ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*贝*

   
150 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -贝-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[员, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 200
[资, zī, ] wealth, property, capital
Radical: Decomposition: 次 (cì ㄘˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 257
[则, zé, ㄗㄜˊ] rule, law, regulation; grades
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Laws inscribed 刂 on a slate 贝,  Rank: 284
[质, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  十 (shí ㄕˊ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] shell,  Rank: 404
[费, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: Decomposition: 弗 (fú ㄈㄨˊ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 486
[责, zé, ㄗㄜˊ] one's responsibility, duty
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Money 贝 that must be repaid,  Rank: 535
[财, cái, ㄘㄞˊ] riches, wealth, valuables
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  才 (cái ㄘㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 680
[负, fù, ㄈㄨˋ] load, burden; to carry, to bear
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 人 carrying a lot of money 贝,  Rank: 691
[货, huò, ㄏㄨㄛˋ] products, merchandise; goods, commodities
Radical: Decomposition: 化 (huà ㄏㄨㄚˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 818
[败, bài, ㄅㄞˋ] failure; to decline, to fail, to suffer defeat
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] rap,  Rank: 862
[贵, guì, ㄍㄨㄟˋ] expensive, costly; valuable, precious
Radical: Decomposition: 中 (zhōng ㄓㄨㄥ)  一 (yī )  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 873
[赛, sài, ㄙㄞˋ] to compete, to contend; contest, race
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,064
[购, gòu, ㄍㄡˋ] to buy, to purchase
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  勾 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,078
[贸, mào, ㄇㄠˋ] commerce, trade
Radical: Decomposition: 卯 (mǎo ㄇㄠˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,092
[页, yè, ㄧㄝˋ] page, sheet, leaf
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictographic] A person's head,  Rank: 1,128
[贝, bèi, ㄅㄟˋ] sea shell; money, currency
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictographic] A sea shell, once used as currency,  Rank: 1,133
[赞, zàn, ㄗㄢˋ] to help, to support; to laud, to praise
Radical: Decomposition: 兟 (shēn ㄕㄣ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,179
[贫, pín, ㄆㄧㄣˊ] poor, needy, impoverished; lacking
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Money 贝 that must be split 分; 分 also provides the pronunciation,  Rank: 1,359
[赖, lài, ㄌㄞˋ] to depend on, to rely on; to bilk, to deny; poor
Radical: Decomposition: 剌 (lá ㄌㄚˊ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,365
[赏, shǎng, ㄕㄤˇ] reward; to appreciate; to bestow, to grant
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,450
[贴, tiē, ㄊㄧㄝ] to stick, to paste; attached; allowance, subsidy
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  占 (zhàn ㄓㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,454
[贯, guàn, ㄍㄨㄢˋ] to pierce, to string up; a string of 1000 coins
Radical: Decomposition: 毌 (guàn ㄍㄨㄢˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,478
[贡, gòng, ㄍㄨㄥˋ] to offer, to contribute; tribute, gifts
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,548
[锁, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] lock, padlock; chains, shackles
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 1,558
[贷, dài, ㄉㄞˋ] to borrow; to lend; to pardon
Radical: Decomposition: 代 (dài ㄉㄞˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,605
[贺, hè, ㄏㄜˋ] to congratulate; to send a present
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] To add 加 to someone else's fortune 贝,  Rank: 1,690
[赔, péi, ㄆㄟˊ] to compensate, to pay damages, to suffer a loss
