หรือคุณหมายถึง sadneß?
Search result for

sadness

(39 entries)
(0.0431 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sadness-, *sadness*, sadnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadness[N] ความเศร้า, See also: ความโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์, ความเศร้าหมอง, ความเศร้าใจ, Syn. unhappiness, misery, sorrow, depression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sadnessความเศร้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
and all sadness be halved. 1 September 2006 Meiขอให้แม่ของอัคคุงหายไวๆ /N เมื่อใดที่ฉันอยู่กับเธอขอให้ความสุขมีมากขึ้นๆเป็นนสองเท่า และความเศร้าทั้งหมดขอให้หายไป /N 1 พฤศจิกายน 2006 Akai ito (2008)
I only hope there is be no more sadness because of meข้าหวังเพียงว่ามันจะสามารถหยุด ทุกความโศกเศร้าที่ข้าเป็นต้นเหตุ Portrait of a Beauty (2008)
And all I have left is... pain... and sadness.สิ่งที่ฉันรู้สึกก็มีแต่.. ความเจ็บปวดและความเศร้า เพราะอย่างนี้... The Ramen Girl (2008)
Today's meeting is tinged with sadness.การประชุมวันนี้ เต็มไปด้วยความเศร้า The House Bunny (2008)
Misery, sadness, loss of faith, no reason to live.ความทุกข์ ความเศร้า สิ้นหวัง ภาวะการไร้ซึ่งเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป 500 Days of Summer (2009)
All their longings are here, their sadness.ทั้งหมดของพวกเค้าอยู่ที่นี่.. ความเศร้าโศกก็ด้วย.. The Breath (2009)
This is a sadness.มันเป็เรื่องเศร้าแท้ๆ The Twilight Saga: New Moon (2009)
and sadness and a deep desire to see you suffer intense pain.and sadness and a deep desire to see you suffer intense pain. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Sunbae in my eyes, why does he always have an unknown sadness.รุ่นพี่ในสายตาฉัน, เขามีแต่ความเศร้า Episode #1.3 (2009)
¶ hide every trace of sadness# ลบร่องรอย ของความเศร้า # Mattress (2009)
But I can promise to keep your life clean of sadness And lonelinessแต่ผมสัญญาว่าชีวิตคุณจะ สะอาดจากความเศร้า ความเหงา Vitamin D (2009)
Twinged in sadness.เจ็บปวดจากความโศกเศร้า Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sadnessAll love and sadness melt in my heart.
sadnessChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.
sadnessHe hid his sadness behind a smile.
sadnessI'm drowning in sadness falling far behind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสลด[N] sadness, See also: sorrow, Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่, Example: เธอปล่อยโฮออกมาด้วยความสลดหดหู่ใจสงสารเพื่อนที่หล่อนไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้
โทมนัส[N] sadness, See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency, Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียใจ[n.] (khwām sīajai) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness   FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain   FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SADNESS    S AE1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadness    (n) (s a1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドツボ;どつぼ[, dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness [Add to Longdo]
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief [Add to Longdo]
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness [Add to Longdo]
哀情[あいじょう, aijou] (n) sadness [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
陰惨[いんさん, insan] (adj-na,n) sadness and gloom [Add to Longdo]
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness [Add to Longdo]
深憂[しんゆう, shinyuu] (n) deep sadness; great worry [Add to Longdo]
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp,v5t,vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential [Add to Longdo]
多恨[たこん, takon] (adj-na,n) many troubles or sadnesses or vexations or grudges [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sadness \Sad"ness\, n.
   1. Heaviness; firmness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Seriousness; gravity; discretion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Her sadness and her benignity.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Quality of being sad, or unhappy; gloominess;
    sorrowfulness; dejection.
    [1913 Webster]
 
       Dim sadness did not spare
       That time celestial visages.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sorrow; heaviness; dejection. See {Grief}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sadness
   n 1: emotions experienced when not in a state of well-being
      [syn: {sadness}, {unhappiness}] [ant: {happiness}]
   2: the state of being sad; "she tired of his perpetual sadness"
     [syn: {sadness}, {sorrow}, {sorrowfulness}]
   3: the quality of excessive mournfulness and uncheerfulness
     [syn: {gloominess}, {lugubriousness}, {sadness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top