Search result for

presence

(62 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presence-, *presence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
presence[N] การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล), See also: การอยู่ในที่นี้, Syn. residence, inhabitance, habitancy
presence[N] ระยะที่เห็นหรือได้ยินได้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง, Syn. proximity, nearness
presence[N] วิญญาณหรือบุคคลที่ไม่เห็น (แต่รู้สึกได้ว่ามีอยู่)
presence[N] การประพฤติตัว, See also: กิริยาท่าทาง, Syn. demeanor, bearing
presence of mind[IDM] การตั้งสติได้, See also: การไม่ตื่นตระหนกในสถานะการณ์คับขัน
presence of mind[N] ความสุขุม, See also: ความมีใจหนักแน่น, การครองสติในสถานการณ์ที่ร้ายแรง, Syn. sensibility, alertness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presence(เพรซ'เซินซฺ) n. การมีอยู่,การเข้าร่วม,การปรากฎ,บริเวณใกล้เคียง,การอยู่ต่อหน้า,กริยาท่าทาง,บุคคล,ภูติผีปีศาจ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
presence(n) การมี,การปรากฏ,การนำออกแสดง,การถวายตัว,การเข้าร่วม
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
omnipresence(n) การอยู่ทั่วไปทุกแห่งในเวลาเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presenceการแสดงตน, การอวดธง (ว่าพร้อมที่จะใช้พลานุภาพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presenceการอยู่ซึ่งหน้า, การอยู่ต่อหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presence of an officerการกระทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presence of defendantการกระทำต่อหน้าจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presence of the courtการกระทำต่อหน้าศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presence of the testatorการกระทำต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is my presence here bothering you?ท่าทางผมกวนคุณหรือไง? Odyssey (2008)
Your presence might be misinterpreted as hostile.ทำแบบนี้พวกเขาอาจเข้าใจว่าพวกคุณขู่เขา Dead Space: Downfall (2008)
Her very presence is a threat.เธอทำเหมือนถูกผีหลอก Birthmarks (2008)
I did not request Yoda's presence here to test him in battle.ข้าไม่ได้เซิญท่านโยดามาที่นี่ เพื่อทดสอบเขานะ Ambush (2008)
Conduct door-to-door searches. Increase your presence in the town.เพิ่มการตรวจตราในเมืองให้มากขึ้น The Mark of Nimueh (2008)
There's nothing to indicate the presence of an enemy outpost.ไม่มีสิ่งใดที่บ่งชี้การมีอยู่ ของฐานศัตรูเลยครับ Duel of the Droids (2008)
How could I dare engage in mendacity in your presence?ข้าจะกล้าพูดเท็จต่อหน้าท่านได้อย่างไร? The Kingdom of the Winds (2008)
We also have confirmation from your chemical and bio-sensors in the greater Philadelphia area that they are showing the presence of some of these compounds.เรายังมีคำยืนยัน จากอุปกรณ์ตรวจ เคมีและชีวะภาพ ของคุณในพื้นที่ฟิลาเดลเฟีย ว่ามีส่วนผสมของสารเคมีพวกนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
At the presence of General Zilong of the "The Five Tiger Generals"นี่คือทัพของขุนพลจูล่ง แห่ง"5 ทหารเสือ" Three Kingdoms (2008)
Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride.ความดันธาตุฟอสฟอรัส ความเปียกชื้นและด้วยความร้อนสูง ผลลัพธ์ฟอสฟอรัสไฮไดรด์ Pilot (2008)
No thanks is necessary, ma'am? Oh, am I in the presence of a gentleman?มันไม่จำเป็น คุณผู้หญิง Bedtime Stories (2008)
Mr. Zara, since you have become such a dedicated presence,คุณซารา เพราะคุณทำตัวให้มีประโยชน์ High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
presenceAt the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.
presenceDon't talk about it in his presence.
presenceDon't talk about it in my mother's presence.
presenceFor example, vervet monkeys learn to use a certain call in the presence of circling eagles, who prey on the monkeys.
presenceGentlemen remove their hats in the presence of a lady.
presenceHe acknowledged my presence with a nod.
presenceHe acts very shy in her presence.
presenceHe did it, and in her presence.
presenceHe felt uneasy in his father's presence.
presenceHe lost his presence of mind at the news.
presenceHe played the guitar very well in his father's presence.
presenceHe put on airs in her presence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
การอยู่[n.] (kān yū) FR: présence [f] ; existence [f]
ต่อหน้า[adv.] (tønā) EN: before ; in front of ; to somebody's face ; in the presence of   FR: devant ; en présence de ; en face de
ต่อหน้าต่อตา[adv.] (tønātøtā) EN: before ; in front of ; in the presence of ; before one's very eyes ; in public eye ; under the watchful eyes of the people   FR: devant