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  咅 (pǒu ㄆㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,734
[赋, fù, ㄈㄨˋ] tax; to give, to bestow
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  武 (wǔ ㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] Money 贝 used to raise an army 武; 武 also provides the pronunciation,  Rank: 1,747
[赢, yíng, ㄧㄥˊ] to win, to gain; surplus, profit
Radical: Decomposition: 吂 (máng ㄇㄤˊ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,836
[贪, tān, ㄊㄢ] greedy, covetous; corrupt
Radical: Decomposition: 今 (jīn ㄐㄧㄣ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,874
[贤, xián, ㄒㄧㄢˊ] virtuous, worthy; good, able
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,943
[贼, zéi, ㄗㄟˊ] thief, traitor; cunning, sly
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  戎 (róng ㄖㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] weapons,  Rank: 2,001
[赌, dǔ, ㄉㄨˇ] to bet, to gamble, to wager
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 2,037
[贾, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] merchant; to buy, to trade; surname
Radical: Decomposition: 覀 (xī ㄒㄧ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 2,051
[赐, cì, ㄘˋ] to give; to bestow a favor; to appoint
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  易 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 2,072
[婴, yīng, ㄧㄥ] baby, infant; to bother
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 2,115
[赠, zèng, ㄗㄥˋ] to bestow, to confer, to present a gift
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  曾 (céng ㄘㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 2,123
[账, zhàng, ㄓㄤˋ] accounts, bills; credit, debt
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  长 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 2,179
[赚, zhuàn, ㄓㄨㄢˋ] to earn, to profit, to make money
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  兼 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 2,182
[贞, zhēn, ㄓㄣ] virtuous, chaste, pure; loyal
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,366
[贩, fàn, ㄈㄢˋ] merchant, peddler; to deal in, to trade
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 2,466
[贬, biǎn, ㄅㄧㄢˇ] to devalue, to demote; to criticize, to censure
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  乏 (fá ㄈㄚˊ) 
Etymology: [ideographic] To devalue 乏 currency 贝,  Rank: 2,536
贿[贿, huì, ㄏㄨㄟˋ] to bribe; riches, wealth
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To possess 有 wealth 贝,  Rank: 2,569
[贱, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] cheap, low, mean, worthless
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  戋 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] Costing little 戋 money 贝; 戋 also provides the pronunciation,  Rank: 2,589
[坝, bà, ㄅㄚˋ] embankment; dam
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,786
[贮, zhù, ㄓㄨˋ] to store, to stockpile, to hoard
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  宀 (gài,mián)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Money 贝 kept under one 一 roof 宀,  Rank: 2,824
[琐, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] petty; trifling; troublesome
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 2,834
[赎, shú, ㄕㄨˊ] ransom; to buy; to redeem
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  卖 (mài ㄇㄞˋ) 
Etymology: [ideographic] To sell 卖 a soul for money 贝; 卖 also provides the pronunciation,  Rank: 2,863
[狈, bèi, ㄅㄟˋ] a legendary wolf; distressed, wretched
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 3,090
[赁, lìn, ㄌㄧㄣˋ] to rent, to lease; to hire; employee
Radical: Decomposition: 任 (rèn ㄖㄣˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone 任 working for money 贝,  Rank: 3,101

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character, #1,712 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei, #4,648 [Add to Longdo]
