui] (n) (uk) American redstart (Setophaga ruticilla) [Add to Longdo]
羽隠;隠翅;羽隠;羽隠し[はねかくし;ハネカクシ, hanekakushi ; hanekakushi] (n) (uk) rove beetle [Add to Longdo]
羽織[はおりむし;ハオリムシ, haorimushi ; haorimushi] (n) (uk) vestimentiferan (any tube worm of order Vestimentifera) [Add to Longdo]
[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite) [Add to Longdo]
[うずむしるい;かちゅうるい, uzumushirui ; kachuurui] (n) turbellarians [Add to Longdo]
渦鞭毛[うずべんもうちゅう, uzubenmouchuu] (n,adj-no) dinoflagellate [Add to Longdo]
瓜羽;瓜金花[うりはむし;ウリハムシ, urihamushi ; urihamushi] (n) (uk) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
瓜実条[うりざねじょうちゅう;ウリザネジョウチュウ, urizanejouchuu ; urizanejouchuu] (n) (uk) dog tapeworm (Dipylidium caninum); cucumber tapeworm; double-pore tapeworm [Add to Longdo]
雲母[きららむし, kiraramushi] (n) (obsc) (See 紙魚) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae) [Add to Longdo]
[えきちゅう, ekichuu] (n) useful insect [Add to Longdo]
[えっちゅうばい;エッチュウバイ, ecchuubai ; ecchuubai] (n) (uk) finely-striate buccinum (species of whelk, Buccinum striatissimum) [Add to Longdo]
[えんちゅうるい, enchuurui] (n) round worms [Add to Longdo]
横川吸[よこがわきゅうちゅう, yokogawakyuuchuu] (n) Metagonimus yokogawai (species of intestinal fluke) [Add to Longdo]
黄金;金亀子[こがねむし, koganemushi] (n) (1) (uk) scarabaeid beetle; (2) Mimela splendens (metallic-green scarabaeid beetle) [Add to Longdo]
黄星円跳[きぼしまるとびむし;キボシマルトビムシ, kiboshimarutobimushi ; kiboshimarutobimushi] (n) (uk) garden springtail (Bourletiella hortensis) [Add to Longdo]
[なつむし, natsumushi] (n) summer insect; summer insects [Add to Longdo]
花亀[はなかめむし, hanakamemushi] (n) flower bug [Add to Longdo]
;蛔[かいちゅう, kaichuu] (n,adj-no) roundworm (Ascaris lumbricoides); mawworm; intestinal worm [Add to Longdo]
海毛[うみけむし;ウミケムシ, umikemushi ; umikemushi] (n) (uk) Chloeia flava (species of bristle worm) [Add to Longdo]
;塵芥;歩行[ごみむし;ゴミムシ, gomimushi ; gomimushi] (n) (1) (uk) ground beetle; carabid (esp. of superfamily Caraboidea, but excluding subfamily Carabinae); (2) Anisodactylus signatus (species of ground beetle) [Add to Longdo]
;擬蠍[かにむし;カニムシ, kanimushi ; kanimushi] (n) (uk) pseudoscorpion (any arachnid of order Pseudoscorpionida); false scorpion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I love the outdoors but I hate bugs.アウトドアの活動が好きだけどは嫌い。
That hut is crawling with lizards and insects.あの小屋にはトカゲやがうようよしている。
Do those insects sting?あのたちは刺しますか。
There the spider waits for small insects like butterflies and dragonflies to be trapped.クモはそこで、チョウとかトンボといった小さな昆が罠にかかるのを待つ。
Spiders wait for insects to be caught in the webs. This is how they get their food.クモは昆が巣にかかるのを待つ。これがクモが食べ物を手に入れる方法だ。
Professor Kay has been studying insects for forty years.ケイ教授は昆を40年間研究してきた。
This caterpillar will become a beautiful butterfly.この芋がきれいな蝶になるのだ。
This tooth is decayed.この歯が歯になっています。
These insects are widely distributed.この種の昆は日本に広く分布している。
This kind of blanket needs good airing.この種の毛布は十分に干ししなければならない。
Keep this insect alive.このを殺さないでおきなさい。
This will keep bugs off.これは除けになります。
As rust eats iron, so care eats the heart. [Proverb]錆が鉄を食むのと同様に心配は心を食む。
The insect grew out of a pupa into an imago.そのはさなぎから成になった。
The bug is still alive.そのはまだ生きている。
It takes two years for the butterfly to mature.その蝶は成になるまでに2年かかる。
They are nature's laboratory for all kinds of plant, animal and insect life.それはあらゆる種類の植物、動物、及び昆のための実験室である。
That's asking too much.それはがよすぎるよ。
Don't make such a sour face.そんなにがを噛みつぶしたような顔をするなよ。
A lot of insects vanished overnight.たくさんのが一晩のうちに消えてしまった。
A lot of insects are chirping in the field.たくさんのが野原で鳴いている。
