Search result for

*sorrow*

(289 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sorrow, -sorrow-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorrow[N] ความเศร้าใจ, See also: ความเสียใจ, Syn. sensitivity, grief, pity, Ant. insensitivity
sorrow[VI] เศร้าใจ, See also: เสียใจ
sorrower[N] คนที่เศร้าโศก
sorrowful[ADJ] โศกเศร้า, See also: เสียใจมาก, Syn. lamentable, mournful, sad, Ant. happy, comedic
sorrow over[PHRV] คร่ำครวญเกี่ยวกับ, Syn. grief over, lament over
drown one's sorrows[IDM] ดื่มเหล้าดับทุกข์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad

English-Thai: Nontri Dictionary
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
sorrow(vi) โศกเศร้า,เสียใจ,ทุกข์ใจ
sorrowful(adj) เสียใจ,เศร้าโศก,เศร้าใจ,ทุกข์ใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to heal her sorrow.ผมอยากจะเยียวยาแผลใจให้เธอ My Sassy Girl (2008)
She pretends to be happy, but she's full of sorrow inside.เธอพยายามทำตัวร่าเริง แต่เธอเก็บซ่อนความทุกข์มากมายไว้ข้างใน My Sassy Girl (2008)
Sitting where there is no sorrowนั่งอยู่ในสถานที่ ที่ไม่มีความเศร้าเสียใจ Episode #1.7 (2008)
A place of great sorrows and great pleasures.สถานที่แห่งความเศร้าที่สุดและคววามยินดีที่สุด. Episode #1.7 (2008)
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Growing up with no knowledge of a world outside... future generations will be spared sorrow for what they've lost.เติบโตขึ้นโดยมาโดยปราศจากการเรียนรู้จากโลกภายนอก คนรุ่นใหม่ในอนาคตจะเป็นตัวแทนแห่งความทุกข์โศก กับการที่พวกเขาได้สูญเสีย City of Ember (2008)
White demon sorrow will arrangeWhite demon sorrow will arrange The Twilight Saga: New Moon (2009)
Now we can focus on the sorrow of this tragic day.ตอนนี้เรามาแสดงความเสียใจกับงานศพนี่กันซะก่อน The Story of Lucy and Jessie (2009)
When most people lose a parent, they inherit sorrow,เมื่อผู้คนส่วนใหญ่สูญเสียพ่อแม่ พวกเขาได้ครอบครองความเศร้า Gone with the Will (2009)
¶ if you smile through your pain and sorrow# ถ้าเธอยิ้ม ผ่านความทุกข์และความเศร้า # Mattress (2009)
~~ We all have sorrow ~~# ต้องพบกับความเศร้า # Ballad (2009)
Sharpsorrow.ความเศร้ารุนแรง Good Mourning (2009)
Inlife... griefcanlooklikealot ofthings that bear little resemblance to sharp sorrow.ในชีวิต... ความเศร้าโศกดูเหมือนได้หลายอย่าง ทำให้เกิดสิ่งที่ คล้ายคลึงกับความเศร้ารุนแรง Good Mourning (2009)
# Pools of sorrow, waves of joy # # are drifting through my open mind ## Pools of sorrow, waves of joy # # are drifting through my open mind # Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Not to feel sorrow for her mother's desertion?ว่าอย่าเศร้าต่อการจากไปของแม่ The Coffee Cup (2009)
# Oh my heart, oh my heart shies from the sorrow.## Oh my heart, oh my heart shies from the sorrow. # The Lovely Bones (2009)
He brought the clans together in a time of great sorrow.รวบรวบเผ่า ระหว่าง เกิดทุขภิบัติ Avatar (2009)
The time of great sorrow was ending.ยุคแห่งความรันทดสิ้นสุดลง Avatar (2009)
Towards the sky, free and without sorrowkanashimi no nai ฉันจะกระพือปีกบิน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Towards the sky, free and without sorrowแล้วบินไปบนท้องฟ้า Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Towards the sky, free and without sorrowแล้วบินไปบนท้องฟ้า Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Towards the sky, free and without sorrowแล้วบินไปบนท้องฟ้า Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I was never told about the sorrowไม่เคยมีใครบอกฉันเลย เกี่ยวกับความเศร้าใจนี้เลย The Book of Eli (2010)