[Bèi ěr, ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Bell (person name), #12,978 [Add to Longdo]
[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Nobel (prize), #15,779 [Add to Longdo]
[kǎo bèi, ㄎㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] to copy, #18,364 [Add to Longdo]
尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]
鲁特[Bèi lǔ tè, ㄅㄟˋ ㄌㄨˇ ㄊㄜˋ, / ] Beirut (capital of Lebanon), #21,467 [Add to Longdo]
[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, / ] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written, #23,302 [Add to Longdo]
多芬[Bèi duō fēn, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ, / ] Beethoven, #28,950 [Add to Longdo]
尔格莱德[Bèi ěr gé lái dé, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Belgrade (capital of Serbia), #31,063 [Add to Longdo]
[Bèi kè, ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] Baker (name), #31,102 [Add to Longdo]
[Bèi lā, ㄅㄟˋ ㄌㄚ, / ] Beira, Mozambique, #33,142 [Add to Longdo]
[bèi lèi, ㄅㄟˋ ㄌㄟˋ, / ] shellfish; mollusks, #35,363 [Add to Longdo]
[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, / ] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households, #39,878 [Add to Longdo]
[fēn bèi, ㄈㄣ ㄅㄟˋ, / ] decibel, #41,272 [Add to Longdo]
[Bèi níng, ㄅㄟˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] Benin, #47,012 [Add to Longdo]
呼伦[Hū lún bèi ěr, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia, #54,603 [Add to Longdo]
加尔湖[Bèi jiā ěr hú, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄏㄨˊ, / ] Lake Baikal, #55,870 [Add to Longdo]
[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, / ] beta (Greek letter Ββ), #62,062 [Add to Longdo]
[gān bèi, ㄍㄢ ㄅㄟˋ, / ] conpoy; dried scallop, #62,331 [Add to Longdo]
亚的斯亚[Yà dì sī Yà bèi bā, ㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄚ, / ] Addis Ababa (capital of Ethiopia), #63,639 [Add to Longdo]
切尔诺[Qiē ěr nuò bèi lì, ㄑㄧㄝ ㄦˇ ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] Chernobyl, #67,823 [Add to Longdo]
拉米[Bèi lā mǐ, ㄅㄟˋ ㄌㄚ ㄇㄧˇ, / ] Bellamy, #68,157 [Add to Longdo]
纳通[bèi nà tōng, ㄅㄟˋ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄥ, / ] Benetton, clothes company, #73,949 [Add to Longdo]
聿铭[Bèi Yù míng, ㄅㄟˋ ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] Pei Ieoh Ming or I.M. Pei (1917-), famous Chinese-American architect, #75,170 [Add to Longdo]
[Lā bèi, ㄌㄚ ㄅㄟˋ, / ] (John) Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre), #76,078 [Add to Longdo]
呼伦尔市[Hū lún bèi ěr shì, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia, #77,323 [Add to Longdo]
尔实验室[Bèi ěr Shí yàn shì, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Bell Labs, #82,507 [Add to Longdo]
穆加[Mù jiā bèi, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, / ] Robert Mugabe (1924-), Zimbabwean ZANU-PF politician, President of Zimbabwe 1980-2008, #83,835 [Add to Longdo]
尔法斯特[Bèi ěr fǎ sī tè, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄈㄚˇ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Belfast, #86,197 [Add to Longdo]
呼伦尔盟[Hū lún bèi ěr méng, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ, / ] Hulunbeir league (equivalent to prefecture), inner Mongolia, #114,553 [Add to Longdo]
呼伦尔草原[Hū lún bèi ěr cǎo yuán, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Hulunbuir grasslands of inner Mongolia, #115,443 [Add to Longdo]
[xīn bèi tè, ㄒㄧㄣ ㄅㄟˋ ㄊㄜˋ, / ] Shin Bet (Israel national security service), #119,032 [Add to Longdo]
[Ā bèi ěr, ㄚ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Niels Henrik Abel (1802-1829), Norwegian mathematician; (math.) abelian, #149,127 [Add to Longdo]
[bèi diāo, ㄅㄟˋ ㄉㄧㄠ, / ] shell carving, #150,824 [Add to Longdo]
[Lǚ bèi kè, ㄌㄩˇ ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] Lübeck, Germany, #158,060 [Add to Longdo]
娅特丽克丝[Bèi yà tè lí kè sī, ㄅㄟˋ ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ, / ] Beatrix (name), #173,012 [Add to Longdo]