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESENCE    P R EH1 Z AH0 N S
PRESENCES    P R EH1 Z AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presence    (n) (p r e1 z n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geistesgegenwart {f}presence of mind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence [Add to Longdo]
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
オーバープレゼンス[, o-ba-purezensu] (n) overpresence [Add to Longdo]
プレゼンス[, purezensu] (n) presence [Add to Longdo]
プレゼンツ[, purezentsu] (n) (1) presence; (2) presents [Add to Longdo]
ポイントオブプレザンス[, pointoobupurezansu] (n) {comp} point of presence; POP [Add to Longdo]
圧し[おし, oshi] (n) weight; pressing down; commanding presence; authority [Add to Longdo]
雨女[あめおんな, ameonna] (n) woman whose presence seems to cause rain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポイントオブプレザンス[ぽいんとおぶぷれざんす, pointoobupurezansu] point of presence (POP) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Presence \Pres"ence\, n. [F. pr['e]sence, L. praesentia. See
   {Present}.]
   1. The state of being present, or of being within sight or
    call, or at hand; -- opposed to absence.
    [1913 Webster]
 
   2. The place in which one is present; the part of space
    within one's ken, call, influence, etc.; neighborhood
    without the intervention of anything that forbids
    intercourse.
    [1913 Webster]
 
       Wrath shell be no more
       Thenceforth, but in thy presence joy entire.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically, neighborhood to the person of one of
    superior of exalted rank; also, presence chamber.
    [1913 Webster]
 
       In such a presence here to plead my thoughts.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       An't please your grace, the two great cardinals.
       Wait in the presence.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The whole of the personal qualities of an individual;
    person; personality; especially, the person of a superior,
    as a sovereign.
    [1913 Webster]
 
       The Sovran Presence thus replied.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. An assembly, especially of person of rank or nobility;
    noble company.
    [1913 Webster]
 
       Odmar, of all this presence does contain,
       Give her your wreath whom you esteem most fair.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Port, mien; air; personal appearence. "Rather dignity of
    presence than beauty of aspect." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       A graceful presence bespeaks acceptance. -- Collier.
    [1913 Webster]
 
   {Presence chamber}, or {Presence room}, the room in which a
    great personage receives company. --Addison. " Chambers of
    presence." --Bacon.
 
   {Presence of mind}, that state of the mind in which all its
    faculties are alert, prompt, and acting harmoniously in
    obedience to the will, enabling one to reach, as it were
    spontaneously or by intuition, just conclusions in sudden
    emergencies.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 presence
   n 1: the state of being present; current existence; "he tested
      for the presence of radon" [ant: {absence}]
   2: the immediate proximity of someone or something; "she blushed
     in his presence"; "he sensed the presence of danger"; "he was
     well behaved in front of company" [syn: {presence}, {front}]
   3: an invisible spiritual being felt to be nearby
   4: the impression that something is present; "he felt the
     presence of an evil force"
   5: dignified manner or conduct [syn: {bearing}, {comportment},
     {presence}, {mien}]
   6: the act of being present [ant: {absence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top