หรือคุณหมายถึง bitterneß?
Search result for

bitterness

(24 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitterness-, *bitterness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitterness    [N] ความขมขื่น, See also: ความชอกช้ำ, ความตรอมตรม, ความทุกข์ระทม
bitterness    [N] ความเคียดแค้น, See also: ความโกรธแค้น, ความแค้น, Syn. hatred, resentment

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitternessToday young people find themselves, through no fault of their own, living in a world torn by international bitterness and the threat of nuclear destruction.
bitternessShe said good-bye with a smile, but there was a good deal of bitterness in her heart.

English-Thai: Nontri Dictionary
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขม    [N] bitterness, Ant. ความหวาน, Example: ความขมของยาทำให้เขาต้องดื่มน้ำหวานตาม, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship   FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความขม [n.] (khwām khom) EN: bitterness   FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomkheūn) EN: bitterness   FR: amertume [f] ; acrimonie [f]
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BITTERNESS    B IH1 T ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bitterness    (n) (b i1 t @ n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
甘苦[かんく, kanku] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows [Add to Longdo]
甘酸[かんさん, kansan] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows [Add to Longdo]
苦さ[にがさ, nigasa] (n) bitterness; bitter taste [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
苦痛[くつう, kutsuu] (adj-na,n,adj-no) pain; agony; bitterness; (P) [Add to Longdo]
苦味(P);苦み[にがみ(P);くみ, nigami (P); kumi] (n,adj-no) bitterness; bitter taste; (P) [Add to Longdo]
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P) [Add to Longdo]
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink) [Add to Longdo]
悲痛[ひつう, hitsuu] (adj-na,n,adj-no) bitterness; pathos; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitterness \Bit"ter*ness\, n. [AS. biternys; biter better + -nys
   = -ness.]
   1. The quality or state of being bitter, sharp, or acrid, in
    either a literal or figurative sense; implacableness;
    resentfulness; severity; keenness of reproach or sarcasm;
    deep distress, grief, or vexation of mind.
    [1913 Webster]
 
       The lip that curls with bitterness.  --Percival.
    [1913 Webster]
 
       I will complain in the bitterness of my soul. --Job
                          vii. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of extreme impiety or enmity to God.
    [1913 Webster]
 
       Thou art in the gall of bitterness, and in the bond
       of iniquity.             --Acts viii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   3. Dangerous error, or schism, tending to draw persons to
    apostasy.
    [1913 Webster]
 
       Looking diligently, . . . lest any root of
       bitterness springing up trouble you. --Heb. xii.
                          15.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bitterness
   n 1: a feeling of deep and bitter anger and ill-will [syn:
      {resentment}, {bitterness}, {gall}, {rancor}, {rancour}]
   2: a rough and bitter manner [syn: {bitterness}, {acrimony},
     {acerbity}, {jaundice}, {tartness}, {thorniness}]
   3: the taste experience when quinine or coffee is taken into the
     mouth [syn: {bitter}, {bitterness}]
   4: the property of having a harsh unpleasant taste [syn:
     {bitterness}, {bitter}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top