[bèi qiū, ㄅㄟˋ ㄑㄧㄡ, / ] shell mound, #285,390 [Add to Longdo]
尔湖[Bèi ěr hú, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄏㄨˊ, / ] Lake Buir of inner Mongolia, #346,217 [Add to Longdo]
[hā bèi ěr, ㄏㄚ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] (Webster) Hubbell (former Associate Attorney-General), #381,802 [Add to Longdo]
加莱[Bèi jiā lái, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄞˊ, / ] B&R Industrial Automation International Trade (Shanghai) Co., Ltd., #489,018 [Add to Longdo]
达朗[Dá lǎng bèi ěr, ㄉㄚˊ ㄌㄤˇ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] D'Alembert (1717-1783), French mathematician, #656,873 [Add to Longdo]
卡门[kǎ mén bèi, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄟˋ, / ] camembert cheese [Add to Longdo]
哈克利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, / ] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
孔斯[Kǒng sī bèi gé, ㄎㄨㄥˇ ㄙ ㄅㄟˋ ㄍㄜˊ, / ] Kongsberg (city in Norway) [Add to Longdo]
[bǎo bèi r, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 寶貝|宝, treasure; darling [Add to Longdo]
西亚原虫病[bā bèi xī yà yuán chóng bìng, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] babesiosis [Add to Longdo]
[xián bèi sī, ㄒㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄙ, / ] acoustic bass (guitar) [Add to Longdo]
击弦[jī xián bèi sī, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄙ, / ] slap bass (bass guitar technique) [Add to Longdo]
[Áo bèi dé, ㄠˊ ㄅㄟˋ ㄉㄜˊ, / ] Obed (name) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, baby.[CN] 宝 Hedwig and the Angry Inch (2001)
Beowulf![CN] 奥武夫 Beowulf (2007)
Shells?[CN] 壳? Some Like It Hot (1959)
Pell![CN]  One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi (2007)
No.[CN] 很抱歉打断你 宝 Burn Notice: The Fall of Sam Axe (2011)
- Beverly![CN] - 弗莉! Shall We Dance (2004)
" Annie of Tharaw " " My riches, my good "[CN] 特劳家的小安 我的财富 我的宝 The Blue Angel (1930)
Becky.[CN] 琪... Spring Breakdown (2009)
I guess so. If you want to. Why, of course I want to.[CN] 来吧,宝 A Farewell to Arms (1932)
Honey?[CN] 宝 Daddy Cool (2008)
Sweetheart.[CN] 宝 Grown Ups 2 (2013)
" Annie of Tharaw " " My riches, my good "[CN] 塔劳家的小安 我的财富 我的宝 The Blue Angel (1930)
Baby...[CN] 宝 In This Tricky Life (2001)
Oh, baby. How you ever come back to me?[CN] 宝,你得回到我们这一边 A Farewell to Arms (1932)
Hey, baby.[CN] 宝 Maid in Manhattan (2002)
Baby.[CN] 宝 Iron Golem (2011)
Baby ....[CN] 宝  Exit Speed (2008)
I'm just cutting in a little. Mom, can I say something to you?[CN] 就是我宝儿子的身影了 Episode #1.2 (2004)
Hey, baby.[CN] 宝儿! Verliefd op Ibiza (2013)
Baby.[CN] 宝儿子 Once a Gangster (2010)
Look here, guy. - Lady, my baby is..[CN] 你压到我家的小宝 Episode #1.5 (2004)
Oh, babe.[CN] 噢,宝 Last Orders (2001)
Bato![CN] 托! Underground (1995)
- Babe.[CN] 宝 Enemy of the State (1998)
Over?[CN] 壳每个齿状 Southern Ocean (2008)
Becky.[CN]  Sin City (2005)
Mabelle![CN] 玛尔! Al otro lado del espejo (1973)
Try... Try to sleep, Cat.[CN] 宝,看着我 A Farewell to Arms (1932)
Baby.[CN] 宝 Sleepwalker (2011)
Beck.[CN]  Face (2013)
" She is my life " " My good and my gold. "[CN] 她是我的生命 我的财富 我的宝 The Blue Angel (1930)
- Belém.[CN]  Turistas (2006)
Babe?[CN] 宝? Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008)
- Beckham,[CN] -克汉姆 The Hurt Locker (2008)
Baby![CN] 宝 Cruel Intentions (1999)
Honey.[CN] 宝 The Guilt Trip (2012)
Ciao, baby.[CN] 走好,宝 A Farewell to Arms (1932)
- Baby.[CN] 宝 Jerry Maguire (1996)
Come on.[CN] 宝 The Longest Yard (2005)
Becky![CN] 琪! Morning Glory (2010)
You're a darling.[CN] 你真是我的宝 Cavalcade (1933)
Sweetheart![CN] 宝 Lucy (2014)
Beetle--[CN]  Beetlejuice (1988)
Beck![CN] 克! The Last Drop (2006)
Really?[CN] -你好啊 宝 T2 Trainspotting (2017)
Beth.[CN]  I Love You, Beth Cooper (2009)
Bettini.[CN] 蒂尼 The Big Combo (1955)
- Oh, baby.[CN] - 哦 宝 Strange Love (2008)
Hug-[CN] 小宝 Manchester by the Sea (2016)
Becky?[CN]  Face Off (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top