But if you must steal, then steal away my sorrows.แต่ถ้าคุณต้องขโมย คุณจงขโมยความโศกเศร้าของฉันไป Leap Year (2010)
Joy must be delayed in favor of sorrow.เรื่องสุขสันต์ต้องเอาไว้ก่อน สำหรับเรื่องของความเศร้า Delicate Things (2010)
I felt great sorrow for the woman forced to live in such conditions.ข้ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ผู้หญิงถูกบังคับ ที่อยู่ในเงื่อนไข Whore (2010)
And all the sorrow!เป็นเรื่องน่าเสียใจสุดๆ! Blame It on Rio Bravo (2010)
sin and sorrow that he carried.บาปทุกเรื่อง และความทุกข์ที่เขาแบกรับเอาไว้ Fírinne (2010)
* I won't let sorrow hurt me * * not like it's hurt me before ** ฉันจะไม่ปล่อยให้ความเศร้าทำร้ายฉัน * * ไม่เหมือนครั้งก่อนที่เคยทำฉัน * Brown Betty (2010)
I love to see a man drown his sorrows.ฉันชอบที่จะดู ผู้ชายยิงธนู There Goes the Neighborhood (2010)
Yep, three single ladies, drowning our sorrows in candy.ใช่ สามสาวโสด ที่ท่วมไปน้ำตาในลูกกวาด Halloween (2010)
An end to sorrow, grief...สิ้นสุดความเศร้าโศก TS-19 (2010)
# The sweetness and the sorrow #ทั้งความหวาน และความเศร้า Audition (2010)
# Think of my lifelong sorrow #Think of my life - long sorrow... A Very Glee Christmas (2010)
For many, life's greatest sorrow is losing a loved one.ถ้าเรามีโอกาส? สำหรับหลาย ๆ คนความเศร้าโศกที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดของชีวิตคือการสูญเสียคนที่คุณรัก Is Time Travel Possible? (2010)
Yeah, and Stephanie dumped him this afternoon, which is why he's here, drowning his sorrows.ใช่ สเตฟานีเพิ่งทิ้งเขาเมื่อบ่ายนี้เอง เขาเลยมาจมทุกข์อยู่เนี่ย Truly Content (2010)
When I was at a loss in sorrow.เมื่อผมต้องสูญเสียในความโศกเศร้า Natalie (2010)
He's not the type to drown his sorrows in drink.ปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้ เก็บความทุกข์ไว้คนเดียวแล้วก็ใช้เหล้าในการแก้ปัญหา Episode #1.14 (2010)
English Text by sveta21 Retimed by genxsis and sorrowmaskEnglish Text by sveta21 Retimed by genxsis and sorrowmask Kim Soo Ro (2010)
- But no sorrow... yet.- แต่ความเสียใจ... Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Tears of sorrow, never.น้ำตาแห่งความเสียใจ... ไม่มีทาง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Old friend, I share your sorrow.จริงเหรอ? มันคือใคร? มันเป็นฉันหรือไม่ Hop (2011)
So, I'm halfway done boozing away my sorrows, when something pretty interesting happened.จนกระทั่งมีบางสิ่งเกิดขึ้น บางอย่างที่น่าสนใจ โอ้ที่รัก แม่ขนมพอพทาร์ต Just Go with It (2011)
♪ Turn my sorrow*ถึงเวลาที่ความโศกเศร้าของฉัน* Prom Queen (2011)
♪ The trouble I've seen ♪ ♪ Nobody knows my sorrow ♪ ♪ Oh, oh, oh. ♪ไม่มีใครรู้ความเศร้าสร้อยของฉัน ทำไรอ่ะ? The Bus Pants Utilization (2011)
They say parting is such sweet sorrow, but wouldn't it be nice if just once it didn't have to be?เขาว่ากันว่าการจากลาคือความทุกข์อันแสนหวาน แต่จะไม่ดีกว่าเหรอ หากมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น The Wrong Goodbye (2011)
Only liquor can release sorrowสุราเท่านั้น ที่บรรเทาความโศกเศร้า The Lost Bladesman (2011)
♪ I wanna drown my sorrow# I wanna drown my sorrowI Want You Back (From the Dead) (2011)
♪ it was in the darkest of my days ♪ ♪ when you took my sorrow and you took my pain ♪when you took my sorrow and you took my pain #65533; For Whom the Bell Tolls (2011)
You'll wake up tomorrow and wrestle the sorrow#วันพรุ่งนี้เมื่อเธอตื่น และต่อสู้กับความเศร้า# I Kissed a Girl (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sorrowAs she feels deep sorrow at her cat's death, let her be.
