ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愛-, *愛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[愛, ài, ㄞˋ] to love, to like, to be fond of; love, affection
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] To bring a lover 心 into one's house 冖

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, / ] to love; affection; to be fond of; to like, #124 [Add to Longdo]
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, / ] amiable; cute; lovely, #1,002 [Add to Longdo]
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, / ] Dear or beloved (way of starting a letter), #2,123 [Add to Longdo]
恋爱[liàn ài, ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ, / ] (romantic) love; in love; to have an affair, #2,721 [Add to Longdo]
爱心[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ, / ] compassion, #3,372 [Add to Longdo]
爱上[ài shàng, ㄞˋ ㄕㄤˋ, / ] to fall in love with; to be in love with, #3,759 [Add to Longdo]
喜爱[xǐ ài, ㄒㄧˇ ㄞˋ, / ] to like; to love; to be fond of; favorite, #4,356 [Add to Longdo]
热爱[rè ài, ㄖㄜˋ ㄞˋ, / ] to love ardently; to adore, #4,433 [Add to Longdo]
爱人[ài ren, ㄞˋ ㄖㄣ˙, / ] spouse; husband; wife; sweetheart, #4,710 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あい, ai] (vt) รัก
[あいじん, aijin] (n) ชู้รัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
[あいそう, aisou] 1.อัธยาศัย 2.ท่าทีเป็นมิตร 3.การต้อนรับขับสู้
飲家[あいいんか, aiinka] (n) นักดื่ม , See also: S. 飲者,
[あいきょう, aikyou] (n) ความรักในบ้านเกิด , See also: S. 郷心,
してる[あいしてる, aishiteru] ฉันรักเธอ
犬家[あいけんか, aikenka] (n ) คนรักสุนัข
する[あいする, aisuru] รัก
[あいじょう, aijou] ความรัก
想尽かされた[Aiso tsukasa reta, Aiso tsukasa reta] ถูกเบื่อขี้หน้า
想尽かされた[あそつつかされた, asotsutsukasareta] ถูกเบื่อขี้หน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あい, ai] (n,n-suf) (See する) love; affection; (P) [Add to Longdo]
おしい[いとおしい, itooshii] (adj-i) lovely; sweet; precious; adorable [Add to Longdo]
おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
きょうを振りまく;嬌を振りまく;きょうをふりまく;嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant [Add to Longdo]
くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]
しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r,vt) to treat with love; to pity; to cherish [Add to Longdo]
しき[いとしき, itoshiki] (adj-f) (poet) dear [Add to Longdo]
してる;死天流[あいしてる, aishiteru] (exp) I love you [Add to Longdo]
される[あいしあいされる, aishiaisareru] (v1) to love and be loved back; to love and be loved in return; to give and receive love [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I love you.してる。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたをしているのよ」と言わんばかりに彼女は僕にウィンクした。 [M]
If he says "I love you" all the time he doesn't mean it.してる」といつも言えば、何の意味もなさなくなる。
"I love you," she murmured and closed her eyes.してる」と彼女はそっとつぶやくと目を閉じた。
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.と哀しみの果て」は俗受けしたけど何といっても映像のきれいな映画だった。
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.「自分をするよりあなたの隣人をせよ」ということばは聖書からの引用です。
Love began to grow between the two.2人の間にが芽生えた。
She got tired of his waffling and dumped him.あいつは優柔不断だから、彼女が想尽かししちゃったんだよ。
Look at the tall pretty girl standing there.あそこに立っている背の高くて可い女の子を見てごらん。
Do you love each other very much?あなたがたはお互いの大変し合っているのですか。
You say "ditto", and that's not the same as "I love you".あなたが言うのは「右に同じ」だけ、それは「してる」とは違う。
I want to make love with you.あなたとをかわしたい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Love is a song that never ends[JA] Love is a song that never ends (は決して終わらない歌です) Bambi (1942)
Although we were never united in love, we will, in the end, yet be united in hate![CN] 雖然我們從未在一起 但我們最終卻會恨在一起! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Honey?[CN] 親 Memento (2000)
Love?[JA] する? The Handmaiden (2016)
Love.[JA]  Wild Card (2015)
It's lovely.[CN] 非常可 White Wedding (2011)
Love.[JA] じゃ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Never, King Attila, was my heart so filled with love as now![CN] 不,埃策爾,我的內心對你一如既往的充滿了意! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The minstrels sing a new song of the love between your brother Giselher and Rüdiger's only child, the beautiful Dietlind![CN] 吟遊詩人正在唱誦著一首關於 你弟弟吉賽爾赫與呂狄格的美麗的獨生女迪特琳德之間的情歌曲 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Manami?[CN]  Confessions (2010)
My lord, do not allow they who love one another to kill one another![CN] 國王啊,請不要讓相的雙方相互殘殺! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I love you.[JA] してるよ New It-Girl in the City (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あい, ai] Liebe [Add to Longdo]
の結晶[あいのけっしょう, ainokesshou] Frucht_der_Liebe, -Kind [Add to Longdo]
国心[あいこくしん, aikokushin] Vaterlandsliebe, Patriotismus [Add to Longdo]
[あいじょう, aijou] geliebte_Tochter, Lieblingstochter [Add to Longdo]
[あいじょう, aijou] Liebe [Add to Longdo]
[あいせき, aiseki] sich_ungern_von_jemanden_trennen [Add to Longdo]
[あいそ, aiso] Liebenswuerdigkeit [Add to Longdo]
[あいぞう, aizou] Liebe_und_Hass, Parteilichkeit [Add to Longdo]
[あいけん, aiken] Lieblingshund [Add to Longdo]
[あいしょう, aishou] Kosename [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top