ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffering

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/S AH1 F ER0 IH0 NG//sˈʌfərɪŋ/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffering-, *suffering*, suffer
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffering(n) การได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering(n) ความเจ็บปวด, See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก, Syn. agony, distress, hardship, pain
suffering(adj) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด, Syn. aching, in difficulties, pained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน, ความอดกลั้น, สิ่งที่อดทน, ความเจ็บปวด, ความหายนะ, โรค adj. ประสบความทุกข์, เป็นโรค., Syn. agony

English-Thai: Nontri Dictionary
suffering(n) ความทุกข์, ความลำบาก, ความเจ็บปวด, ความอดทน
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป Rebecca (1940)
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all.ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน The Old Man and the Sea (1958)
You look as if you're suffering from bottle fatigue.คุณดูราวกับว่าคุณกำลังทุกข์ ทรมาน ความเมื่อยล้าจากขวด How I Won the War (1967)
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก The Godfather (1972)
How can you permit all the suffering that goes on in the world?ทำไมท่านถึงทำสิ่งที่ทรมาน ที่เกิดขึ้นในโลกทุกอย่าง Oh, God! (1977)
It saps the courage to think you may be suffering alone.มันทำลายความกล้าหาญ เมื่อรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว Gandhi (1982)
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ Clue (1985)
the khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา... Spies Like Us (1985)
There will be great suffering in Guilder if she dies.คงจะมีคนในกิลเดอร์ผิดหวังไม่น้อย ถ้าเจ้าหญิงตาย The Princess Bride (1987)
Hey, Donnie, looks like this one's suffering from shell shock. Ha!เฮ้แบ็กส์ดูเหมือนความทุกข์ทรมานของผู้ใช้นี้จากเปลือกช็อก ฮ่า! Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'll buy that girl is suffering some kind of pronounced psychosis.- คุณคงไม่เชื่อเช่นนั้นจริงๆ ใช่ไหม ? - แล้วคุณมีคำอธิบายที่ดีกว่าไหม ? Deep Throat (1993)
You've been suffering hysteria. It's a natural reaction to the poison. Water.ประสาทหลอนน่ะ เป็นผลจากพิษของลูกดอก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sufferingAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
sufferingCan we find joy in spite of suffering and death?
sufferingDeath is preferable to such suffering.
sufferingDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
sufferingHe had to contend against physical suffering.
sufferingHe has been suffering from a bad cold. She is very anxious about his health.
sufferingHe is indifferent to the suffering of others.
sufferingHe is suffering from a bad cold.
sufferingHe is suffering from a bad cold in the nose.
sufferingHe is suffering from a cold.
sufferingHe is suffering from a headache.
sufferingHe is suffering from an aggravated disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาดูร(n) suffering, See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness, Example: ความสูญเสียครั้งนั้นยังความอาดูรอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเขา, Thai Definition: ความเดือดร้อนและทนทุกขเวทนา เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายและใจ
ทุกข์เข็ญ(n) suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ(n) suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ความทุกข์ทรมาน(n) suffering, See also: pain, distress, Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์, Ant. ความสุข, Example: การได้รักและการพลัดพรากจากความรักล้วนเป็นความทุกข์ทรมานทั้งสิ้น
ความระทมทุกข์(n) suffering, See also: sorrow, grief, misery, disconsolation, Syn. ความทุกข์, ความทุกข์ระทม, Ant. ความสุข, Example: คนรวยบางคนอาจมีความระทมทุกข์อยู่เต็มหัวอก
ทุกขเวทนา(n) suffering, See also: painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, pain, agony, misery, Syn. ทุกข์ทรมาณ, Ant. สุขสบาย, Example: เขาได้รับทุกข์เวทนาจากโรคมะเร็งอยู่หลายเดือนก่อนตาย, Thai Definition: ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความรู้สึกเจ็บปวดทรมาน, Notes: (บาลี)
ทุกข์เข็ญ(n) suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
suffering
suffering
sufferings
sufferings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suffering
sufferings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦难[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ,   /  ] suffering #10,896 [Add to Longdo]
苦头[kǔ tou, ㄎㄨˇ ㄊㄡ˙,   /  ] sufferings #22,078 [Add to Longdo]
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ,   /  ] suffering; misery; hardship #39,931 [Add to Longdo]
熬煎[áo jiān, ㄠˊ ㄐㄧㄢ,  ] suffering; torture #102,228 [Add to Longdo]
冤苦[yuān kǔ, ㄩㄢ ㄎㄨˇ,  ] suffering from injustice #249,943 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzkranksuffering from heart condition [Add to Longdo]
wurmkrank { adj }suffering from worms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
被害[ひがい, higai] (n) (suffering) damage; injury; harm; (P) #1,617 [Add to Longdo]
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) { Buddh } (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) #5,417 [Add to Longdo]
被災[ひさい, hisai] (n, vs) being a victim of (some disaster); suffering from; (P) #6,503 [Add to Longdo]
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P) #12,502 [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n, vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) #14,786 [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) { Buddh } (See 八苦) duhkha (suffering) #14,872 [Add to Longdo]
ぐう[guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv, n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
パンチドランカー[panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei [Add to Longdo]
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n, vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffer \Suf"fer\, v. t. [imp. & p. p. {Suffered}; p. pr. & vb.
   n. {Suffering}.] [OE. suffren, soffren, OF. sufrir, sofrir,
   F. souffrir, (assumed) LL. sofferire, for L. sufferre; sub
   under + ferre to bear, akin to E. bear. See {Bear} to
   support.]
   1. To feel, or endure, with pain, annoyance, etc.; to submit
    to with distress or grief; to undergo; as, to suffer pain
    of body, or grief of mind.
    [1913 Webster]
 
   2. To endure or undergo without sinking; to support; to
    sustain; to bear up under.
    [1913 Webster]
 
       Our spirit and strength entire,
       Strongly to suffer and support our pains. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To undergo; to be affected by; to sustain; to experience;
    as, most substances suffer a change when long exposed to
    air and moisture; to suffer loss or damage.
    [1913 Webster]
 
       If your more ponderous and settled project
       May suffer alteration.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To allow; to permit; not to forbid or hinder; to tolerate.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not
       suffer sin upon him.         --Lev. xix.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       I suffer them to enter and possess.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To permit; bear; endure; support; sustain; allow; admit;
     tolerate. See {Permit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffering \Suf"fer*ing\, n.
   The bearing of pain, inconvenience, or loss; pain endured;
   distress, loss, or injury incurred; as, sufferings by pain or
   sorrow; sufferings by want or by wrongs. "Souls in sufferings
   tried." --Keble.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffering \Suf"fer*ing\, a.
   Being in pain or grief; having loss, injury, distress, etc.
   -- {Suf"fer*ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suffering
   adj 1: troubled by pain or loss; "suffering refugees"
   2: very unhappy; full of misery; "he felt depressed and
     miserable"; "a message of hope for suffering humanity";
     "wretched prisoners huddled in stinking cages" [syn:
     {miserable}, {suffering}, {wretched}]
   n 1: a state of acute pain [syn: {agony}, {suffering},
      {excruciation}]
   2: misery resulting from affliction [syn: {suffering}, {woe}]
   3: psychological suffering; "the death of his wife caused him
     great distress" [syn: {distress}, {hurt}, {suffering}]
   4: feelings of mental or physical pain [syn: {suffering},
     {hurt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top