ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

presence

P R EH1 Z AH0 N S   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presence-, *presence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
presence[N] การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล), See also: การอยู่ในที่นี้, Syn. residence, inhabitance, habitancy
presence[N] ระยะที่เห็นหรือได้ยินได้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง, Syn. proximity, nearness
presence[N] วิญญาณหรือบุคคลที่ไม่เห็น (แต่รู้สึกได้ว่ามีอยู่)
presence[N] การประพฤติตัว, See also: กิริยาท่าทาง, Syn. demeanor, bearing
presence of mind[IDM] การตั้งสติได้, See also: การไม่ตื่นตระหนกในสถานะการณ์คับขัน
presence of mind[N] ความสุขุม, See also: ความมีใจหนักแน่น, การครองสติในสถานการณ์ที่ร้ายแรง, Syn. sensibility, alertness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presence(เพรซ'เซินซฺ) n. การมีอยู่,การเข้าร่วม,การปรากฎ,บริเวณใกล้เคียง,การอยู่ต่อหน้า,กริยาท่าทาง,บุคคล,ภูติผีปีศาจ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
presence(n) การมี,การปรากฏ,การนำออกแสดง,การถวายตัว,การเข้าร่วม
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
omnipresence(n) การอยู่ทั่วไปทุกแห่งในเวลาเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presenceการแสดงตน, การอวดธง (ว่าพร้อมที่จะใช้พลานุภาพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presenceการอยู่ซึ่งหน้า, การอยู่ต่อหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presence of an officerการกระทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presence of defendantการกระทำต่อหน้าจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presence of the courtการกระทำต่อหน้าศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presence of the testatorการกระทำต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
Your presence on the platform is requested at the highest level.การปรากฎตัวของคุณ บนเวที ถูกขอร้อง มาจากตำแหน่งที่สูงที่สุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I can recall a bright light outside and a presence in the room.ผมสามารถเข้าถึงความจำเก็บกด ในคืนที่น้องสาวผมหายไป Deep Throat (1993)
I placed a mask upon my face... and vowed never to remove it in the presence of another.ผมจึงสวมหน้ากาบนใบหน้า และปฏิญาณว่าจะไม่ถอดออกต่อหน้าใคร Don Juan DeMarco (1994)
Our presence here is bad for business, right?การแสดงตนของเราที่นี่คือ ดีสำหรับธุรกิจใช่มั้ย? Dante's Peak (1997)
Right now your presence is creating more of a threat.ก็ตอนนี้คุณก้าวก่ายมากไปแล้วหนะสิ Gattaca (1997)
Um, ladies and gentlemen, we are in the presence of greatness.เอ่อ นักเรียนทุกคน ขอแนะนำ ให้รู้จักคนดัง ศจ.เจอราล์ด แลมโบ Good Will Hunting (1997)
Their presence defiles the iron.สถานะของพวกเขา defiles เหล็ก Princess Mononoke (1997)
When you are in the presence of His Holiness... you must always be standing... bent in obeisance, hands folded in supplication.เมื่ออยู่ต่อหน้าองค์เหนือหัว คุณจะต้องยืนเสมอ ก้มตัวลงแสดงความเคารพ พนมมือไว้ด้วยกัน Seven Years in Tibet (1997)
And suddenly the light becomes sharper... sounds are richer... and you are filled with... the deep, powerful presence of life.และเมื่อนั้น แสงจะคมขึ้น เสียงต่างๆ จะชัดเจน และเราจะเต็มไปด้วย Seven Years in Tibet (1997)
Also to remind you that you hold a third-class ticket... and that your presence here is no longer appropriate.ผมขอเตือนความจำว่าคุณถือตั๋วชั้น 3 การมาปรากฏตัวที่นี่ เป็นการไม่สมควร Titanic (1997)
Women do not stand in the presence of His Excellency.เพราะว่าผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาติให้ยืนอยู่ต่อหน้า เจ้านายในพระราชสำนักได้ Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
presenceAt the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.
presenceDon't talk about it in his presence.
presenceDon't talk about it in my mother's presence.
presenceFor example, vervet monkeys learn to use a certain call in the presence of circling eagles, who prey on the monkeys.
presenceGentlemen remove their hats in the presence of a lady.
presenceHe acknowledged my presence with a nod.
presenceHe acts very shy in her presence.
presenceHe did it, and in her presence.
presenceHe felt uneasy in his father's presence.
presenceHe lost his presence of mind at the news.
presenceHe played the guitar very well in his father's presence.
presenceHe put on airs in her presence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
การอยู่[n.] (kān yū) FR: présence [f] ; existence [f]
ต่อหน้า[adv.] (tønā) EN: before ; in front of ; to somebody's face ; in the presence of   FR: devant ; en présence de ; en face de
ต่อหน้าต่อตา[adv.] (tønātøtā) EN: before ; in front of ; in the presence of ; before one's very eyes ; in public eye ; under the watchful eyes of the people   FR: devant