sorrowBetween astonishment and sorrow, she could not speak a word.
sorrowDelight is the opposite of sorrow.
sorrowDo not obtrude upon her sorrow.
sorrowFilled with sorrow, the girl looked him in the eye.
sorrowForget your sorrows.
sorrowFor instance, "delight" is the opposite of "sorrow."
sorrowGreat was the sorrow of her parents.
sorrowHe disguised his sorrow with a smile.
sorrowHe felt great sorrow when his wife died.
sorrowHer anger gave way to sorrow.
sorrowHer death brought deep sorrow to the nation.
sorrowHer face was eloquent of her sorrow.
sorrowHer laugh was a lie that concealed her sorrow.
sorrowHer sorrow found expression in silent tears.
sorrowHer sorrow was only apparent.
sorrowHe that increases knowledge increases sorrows.
sorrowHe was blind with sorrow.
sorrowHe was tormented by some deep sorrow.
sorrowHis heart filled with sorrow.
sorrowHis heart was torn by sorrow.
sorrowHis tone was one of sorrow.
sorrowI felt deep sorrow at his death.
sorrowIn hard times, in sorrowful times, let's try doing something for other people.
sorrowI saw sorrow's print upon her face.
sorrowIt is easier to sympathize with sorrow than to sympathize with joy.
sorrowI was filled with frightful sorrow for her.
sorrowJane could laugh away the sorrow.
sorrowJoy was mingled with sorrow.
sorrowLife has its sorrows, as every rose has its thorns.
sorrowMisery and sorrow accompany war.
sorrowMy heart was filled with sorrow.
sorrowMy mother has borne her sorrow admirably.
sorrowNo words can relieve her deep sorrow.
sorrowPools of sorrow, wave of joy.
sorrowShe bore her sorrow well.
sorrowShe kept her sorrow in her bosom.
sorrowShe looks sorrowful and forlorn.
sorrowShe spent her later life with a hidden sorrow.
sorrowSorrow filled his breast.
sorrowThe accompaniments of the war are misery and sorrow.
sorrowThe busy bee has no time for sorrow.
sorrowThe dearth of his father filled him with sorrow.
sorrowThe news filled her with sorrow.
sorrowThe nights of sorrow.
sorrowTime cured her of her sorrow.
sorrowTo everyone's sorrow, the poet died young.
sorrowTo her sorrow, her only son left her alone.
sorrowTo her sorrow, she had no one to rely on.
sorrowTo my great sorrow, my father died young.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสลดใจ[ADJ] sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
โศก[V] be sad, See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful, Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
ระทดระทวย[V] be in sorrow, See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเองก็พลอยระทดระทวยและหดหู่ไปกับเขาด้วย, Thai definition: เหนื่อยอ่อนอย่างหมดแรงหรือหมดกำลังใจ
วิปโยค[ADJ] tragic, See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful, Example: ฉันคิดถึงเรื่องแม่น้ำวิปโยคที่ยายชอบเล่าให้ฟัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เศร้าสลด[V] sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
โศก[ADJ] sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai definition: ที่เศร้าเสียใจ
โศกสลด[V] grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai definition: เศร้าเสียใจ
สลดใจ[V] be sorrowful, See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve, Ant. ชุ่มชื่นใจ, Example: เมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้ว พวกเรารู้สึกสลดใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ที่ได้รู้เห็นความทุกข์ หรือพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของผู้อื่น
หม่นหมอง[ADJ] sad, See also: unhappy, sorrowful, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: เขาออกมาจากสำนักงานด้วยหน้าตาหม่นหมอง, Thai definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน
อาลัย[V] feel sad, See also: feel sorrowful, Syn. อาลัยอาวรณ์, ห่วงใย, คิดถึง, Example: มีความเชื่อว่าแม่น้ำไนล์ของอียิปต์เกิดจากน้ำตาของเทพธิดาไอลิสร้องให้เพราะอาลัยรักต่อมหาเทพโอสิริสสวามีที่ถูกปลงพระชนม์, Thai definition: ระลึกถึงด้วยความเสียดาย
น่าเศร้า[V] be sad, See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy, Syn. น่าเศร้าใจ, น่าสลดใจ, Example: ประเทศไทยเองก็มีถ้ำเป็นจำนวนมากแต่น่าเศร้าที่มีถ้ำหลายแห่งถูกทำลายไปโดยนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและคนในพื้นที่
ตรมใจ[V] grieve, See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate, Syn. ตรอมใจ, กรอมใจ, Example: นางตรมใจอยู่ด้วยความห่วงใยสามี จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ, Thai definition: ระทมใจอยู่ภายในเรื่อยไป
ตรอม[V] grieve, See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate, Syn. ตรม, ตรอมตรม, ระทม, เศร้า, ทุกข์ใจ
ความอาดูร[N] suffering, See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness, Example: ความสูญเสียครั้งนั้นยังความอาดูรอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเขา, Thai definition: ความเดือดร้อนและทนทุกขเวทนา เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายและใจ
ความสลด[N] sadness, See also: sorrow, Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่, Example: เธอปล่อยโฮออกมาด้วยความสลดหดหู่ใจสงสารเพื่อนที่หล่อนไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้
ความเสียใจ[N] sorriness, See also: sorrow, lament, grieving, distress, regretting, sadness, Syn. ความเศร้าใจ, Ant. ความดีใจ, Example: เขาร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ความเสียดาย[N] regret, See also: remorse, sorrow, Example: หลวงพ่อจำต้องหยุดการศึกษาไว้เพียงเท่านั้นด้วยความเสียดายแต่ได้ตั้งใจแน่วแน่ว่าหากปัญหาสายตาดีแล้วจะศึกษาต่อไป, Thai definition: การรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ควรได้ แต่ไม่ได้ ในสิ่งที่ควรทำ แต่ไม่ได้ทำ
ความสังเวช[N] sympathy, See also: sorrow, sadness, Syn. ความสลด, ความหดหู่, ความเวทนา, Example: แกะย่างใส่ถาดมาเป็นตัวเหมือนหมูหันทำให้เกิดความสังเวชมากกว่าอยากกิน, Thai definition: ความรู้สึกสงสารเวทนาในความทุกข์ของคนอื่น
หมอง[V] look sad, See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy, Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองเศร้า, หมองคล้ำ, Ant. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Example: หน้าพ่อหมองลงกว่าคราวก่อนที่มาเยี่ยม
เศร้าหมอง[V] sadden, See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve, Syn. หมองมัว, Ant. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา, Example: กิเลสทั้งหลายเป็นเครื่องทำจิตใจให้เศร้าหมอง, Thai definition: ไม่ผ่องใส
เศร้า[ADV] sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า[ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า[V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: เป็นทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าสร้อย[ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ
เศร้าสร้อย[V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, mourn, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, เศร้า, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: ฉันไม่เคยเห็นเขาเศร้าสร้อยเช่นนี้มาก่อน, Thai definition: ี่มีความทุกข์ระทมใจ
อุปกิเลส[N] sixteen causes of sorrow, Thai definition: เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง มี 16 อย่าง
เตรียมตรม[V] be grieved, See also: be sore at heart, sorrow, Syn. ตรมเตรียม, เกรียมกรม, กรมเกรียม, Example: ใจของแม่เตรียมตรมถึงลูกยา, Thai definition: ระทมใจจนหม่นไหม้
เจ้าทุกข์[ADJ] depressed, See also: sad, sorrowful, melancholy, Example: แม่บอกว่าเด็กถอนใจไม่ดี เดี๋ยวใครเขาจะว่าเป็นคนเจ้าทุกข์, Thai definition: ที่มีหน้าเศร้าอยู่เสมอ