There is no accounting for tastes.タデ喰うも好き好き。
I think I have a decayed tooth.どうも歯のようです。
Faber wrote books about insects.ファーブルは昆についての本を書いた。
Bob derives pleasure from observing insects.ボブは昆の視察に楽しみを感じている。
Mary is a bookworm.メアリーは本のです。
The wicked witch cast a spell on the man and turned him into a bug.悪い魔女は呪文をかけてその男をに変えてしまった。
The wicked witch cast an evil spell on the man and turned him into an insect.意地の悪い魔女が男にとんでもない魔法をかけて、に変えてしまった。
A worm will turn. [Proverb]一寸のにも五分の魂。
Although rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.雨林は地表のわずか2%をしめるに過ぎないが、世界の野生の動植物、及び昆の半分以上の種類がそこで生息している。
What do you call this insect in English?英語でこの昆をなんといいますか。
Too many sweets cause your teeth to decay.甘いものを食べ過ぎると歯になるよ。
Your dog has worms. Give him vitamins.貴殿の犬は青を持っています。犬にビタミンを与えましょう。
The smallest worm will turn being trodden on.極小のでも踏まれれば、そりくり返る。
The bear left no stone unturned in his search for fat bugs under the rocks.熊は岩の下にいる、肥ったをさがして、石という石をひっくりかえした。
You're a bookworm.君は本のだね。 [M]
I have a lot of bad teeth.今は歯だらけだ。
Strength always prevails in the insect Kingdom.の世界では、常に力が優先する。
Strength always prevails in the insect kingdom.の世界では常に力のあるものが勝つ。
Some insects can take on the color of their surroundings.の中に回りの色と同じ色になることができるものもある。
An insect is a small animal and it has six legs.は6本の脚をもつ動物である。
We went into the woods in search of insects.をさがして森へ行った。
There are plants that repel insects.を寄せつけない植物がある。
Recently the worms increased.最近が多くなった。
Garbage harbors vermin.残飯の屑は害の住処になる。
The children were mending their butterfly-nets.子供達は昆網を直していた。
I have two bad teeth.私には歯が二本ある。
It's a bit much to except me to pay the bill.私に勘定させるのは少々が良すぎる。
My hobby is collecting insects.私の趣味は昆を集めることです。
Thanks to this book, I learned some interesting facts about this insect.私はこの本のおかげでこの昆についていくつか面白い事実を知った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what makes you think I deal in women, you miserable...[CN] And what makes you think I deal in women, you miserable... 你凭什么认为我会拿妇女作交易, 你这可怜... Strange Cargo (1940)
Hey, who's the beetle?[CN] 这个甲是谁? Pinocchio (1940)
A bug![CN] 啊子! Taki no shiraito (1933)
These aren't worms.[CN] 这些不是 Battleship Potemkin (1925)
Do you think I covered all those wars and revolutions 'cause I was weak?[JA] 弱が戦争や革命の 記事を書くか? The Manster (1959)
Now go back to bed. You'll be dead if you don't.[CN] 都满是子和赤痢 Gone with the Wind (1939)
Well, my dear friend, the chicken is off your back.[JA] さて、我が友よ。 この弱(chicken)さん。 . What's Up, Tiger Lily? (1966)
How, Clint? Railroad men, they call themselves.[CN] 铁路工人,他们这样叫自己 蝗 Saratoga Trunk (1945)
Bugs.[CN] 昆 The Itch (2014)
This is the Upson Pratt. I've got bugs![JA] がでた Creepshow (1982)
Bug![JA] よ! Starship Troopers 2: Hero of the Federation (2004)
There are still roaches in this place.[JA] 害駆除が不完全 Creepshow (1982)
Help me![CN]  Taki no shiraito (1933)
But if you fail you don't get diddly.[JA] もし、辞退しても... ...弱じゃない Brewster's Millions (1985)
Hey, who's the beetle?[JA] このは? Pinocchio (1940)
- They come with the Cats. - The what?[CN] -他们带来了"毛" The Grapes of Wrath (1940)
Those are his maggots.[JA] ウジ Turkish Delight (1973)
Who was in on it with him?[CN] 他们抓到了鼻涕 好... The Whole Town's Talking (1935)
Fucking roaches![JA] 忌々しいめ! Creepshow (1982)
To scare me![CN] 你们这些可怜不明白? Port of Shadows (1938)
It stung me. it was poisonous.[JA] 毒を持ったなのよ Nostalgia (1983)
To hear that beetle talk... you'd think somethin' was gonna happen to us.[JA] ふざけただ 罰が当たるとさ Pinocchio (1940)
Med-bugs.[CN]  E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
Got bugs again, huh, Mr. Pratt?[JA] またですか? Creepshow (1982)
