ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misery

M IH1 Z ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misery-, *misery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misery(n) ความทุกข์ยาก, See also: ความยากแค้น, ความเดือดร้อน, ความลำเค็ญ, ความทุกข์ทรมาน, การไม่มีความสุขอย่างมาก, Syn. suffering, agony, Ant. pleasure, joy, happiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ, ความไม่มีความสุขอย่างมาก, ความเจ็บปวด, Syn. suffering

English-Thai: Nontri Dictionary
misery(n) ความทุกข์ทรมาน, ความยากไร้, ความขัดสน, ความน่าสังเวช

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Now, our misery can end.ตอนนี้ ความทุกข์ยากของเราจะจบลงแล้ว The Princess Bride (1987)
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
Misery of miseries.สุดยอดวิบากกรรม. Cinema Paradiso (1988)
I spent all my misery years ago.ความทุกข์ฉันหมดไปแล้ว Field of Dreams (1989)
Candy, if you want me to, I'll put that old dog out of his misery right now.แคนดี้ ถ้านายอยากให้ฉันทำ ฉันจะช่วยให้หมาแก่นี่ พ้นทุกข์ตอนนี้เลย Of Mice and Men (1992)
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว The Joy Luck Club (1993)
I looked I want to free you of your misery for a little while.ข้าอยากใช้เวลากับท่านสักหน่อย Snow White: A Tale of Terror (1997)
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world classเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
Misery is so radiant.ความลำบากมันดียังงี้นี่เอง Platonic Sex (2001)
Your misery is a full score, too.ความลำบากของคุณมันก็เยอะเหมือนกันนะ Platonic Sex (2001)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miseryHe was in the depth of misery.
miseryHis cup of misery was full.
miseryHis illness caused her great misery.
miseryIn her misery Mary looked to her husband for help.
miseryMisery and sorrow accompany war.
miseryMisery loves company.
miseryMisery loves company. [ Proverb ]
miseryMuch misery came about because of the typhoon.
miseryShe tells her tale of misery to everyone she meets.
miseryShe was dropped from the height of happiness into the depth of misery.
miseryThat landslide produced a lot of misery.
miseryThe accompaniments of the war are misery and sorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิบากกรรม(n) misery from bad deeds, See also: unjust deed, Syn. กรรมหนัก, Example: กิเลสเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมอย่างไม่จบไม่สิ้น, Thai Definition: ความลำบากทุกข์ยากจากผลกรรมที่ทำไว้
กาลกิณี(n) misfortune, See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate, Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล, Ant. โชคดี, Example: ปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นกาลกิณีกับวันเสาร์, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นอัปมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาลกิณี[kālakinī] (n) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate  FR: heures sombres [ fpl ]
เข็ญ[khen] (n) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship  FR: pauvreté [ f ] ; détresse [ f ] ; souffrance [ f ]
ความทุกข์[khwām thuk] (n) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain  FR: malheur [ m ] ; détresse [ f ] ; souffrance [ f ] ; peine [ f ]
ความทุกข์ยาก[khwām thuk yāk] (n, exp) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery
พ้นทุกข์[phonthuk] (v) EN: be free from suffering ; be delivered from suffering/misery  FR: réchapper ; s'en tirer
ระกำ[rakam] (v) EN: suffering ; misery
ทุกข์[thuk] (n) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering  FR: tristesse [ f ] ; chagrin [ m ] ; peine [ f ] ; amertume [ f ] ; misère [ f ] ; douleur [ f ] ; souffrance [ f ] ; détresse [ f ] ; tourment [ m ] ; désolation [ f ]
วิบาก[wibāk] (n) EN: hardship ; suffering ; misery ; pain ; consequence of one's action ; tribulation
วิบากกรรม[wibākkam] (n) EN: misery from bad deeds

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISERY M IH1 Z ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misery (n) mˈɪzəriː (m i1 z @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elendsindex { m }misery index [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミゼリーインデックス[mizeri-indekkusu] (n) misery index [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
塗炭[とたん, totan] (n) misery; distress [Add to Longdo]
塗炭の苦しみ[とたんのくるしみ, totannokurushimi] (exp, n) misery; distress [Add to Longdo]
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na, n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P) [Add to Longdo]
憂い事;憂事[うれいごと, ureigoto] (n) bitter experience; misery; distress; grief; sad thoughts [Add to Longdo]
憂き目(P);憂目[うきめ, ukime] (n) bitter experience; misery; distress; grief; sad thoughts; hardship; (P) [Add to Longdo]
憂身[うきみ, ukimi] (n) life of misery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misery \Mi"ser*y\, n.; pl. {Miseries}. [OE. miserie, L. miseria,
   fr. miser wretched: cf. F. mis[`e]re, OF. also, miserie.]
   [1913 Webster]
   1. Great unhappiness; extreme pain of body or mind;
    wretchedness; distress; woe. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Destruction and misery are in their ways. --Rom.
                          iii. 16.
    [1913 Webster]
 
   2. Cause of misery; calamity; misfortune.
    [1913 Webster]
 
       When we our betters see bearing our woes,
       We scarcely think our miseries our foes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Covetousness; niggardliness; avarice. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wretchedness; torture; agony; torment; anguish;
     distress; calamity; misfortune.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misery
   n 1: a state of ill-being due to affliction or misfortune; "the
      misery and wretchedness of those slums is intolerable"
      [syn: {misery}, {wretchedness}, {miserableness}]
   2: a feeling of intense unhappiness; "she was exhausted by her
     misery and grief"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top