ร้องห่มร้องไห้[V] weep, See also: cry with sorrow, Syn. ร้องไห้ร้องห่ม, ร้องไห้, ร้องไห้คร่ำครวญ, Example: บางคนที่ถูกตามใจมากๆ อาจจะแสดงท่าทีกรีดกราด และร้องห่มร้องไห้รำพันต่างๆ เมื่อไม่ได้ดังใจ, Thai definition: ร้องร่ำไรอย่างน้อยอกน้อยใจ
ปรอย[V] be sad, See also: be downcast, be woebegone, be sorrowful, be melancholy, Syn. เศร้าสร้อย, ละห้อย, บอกบุญไม่รับ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, แจ่มใส, สมชื่น, Example: เธอชอบทำตาปรอย, Thai definition: ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา)
มลาน[ADJ] sad, See also: sorrowful, low-spirited, melancholy, depressed, gloomy, Syn. โศกเศร้า, หมอง
ซึมเศร้า[V] sadden, See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve, Syn. เซื่องซึม, เศร้าหมอง, ไม่มีชีวิตชีวา, เหงาหงอย, Ant. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา, Example: โรคสมองเสื่อมในวัยชรา ผู้ป่วยมักจะระแวง ซึมเศร้า หูแว่ว และมีพฤติกรรมคล้ายเด็ก
การดับทุกข์[N] end of the suffering, See also: sorrow extinguishment, Syn. การสิ้นทุกข์, การหมดทุกข์, Example: การดับทุกข์ส่วนตัวของฉัน คือ การไปพักผ่อนเงียบๆ คนเดียว
ความรวดร้าว[N] agony, See also: sorrow, suffering, painfulness, bitterness, sadness, distress, torment, grief, anguish, Syn. ความปวดร้าว, ความปวดร้าวใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: ในใจของเขามีแต่ความรวดร้าวที่คนรักของเขาหยิบยื่นให้
ตม[N] sorrow, See also: grief, Syn. ความมืด, ความเศร้าหมอง, ความเขลา
ทุกข์สุข[N] happiness and sorrow, See also: ups and downs, presence, actuality, animation, Syn. ความเป็นอยู่, สุขทุกข์, Example: คุณปู่ถามทุกข์สุขในบ้านเมื่อครั้งที่มาเยี่ยม
โทมนัส[N] sadness, See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency, Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า, Notes: (บาลี)
ความไม่สบายใจ[N] unhappiness, See also: sorrowfulness, Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Ant. ความสบายใจ
ความทุกข์[N] sorrow, See also: suffering, sadness, misery, distress, grief, Syn. ความทุกข์ใจ, ความทุกข์ทรมาน, Ant. ความสุข, Example: เวลามีทุกข์คนเราชอบจะให้คนมาร่วมเฉลี่ยความทุกข์เพื่อให้เบาบางลง
ความระทมทุกข์[N] suffering, See also: sorrow, grief, misery, disconsolation, Syn. ความทุกข์, ความทุกข์ระทม, Ant. ความสุข, Example: คนรวยบางคนอาจมีความระทมทุกข์อยู่เต็มหัวอก
ความรันทด[N] melancholy, See also: sorrowfulness, sadness, Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Ant. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน, Example: แววตาของเขาคลอฉ่ำไปด้วยความรันทดเสมอนับตั้งแต่ลูกสาวป่วย
หม่น[V] be melancholy, See also: be pensive, be sorrowful, be gloomy, Syn. หมอง, หม่นหมอง, Ant. ใส, สดใส, Example: สีหน้าเขาหม่นลงเมื่อพูดถึงคนรักเก่า
ดับทุกข์[V] extinguish one's sorrows, See also: end the suffering, Example: เขาดับทุกข์ที่เข้ามารุมเร้าด้วยการเข้าวัดไปนั่งสมาธิ, Thai definition: ทำให้ความทุกข์หมดไป
เศร้าโศก[V] feel depressed, See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue, Syn. โศกเศร้า, โศก, โศกศัลย์, Example: เหตุใดคุณจึงเศร้าโศกขนาดนั้น, Thai definition: เศร้ามากเพราะต้องสูญเสียผู้เป็นที่รัก เป็นต้น
โศกเศร้า[V] feel depressed, See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue, Syn. เศร้าโศก, โศก, โศกศัลย์, Example: หัวใจของแม่จำปีก็พลันโศกเศร้า เมื่อคิดว่าความเหมือนเดิมนี้จะมีอยู่แค่เพียงประเดี๋ยวประด๋าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
อโศกน้ำ [n. exp.] (asōk nām) EN: Sorrow Flower   
ความไม่สบายใจ[n. exp.] (khwām mai sabāijai) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease   
ความเศร้า[n.] (khwām sao) EN: sorrow   FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
ความเศร้าใจ[n.] (khwām saojai) EN: sorrow   FR: mélancolie [f]
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadāi) EN: regret ; remorse ; sorrow   
