ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitterness

B IH1 T ER0 N AH0 S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitterness-, *bitterness*, bitternes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitterness[N] ความขมขื่น, See also: ความชอกช้ำ, ความตรอมตรม, ความทุกข์ระทม
bitterness[N] ความเคียดแค้น, See also: ความโกรธแค้น, ความแค้น, Syn. hatred, resentment

English-Thai: Nontri Dictionary
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง Wuthering Heights (1992)
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน! Princess Mononoke (1997)
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
¶¶In bitterness ¶¶ ¶¶Ooh ¶¶# ในความขมขื่น # Funk (2010)
You didn't just kill four people because you're bitter. Bitterness is a paralytic.แกไม่ได้ฆ่าคนสี่คน.พราะความขมขื่นหรอก ความขมขื่นทำให้เป็นอัมพาต A Study in Pink (2010)
You remember that day in the bitterness Templeก้อตอนที่เจ้านินทาข้ากับพระที่วัดไผ่ทองนั่นยังไงล่ะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I am filled with Scotch and bitterness and impure thoughts!ฉันเต็มไปด้วยสก๊อตและความคิดความขมขื่นและไม่บริสุทธิ์! We Bought a Zoo (2011)
"His bitterness consumes him.ความขนขื่นมันกำลังครอบงำเขา 1912 (2012)
They watched her, as they watch everyone, always hoping the living could learn to put aside rage and sorrow, bitterness and regret.พวกเขามองเธอ แบบเดียวกับที่มองคนอื่นๆ หวังว่า การอยู่ที่นี่จะช่วยสอน ให้ตัดความเดือดดาล และเศร้าโศก Give Me the Blame (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitternessShe said good-bye with a smile, but there was a good deal of bitterness in her heart.
bitternessToday young people find themselves, through no fault of their own, living in a world torn by international bitterness and the threat of nuclear destruction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขม[N] bitterness, Ant. ความหวาน, Example: ความขมของยาทำให้เขาต้องดื่มน้ำหวานตาม, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship   FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความขม [n.] (khwām khom) EN: bitterness   FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomkheūn) EN: bitterness   FR: amertume [f] ; acrimonie [f]
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BITTERNESS B IH1 T ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bitterness (n) bˈɪtənəs (b i1 t @ n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
甘苦[かんく, kanku] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows [Add to Longdo]
甘酸[かんさん, kansan] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows [Add to Longdo]
苦さ[にがさ, nigasa] (n) bitterness; bitter taste [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
苦痛[くつう, kutsuu] (adj-na,n,adj-no) pain; agony; bitterness; (P) [Add to Longdo]
苦味(P);苦み[にがみ(P);くみ, nigami (P); kumi] (n,adj-no) bitterness; bitter taste; (P) [Add to Longdo]
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P) [Add to Longdo]
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink) [Add to Longdo]
悲痛[ひつう, hitsuu] (adj-na,n,adj-no) bitterness; pathos; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitterness \Bit"ter*ness\, n. [AS. biternys; biter better + -nys
   = -ness.]
   1. The quality or state of being bitter, sharp, or acrid, in
    either a literal or figurative sense; implacableness;
    resentfulness; severity; keenness of reproach or sarcasm;
    deep distress, grief, or vexation of mind.
    [1913 Webster]
 
       The lip that curls with bitterness.  --Percival.
    [1913 Webster]
 
       I will complain in the bitterness of my soul. --Job
                          vii. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of extreme impiety or enmity to God.
    [1913 Webster]
 
       Thou art in the gall of bitterness, and in the bond
       of iniquity.             --Acts viii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   3. Dangerous error, or schism, tending to draw persons to
    apostasy.
    [1913 Webster]
 
       Looking diligently, . . . lest any root of
       bitterness springing up trouble you. --Heb. xii.
                          15.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bitterness
   n 1: a feeling of deep and bitter anger and ill-will [syn:
      {resentment}, {bitterness}, {gall}, {rancor}, {rancour}]
   2: a rough and bitter manner [syn: {bitterness}, {acrimony},
     {acerbity}, {jaundice}, {tartness}, {thorniness}]
   3: the taste experience when quinine or coffee is taken into the
     mouth [syn: {bitter}, {bitterness}]
   4: the property of having a harsh unpleasant taste [syn:
     {bitterness}, {bitter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top