Search result for

(65 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愛-, *愛*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あい, ai] (vt) รัก
[あいじん, aijin] (n) ชู้รัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
[あいそう, aisou] 1.อัธยาศัย 2.ท่าทีเป็นมิตร 3.การต้อนรับขับสู้
飲家[あいいんか, aiinka] (n) นักดื่ม , See also: S. 飲者,
[あいきょう, aikyou] (n) ความรักในบ้านเกิด , See also: S. 郷心,
してる[あいしてる, aishiteru] ฉันรักเธอ
犬家[あいけんか, aikenka] (n ) คนรักสุนัข
する[あいする, aisuru] รัก
[あいじょう, aijou] ความรัก

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[愛, ài, ㄞˋ] to love, to like, to be fond of; love, affection
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] To bring a lover 心 into one's house 冖

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あい, ai] (n,n-suf) (See する) love; affection; (P) [Add to Longdo]
おしい[いとおしい, itooshii] (adj-i) lovely; sweet; precious; adorable [Add to Longdo]
おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
きょうを振りまく;嬌を振りまく;きょうをふりまく;嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant [Add to Longdo]
くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]
しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r,vt) to treat with love; to pity; to cherish [Add to Longdo]
しき[いとしき, itoshiki] (adj-f) (poet) dear [Add to Longdo]
してる;死天流[あいしてる, aishiteru] (exp) I love you [Add to Longdo]
される[あいしあいされる, aishiaisareru] (v1) to love and be loved back; to love and be loved in return; to give and receive love [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, / ] to love; affection; to be fond of; to like, #124 [Add to Longdo]
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
爱心[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ, / ] compassion, #3,372 [Add to Longdo]
爱上[ài shàng, ㄞˋ ㄕㄤˋ, / ] to fall in love with; to be in love with, #3,759 [Add to Longdo]
爱人[ài ren, ㄞˋ ㄖㄣ˙, / ] spouse; husband; wife; sweetheart, #4,710 [Add to Longdo]
爱好[ài hào, ㄞˋ ㄏㄠˋ, / ] to like; to be fond of; to be keen on; interest; hobby, #5,470 [Add to Longdo]
爱国[ài guó, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] patriotic; love of country; patriotism, #5,778 [Add to Longdo]
爱好者[ài hào zhě, ㄞˋ ㄏㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] lover (of art, sports etc); amateur; enthusiast; fan, #6,991 [Add to Longdo]
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, / ] cherish; treasure; take good care of, #8,679 [Add to Longdo]
爱国主义[ài guó zhǔ yì, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] patriotism, #9,751 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I love you.してる。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたをしているのよ」と言わんばかりに彼女は僕にウィンクした。 [M]
If he says "I love you" all the time he doesn't mean it.してる」といつも言えば、何の意味もなさなくなる。
"I love you," she murmured and closed her eyes.してる」と彼女はそっとつぶやくと目を閉じた。
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.と哀しみの果て」は俗受けしたけど何といっても映像のきれいな映画だった。
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.「自分をするよりあなたの隣人をせよ」ということばは聖書からの引用です。
Love began to grow between the two.2人の間にが芽生えた。
She got tired of his waffling and dumped him.あいつは優柔不断だから、彼女が想尽かししちゃったんだよ。
Look at the tall pretty girl standing there.あそこに立っている背の高くて可い女の子を見てごらん。
Do you love each other very much?あなたがたはお互いの大変し合っているのですか。
You say "ditto", and that's not the same as "I love you".あなたが言うのは「右に同じ」だけ、それは「してる」とは違う。
I want to make love with you.あなたとをかわしたい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You don't even know who is accompanying you, but the country is beautiful, it's interesting, there is beautiful scenery, there are moments.[JA] 誰と一緒にいるのかもね でもの国はすてきよ 風景も美しいし すばらしいわ  ()
A feeling that drives souls towards what seems beautiful, true and fair to them, constituting the object of our affection.[JA] "人が抱く感情である" "情の基となるもの"  ()
She must not have had enough self-love.[JA] きっと自己が 足りなかったんですね Reason (2017)
That person!" That's the best feeling.[CN] 好好談場戀,弄得一團糟 Louis C.K. 2017 (2017)
That's insane to expect that.[CN] 真的,我一直都喜歡 Louis C.K. 2017 (2017)
I'm Aiko Kojima. I'm 28.[JA] 小島(こじま)子(あいこ) 28歳です Disbanded (2017)
This is a powerful thing about love too.[JA] には強い力がある  ()
And then you cry a lot and move on. It's the best part of life.[CN] 這是最棒的,是生命最棒的部分 Louis C.K. 2017 (2017)
So, your name's Aiko.[JA] 子ちゃんっていうんだ Disbanded (2017)
There is a country called Love.[JA] "の国"ってやつよ  ()
It's not true at all. But... I did go to one.[CN] "她是你此生的摯" "她不是我往生的摯,狗娘養的" Louis C.K. 2017 (2017)
They don't need anybody else, just the two of them.[CN] 他們彼此相,他們結婚60年了 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あい, ai] Liebe [Add to Longdo]
の結晶[あいのけっしょう, ainokesshou] Frucht_der_Liebe, -Kind [Add to Longdo]
国心[あいこくしん, aikokushin] Vaterlandsliebe, Patriotismus [Add to Longdo]
[あいじょう, aijou] geliebte_Tochter, Lieblingstochter [Add to Longdo]
[あいじょう, aijou] Liebe [Add to Longdo]
[あいせき, aiseki] sich_ungern_von_jemanden_trennen [Add to Longdo]
[あいそ, aiso] Liebenswuerdigkeit [Add to Longdo]
[あいぞう, aizou] Liebe_und_Hass, Parteilichkeit [Add to Longdo]
[あいけん, aiken] Lieblingshund [Add to Longdo]
[あいしょう, aishou] Kosename [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top