ความเสียใจ[n.] (khwām sīajai) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness   FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain   FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
หม่น[v.] (mon) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy   
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
ระกำ[v.] (rakam) EN: be sorrowful ; grieve   
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic   FR: triste ; mélancolique
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful   
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited   FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[n.] (sōk) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful   FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[v.] (sōksao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue   
โศกเศร้า[adj.] (sōksao) EN: sad ; sorrowful ; woeful   FR: pénible ; attristant
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]
ทุกข์ใจ[adj.] (thukjai) EN: sorrow ; anguish   FR: affligé ; accablé
ทุกข์สุข[n. exp.] (thuksuk) EN: happiness and sorrow ; ups and downs   

CMU English Pronouncing Dictionary
SORROW    S AA1 R OW0
SORROWS    S AA1 R OW0 Z
SORROWFUL    S AA1 R OW0 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorrow    (v) (s o1 r ou)
sorrows    (v) (s o1 r ou z)
sorrowed    (v) (s o1 r ou d)
sorrowful    (j) (s o1 r ou f @ l)
sorrowing    (v) (s o1 r ou i ng)
sorrowfully    (a) (s o1 r ou f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kummer {m}; Kümmernis {n}; Gram {m}sorrow [Add to Longdo]
Leid {n}; Leiden {n}; Unglück {n}; Reue {f}; Bedauern {n}sorrow [Add to Longdo]
zu meinem Leidwesento my sorrow [Add to Longdo]
Sorge {f}; Schmerz {m}; Klage {f}; Jammer {m} | Sorgen {pl}sorrow | sorrows [Add to Longdo]
Trauer {f}; Traurigkeit {f} | ein Gefühl von Traurigkeitsorrow | a feeling of sorrow [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}sorrowfulness [Add to Longdo]
betrübtsorrowful [Add to Longdo]
betrübt {adv}sorrowfully [Add to Longdo]
sich grämen; sich härmen (über; um; wegen) | grämt sichto sorrow (at; for; over) | sorrows [Add to Longdo]
klagen; trauern (über; um)to sorrow (for; after) [Add to Longdo]
traurigsorrowful [Add to Longdo]
traurig {adv}sorrowfully [Add to Longdo]
Scheiden tut weh.Parting is such sweet sorrow. [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
さめざめ[, samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀れ気[あわれげ, awarege] (adj-na) sad; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness [Add to Longdo]
哀愁[あいしゅう, aishuu] (n) pathos; sorrow; grief; (P) [Add to Longdo]
哀傷[あいしょう, aishou] (n,vs) sorrow; grief [Add to Longdo]
哀惜[あいせき, aiseki] (n,vs) grief; sorrow [Add to Longdo]
哀痛[あいつう, aitsuu] (n,vs) sorrowing with the bereaved [Add to Longdo]
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P) [Add to Longdo]
哀悼痛惜[あいとうつうせき, aitoutsuuseki] (n) condolence; mourning; sorrow; lamentation [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined [Add to Longdo]
甘苦[かんく, kanku] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows [Add to Longdo]
甘酸[かんさん, kansan] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows [Add to Longdo]
泣き暮す;泣き暮らす;泣暮す[なきくらす, nakikurasu] (v5s,vt) to spend one's days in tears and sorrow [Add to Longdo]
苦楽[くらく, kuraku] (n) pleasure and pain; joys and sorrows [Add to Longdo]
遇不遇[ぐうふぐう, guufuguu] (n) happiness and sorrows [Add to Longdo]
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow [Add to Longdo]
愁傷[しゅうしょう, shuushou] (n,vs) grief; sorrow [Add to Longdo]
愁然[しゅうぜん, shuuzen] (n,adj-t,adv-to) sorrowfully [Add to Longdo]
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful [Add to Longdo]