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESENCE P R EH1 Z AH0 N S
PRESENCES P R EH1 Z AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presence (n) prˈɛzns (p r e1 z n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geistesgegenwart {f}presence of mind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence [Add to Longdo]
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
オーバープレゼンス[, o-ba-purezensu] (n) overpresence [Add to Longdo]
プレゼンス[, purezensu] (n) presence [Add to Longdo]
プレゼンツ[, purezentsu] (n) (1) presence; (2) presents [Add to Longdo]
ポイントオブプレザンス[, pointoobupurezansu] (n) {comp} point of presence; POP [Add to Longdo]
圧し[おし, oshi] (n) weight; pressing down; commanding presence; authority [Add to Longdo]
雨女[あめおんな, ameonna] (n) woman whose presence seems to cause rain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポイントオブプレザンス[ぽいんとおぶぷれざんす, pointoobupurezansu] point of presence (POP) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Presence \Pres"ence\, n. [F. pr['e]sence, L. praesentia. See
   {Present}.]
   1. The state of being present, or of being within sight or
    call, or at hand; -- opposed to absence.
    [1913 Webster]
 
   2. The place in which one is present; the part of space
    within one's ken, call, influence, etc.; neighborhood
    without the intervention of anything that forbids
    intercourse.
    [1913 Webster]
 
       Wrath shell be no more
       Thenceforth, but in thy presence joy entire.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically, neighborhood to the person of one of
    superior of exalted rank; also, presence chamber.
    [1913 Webster]
 
       In such a presence here to plead my thoughts.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       An't please your grace, the two great cardinals.
       Wait in the presence.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The whole of the personal qualities of an individual;
    person; personality; especially, the person of a superior,
    as a sovereign.
    [1913 Webster]
 
       The Sovran Presence thus replied.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. An assembly, especially of person of rank or nobility;
    noble company.
    [1913 Webster]
 
       Odmar, of all this presence does contain,
       Give her your wreath whom you esteem most fair.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Port, mien; air; personal appearence. "Rather dignity of
    presence than beauty of aspect." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       A graceful presence bespeaks acceptance. -- Collier.
    [1913 Webster]
 
   {Presence chamber}, or {Presence room}, the room in which a
    great personage receives company. --Addison. " Chambers of
    presence." --Bacon.
 
   {Presence of mind}, that state of the mind in which all its
    faculties are alert, prompt, and acting harmoniously in
    obedience to the will, enabling one to reach, as it were
    spontaneously or by intuition, just conclusions in sudden
    emergencies.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 presence
   n 1: the state of being present; current existence; "he tested
      for the presence of radon" [ant: {absence}]
   2: the immediate proximity of someone or something; "she blushed
     in his presence"; "he sensed the presence of danger"; "he was
     well behaved in front of company" [syn: {presence}, {front}]
   3: an invisible spiritual being felt to be nearby
   4: the impression that something is present; "he felt the
     presence of an evil force"
   5: dignified manner or conduct [syn: {bearing}, {comportment},
     {presence}, {mien}]
   6: the act of being present [ant: {absence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top