Poor devils. You're right, Ugarte.[CN] 可怜你说对了,尤佳迪 Casablanca (1942)
Worm.[CN] -蠕 Brotherhood of the Wolf (2001)
Look at this pathetic little worm, lulling the ache of his conscience with spiritual aspirin.[CN] Look at this pathetic little worm, 看这个可怜 lulling the ache of his conscience with spiritual aspirin. 拿精神鸦片来麻醉良心上的愧疚 Strange Cargo (1940)
He broke jail just to get me! If I identify him... It's too late now, slugs![CN] 太迟了,鼻涕 他都知道你出卖了他 The Whole Town's Talking (1935)
You will be a minister of death praying for war.[JA] 各人が兵器となる 戦争に 祈りを捧げる死の司祭だ その日まではウジだ! Full Metal Jacket (1987)
No? Well, then who killed slugs Martin and the guard?[CN] 那是谁干掉的鼻涕马丁还有看守 The Whole Town's Talking (1935)
Maggots?[JA] ウジ Turkish Delight (1973)
Your being there to give us a lift, the money on a platter, honey for the bees, huh, Captain Foster?[JA] 俺達を連れてきて 金を拝ませたな まさに 飛んで火に入る夏の そうだろ フォスター警部? Kansas City Confidential (1952)
Not to me. Well, there was...[CN] 那有个叫鼻涕马丁的人 The Whole Town's Talking (1935)
We've picked up slugs Martin.[CN] 鼻涕,他是谁? The Whole Town's Talking (1935)
I don't mind a parasite. I object to a cut-rate one.[CN] 我反对折价的寄生 Casablanca (1942)
It's a beautiful bed, if you can get the bugs out of it.[JA] 南京を駆除できれば いいベッドです 1984 (1984)
But think of all the poor devils who can't meet Renault's price.[CN] 为那些付不起雷诺开的 价钱的可怜想想 Casablanca (1942)
Even a worm couldn't get through.[CN] 甚至一个小也不会通过 The Adventures of Robin Hood (1938)
Then I was well.[JA] も殺せんだろ Scarlet Street (1945)
From now on, you will speak only when spoken to and the first and last words out of your filthy sewers will be "sir."[JA] 話しかけられた時以外 口を開くな 口でクソ垂れる前と後に "サー"と言え 分かったか ウジ Full Metal Jacket (1987)
Everyone's got bugs tonight, and I don't have time for bullshit.[JA] "至るところだらけ" Creepshow (1982)
Sir, the private said, "No, sir," sir.[JA] この蛆が! Full Metal Jacket (1987)
And at home at the airport those maggots were protesting.[JA] ようやく故郷に帰ってみれば 空港で蛆どもが待ち構えて―― First Blood (1982)
And that leaves only you suckers...[JA] さてと、失礼するか... けらめ What's Up, Tiger Lily? (1966)
He has the McIntyre accounts to get up! D.A., slugs Martin just came in. He's afraid that mannion will get him now.[CN] 鼻涕来了 他怕曼纽尔报复他 主动要求去监狱 The Whole Town's Talking (1935)
Is that so parasitic?[CN] 这算寄生吗? 我不反对寄生 Casablanca (1942)
They're workin' away at our spirits. They're tryin' to make us cringe and crawl...[CN] 他们逼的我们像爬一般 The Grapes of Wrath (1940)
Just long enough to take care of a rat by the name of slugs Martin.[CN] 等处理完鼻涕那个混帐再走 鼻涕马丁? The Whole Town's Talking (1935)
And my orders are to weed out all non-hackers who do not pack the gear to serve in my beloved Corps.[JA] 俺の使命は 役立たずを刈り取ることだ 愛する海兵隊の害を! 分かったか ウジ Full Metal Jacket (1987)
Wait.[JA] 待つてれ拙 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[がいちゅう, gaichuu] schaedlicher_Insekt [Add to Longdo]
[ようちゅう, youchuu] Larve (Lebewesen) [Add to Longdo]
[こんちゅう, konchuu] -Insekt [Add to Longdo]
[こんちゅうがく, konchuugaku] Insektenkunde, Entomologie [Add to Longdo]
採集[こんちゅうさいしゅう, konchuusaishuu] Insektensammlung [Add to Longdo]
[さっちゅうざい, sacchuuzai] Insektenvertilgungsmittel [Add to Longdo]
[けむし, kemushi] (behaarte) Raupe [Add to Longdo]
[あぶらむし, aburamushi] Kuechenschabe, Schmarotzer [Add to Longdo]
泣き[なきむし, nakimushi] weinerlicher_Mensch [Add to Longdo]
[えきちゅう, ekichuu] nuetzliches_Insekt [Add to Longdo]
[むし, mushi] Insekt [Add to Longdo]
[ちゅうすい, chuusui] Appendix, Blinddarm [Add to Longdo]
[むしば, mushiba] schlechter_Zahn, karioeser_Zahn [Add to Longdo]
[すずむし, suzumushi] "Glockenklang"-Insekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top