淡い悲しみ[あわいかなしみ, awaikanashimi] (n) fleeting sorrow [Add to Longdo]
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow [Add to Longdo]
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
悩み[なやみ, nayami] (n) trouble; troubles; worry; distress; sorrows; anguish; agony; problem; (P) [Add to Longdo]
悲しい(P);哀しい(oK)[かなしい, kanashii] (adj-i) sad; sorrowful; (P) [Add to Longdo]
悲しがる[かなしがる, kanashigaru] (v5r,vi) to feel sorrow; to be sad [Add to Longdo]
悲しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief [Add to Longdo]
悲しみ(P);哀しみ[かなしみ, kanashimi] (n) sadness; sorrow; grief; (P) [Add to Longdo]
悲しみを紛らす[かなしみをまぎらす, kanashimiwomagirasu] (exp,v5s) to divert one's mind from sorrow [Add to Longdo]
悲哀[ひあい, hiai] (n) sorrow; grief; sadness; (P) [Add to Longdo]
悲喜[ひき, hiki] (n) joys and sorrows [Add to Longdo]
悲喜こもごも;悲喜交交;悲喜交々[ひきこもごも, hikikomogomo] (n,adj-no) bittersweet; having mingled feelings of joy and sorrow; joy and sorrow alternating in one's heart [Add to Longdo]
悲嘆(P);悲歎[ひたん, hitan] (n,vs) grief; sorrow; anguish; lamentation; (P) [Add to Longdo]
悲愴[ひそう, hisou] (adj-na,n) pathetic; sad; sorrowful; grievous [Add to Longdo]
不幸[ふこう, fukou] (adj-na,n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P) [Add to Longdo]
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death [Add to Longdo]
紛らす[まぎらす, magirasu] (v5s,vt) (1) to divert; to distract; (2) to conceal (one's sorrow with a smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P) [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] (n) grief; distress; sorrow; (P) [Add to Longdo]
憂いを帯びた顔[うれいをおびたかお, ureiwoobitakao] (exp) sorrowful look [Add to Longdo]
憂い顔;愁い顔[うれいがお, ureigao] (n) sad face; sorrowful face; anxious look; sad countenance [Add to Longdo]
憂患[ゆうかん, yuukan] (n,vs) sorrow; worry; distress [Add to Longdo]
憂苦[ゆうく, yuuku] (n,vs) trouble; distress; sorrow [Add to Longdo]
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom [Add to Longdo]
離愁[りしゅう, rishuu] (n) sorrow of parting [Add to Longdo]
六気[ろっき;りっき;りくき, rokki ; rikki ; rikuki] (n) (1) yin, yang, wind, rain, darkness, light; (2) cold, heat, dryness, dampness, wind, fire; (3) six emotions (joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
借酒浇愁[jiè jiǔ jiāo chóu, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄡˊ, / ] to drown one's sorrows (in alcohol) [Add to Longdo]
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, / ] heartbroken; sorrowful [Add to Longdo]
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse [Add to Longdo]
同甘苦[tóng gān kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄎㄨˇ, ] to share joys and sorrows; sharing good times and hard times; same as 同甘共苦 [Add to Longdo]
否极泰来[pǐ jí tài lái, ㄆㄧˇ ㄐㄧˊ ㄊㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] extreme sorrow turns to joy (成语 saw) [Add to Longdo]
[āi, , ] sorrow; grief; pity; to grieve for; to pity; to lament [Add to Longdo]
哀哭[āi kū, ㄞ ㄎㄨ, ] to weep in sorrow [Add to Longdo]
哀愁[āi chóu, ㄞ ㄔㄡˊ, ] sad; sorrowful [Add to Longdo]
哀痛[āi tòng, ㄞ ㄊㄨㄥˋ, ] grief; deep sorrow [Add to Longdo]
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than [Add to Longdo]
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, ] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly [Add to Longdo]
屈原[Qū Yuán, ㄑㄩ ㄩㄢˊ, ] Qu yuan (340-278 BC), famous Warring States statesman and poet, author of Sorrow at Parting 離騷|离骚 Lisao in Songs of Chu 楚辭|楚辞 [Add to Longdo]
心碎[xīn suì, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄟˋ, ] heart-broken; extreme depth of sorrow [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] to grieve; sorrowful [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] sad; sadness; sorrow; grief [Add to Longdo]
