ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*亠*

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -亠-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[方, fāng, ㄈㄤ] square, rectangle; side; region; flag
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 60
[高, gāo, ㄍㄠ] tall, lofty; high, elevated
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  冋 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: [pictographic] A tall palace,  Rank: 134
[文, wén, ㄨㄣˊ] culture, literature, writing
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictographic] A tattooed chest, representing writing,  Rank: 148
[产, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 159
[立, lì, ㄌㄧˋ] to stand; to establish, to set up
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A man standing on the ground 一,  Rank: 197
[市, shì, ㄕˋ] city, town; market, fair; to trade
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  巾 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [] ,  Rank: 254
[交, jiāo, ㄐㄧㄠ] to connect; to deliver, to exchange; to intersect; to mix
Radical: Decomposition: 六 (liù ㄌㄧㄡˋ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A person with crossed (intersecting) legs,  Rank: 320
[言, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  二 (èr ㄦˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A tongue sticking out of a mouth 口,  Rank: 355
[商, shāng, ㄕㄤ] commerce, business, trade
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  冏 (jiǒng ㄐㄩㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bright,  Rank: 402
[离, lí, ㄌㄧˊ] rare beast; strange; elegant
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  凶 (xiōng ㄒㄩㄥ)  禸 (róu ㄖㄡˊ) 
Etymology: [pictographic] An animal standing straight; 亠 is the head,  Rank: 418
[六, liù, ㄌㄧㄡˋ] six
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 478
[京, jīng, ㄐㄧㄥ] capital city
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] A capital building on a hill,  Rank: 566
[育, yù, ㄩˋ] to produce, to give birth to; to educate
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] A pregnant woman with a baby ⺼ in her womb,  Rank: 609
[率, lǜ, ㄌㄩˋ] to command, to lead; rate, ratio, proportion
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  幺 (yāo ㄧㄠ) 十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] A string 幺 vibrating in an instrument 亠十,  Rank: 625
[脑, nǎo, ㄋㄠˇ] brain
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  凶 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 646
[夜, yè, ㄧㄝˋ] night, dark; under cover of night
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  亻 (rén ㄖㄣˊ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 sneaking by under cover 亠 of night 夕,  Rank: 665
[充, chōng, ㄔㄨㄥ] to fill, to supply; to be full
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  允 (yǔn ㄩㄣˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 690
[衣, yī, ] cloth; clothes, apparel; dress, coat
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ) 
Etymology: [pictographic] A woman's dress,  Rank: 725
[亮, liàng, ㄌㄧㄤˋ] bright, brilliant, radiant, light
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] A lit oil lamp,  Rank: 840
[毫, háo, ㄏㄠˊ] fine hair; measure of length; one-thousandth
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  毛 (máo ㄇㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 879
[亦, yì, ㄧˋ] also, too; likewise
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A man standing with arrows pointing to his armpits,  Rank: 886
[亡, wáng, ㄨㄤˊ] death, destruction; to lose; to perish
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 人 in a coffin; see 亾,  Rank: 957
[弃, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  厶 (sī )  廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 discarding a dead, swaddled baby 亠厶,  Rank: 1,105
[享, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to share; to enjoy; to benefit from
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] Children 子 living and eating 口 in the house 亠,  Rank: 1,227
[丹, dān, ㄉㄢ] cinnabar, red, vermilion; pellet, powder
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  亠 (tóu ㄊㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A red pellet 丶 from a mine 井,  Rank: 1,280
[恼, nǎo, ㄋㄠˇ] angry, wrathful
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  亠 (tóu ㄊㄡˊ)  凶 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,704
[玄, xuán, ㄒㄩㄢˊ] deep, profound, abstruse
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  幺 (yāo ㄧㄠ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,717
[亭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] pavilion; erect
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [pictographic] 亠, 口, and 冖 form a picture of a pavilion; 丁 provides the pronunciation,  Rank: 2,002
[亨, hēng, ㄏㄥ] prospering, going smoothly
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  了 (le,liǎo) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,146
[亩, mǔ, ㄇㄨˇ] fields; unit of area equal to 660 sq. m.
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] field,  Rank: 2,360
[卒, zú, ㄗㄨˊ] soldier; servant; at last, finally
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictographic] A soldier in armor,  Rank: 2,584
[禀, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] To show 示 something to an official 亠回,  Rank: 2,945
[襄, xiāng, ㄒㄧㄤ] to aid, to help, to assist; to undress
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  井 (jǐng ㄐㄧㄥˇ)  衣 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Using two hands 口 to help someone remove their clothes 衣,  Rank: 2,980
[亥, hài, ㄏㄞˋ] 12th terrestrial branch; used in transliterations
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,179
[亢, kàng, ㄎㄤˋ] high, proud; violent, excessive; skilled; surname
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,268
[雍, yōng, ㄩㄥ] harmony, union; harmonious
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  乡 (xiāng ㄒㄧㄤ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [ideographic] Birds 乡 living together in a village 乡,  Rank: 3,327
[亵, xiè, ㄒㄧㄝˋ] dirty, ragged; slight, insult, disrespect
Radical: Decomposition: 衣 (yī )  执 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [ideographic] Hands grasping 执 and tearing apart a dress 衣,  Rank: 3,495
[卞, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to be impatient; hasty, excitable
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,534
[亳, bó, ㄅㄛˊ] name of district in Anhui; capital of Yin
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  乇 (tuō ㄊㄨㄛ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,679
[垴, nǎo, ㄋㄠˇ] small hillock, used in place names
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  亠 (tóu ㄊㄡˊ)  凶 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 6,022
[雜, zá, ㄗㄚˊ] mix, blend; various, miscellaneous
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 6,439
[稟, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ)  禾 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] To show 禾 something to an official 亠回,  Rank: 7,497
[㐬, liú, ㄌㄧㄡˊ] pennant; wild, barren, uncultivated
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  厶 (sī )  川 (chuān ㄔㄨㄢ) 
Etymology: []
[㐭, lǐn, ㄌㄧㄣˇ] granary; to stockpile, to supply
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: [ideographic] Compare 廩
[亠, tóu, ㄊㄡˊ] lid, cover; head
Radical: Decomposition: 丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ)  一 (yī ) 
Etymology: []
[亶, dǎn, ㄉㄢˇ] real, sincere, true; truth
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ)  旦 (dàn ㄉㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic]
[亹, mén, ㄇㄣˊ] busy; resolute; to exert; to make progress
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  舋 (xìn ㄒㄧㄣˋ) 
Etymology: []
[啇, dì, ㄉㄧˋ] stalk, stem, root, foot, base
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: []
[棄, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  厶 (sī )  廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: []

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top