悲伤[bēi shāng, ㄅㄟ ㄕㄤ, / ] sad; sorrowful [Add to Longdo]
悲哀[bēi āi, ㄅㄟ ㄞ, ] grieved; sorrowful [Add to Longdo]
悲怆[bēi chuàng, ㄅㄟ ㄔㄨㄤˋ, / ] sorrow; tragic [Add to Longdo]
悲欢离合[bēi huān lí hé, ㄅㄟ ㄏㄨㄢ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, / ] joys and sorrows; partings and reunions; the vicissitudes of life [Add to Longdo]
悲痛[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, ] grieved; sorrowful [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] sorrowful [Add to Longdo]
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, / ] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, ] already; sorrowful [Add to Longdo]
乐极生悲[lè jí shēng bēi, ㄌㄜˋ ㄐㄧˊ ㄕㄥ ㄅㄟ, / ] extreme joy turns to sorrow (成语 saw); Don't celebrate too soon, things could still go wrong! [Add to Longdo]
沉痛[chén tòng, ㄔㄣˊ ㄊㄨㄥˋ, ] grief; remorse; deep in sorrow; bitter (anguish); profound (condolences) [Add to Longdo]
消魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, ] overwhelmed (with joy, sorrow etc); to feel transported [Add to Longdo]
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, ] ache; pain; sorrow [Add to Longdo]
目怆有天[mù chuàng yǒu tiān, ㄇㄨˋ ㄔㄨㄤˋ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ, / ] to look at the sky in sorrow [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] happen to; sorrow; suffer from [Add to Longdo]
茹古涵今[rú gǔ hán jīn, ㄖㄨˊ ㄍㄨˇ ㄏㄢˊ ㄐㄧㄣ, ] to take in (old and new experiences and sorrows) [Add to Longdo]
茹痛[rú tòng, ㄖㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, ] to endure (suffering or sorrow) [Add to Longdo]
酸甜苦辣[suān tián kǔ là, ㄙㄨㄢ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄨˇ ㄌㄚˋ, ] sour, sweet, bitter and spicy hot; fig. the joys and sorrows of life [Add to Longdo]
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, / ] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow [Add to Longdo]
离骚[Lí sāo, ㄌㄧˊ ㄙㄠ, / ] Sorrow at Parting, poem by Qu Yuan 屈原 in Songs of Chu 楚辭|楚辞 [Add to Longdo]
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, / ] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorrow \Sor"row\, n. [OE. sorwe, sorewe, sor?e, AS. sorg, sorh;
   akin to D. zorg care, anxiety, OS. sorga, OHG. sorga, soraga,
   suorga, G. sorge, Icel., Sw., & Dan. sorg, Goth. sa['u]rga;
   of unknown origin.]
   The uneasiness or pain of mind which is produced by the loss
   of any good, real or supposed, or by diseappointment in the
   expectation of good; grief at having suffered or occasioned
   evil; regret; unhappiness; sadness. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      How great a sorrow suffereth now Arcite! --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The safe and general antidote against sorrow is
      employment.               --Rambler.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Grief; unhappiness; regret; sadness; heaviness;
     mourning; affliction. See {Affliction}, and {Grief}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorrow \Sor"row\, v. i. [imp. & p. p. {Sorrowed}; p. pr. & vb.
   n. {Sorrowing}.] [OE. sorowen, sorwen, sorhen, AS. sorgian;
   akin to Goth. sa['u]rgan. See {Sorrow}, n.]
   To feel pain of mind in consequence of evil experienced,
   feared, or done; to grieve; to be sad; to be sorry.
   [1913 Webster]
 
      Sorrowing most of all . . . that they should see his
      face no more.              --Acts xx. 38.
   [1913 Webster]
 
      I desire no man to sorrow for me.    --Sir J.
                          Hayward.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top