Search result for

คิดถึง

(58 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดถึง-, *คิดถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดถึง[V] miss, See also: think of, yearn, Syn. คะนึงถึง, ระลึกถึง, Example: ผมอดที่จะคิดถึงพ่อแม่พี่น้องของผมที่อยู่บ้านนอกไม่ได้, Thai definition: นึกถึงด้วยใจผูกพัน
คิดถึง[V] think of, See also: reflect, remind, call to mind, have at heart, Syn. นึกถึง, คำนึงถึง, Example: คนส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่ตนเองและแก่งแย่งเพื่อไปถึงเป้าหมายส่วนตัว
คิดถึงบ้าน[V] be homesick, Example: นักเรียนต่างจังหวัดที่มาเรียนในกรุงเทพฯ แล้วพักอยู่หอจะคิดถึงบ้านกันทุกคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดถึงก. นึกถึง, นึกถึงด้วยใจผูกพัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egocentricityคิดถึงตนเองเป็นสำคัญ,ถือเอาตัวเองเป็นหลัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Miss me?คิดถึงฉันไหม? Turn of the Shoe (2013)
As far as my being here, you take that up with the school.ก่อนที่จะมาพูดเรื่องที่ฉันมาที่นี่ เธอควรคิดถึงเรื่องโรงเรียนก่อนดีกว่า New Haven Can Wait (2008)
Missed you last night.คิดถึงคุณนะ New Haven Can Wait (2008)
Look, here, take the dress, and I don't think thatดู นี่ซะ ใส่เสื้อผ้า และ ฉันจะไม่คิดถึงเรื่องนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Just think about it,แค่คิดถึงมัน Pret-a-Poor-J (2008)
I was thinking of how things were for--for serena and me.ฉันเคยคิดถึงวิธีทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เคยสำหรับ - - สำหรับเซรีน่ากับฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
So, uh, I was thinking you, me, assorted breakfast pastries.เอ่อ ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่เลย ถึงสารพัดอาหารเช้า There Might be Blood (2008)
I haven't been able to stop thinking about you.ฉันหยุดคิดถึงเธอไม่ได้ There Might be Blood (2008)
You stay in touch with your mother.คุณยังคิดถึงแม่อยู่ Adverse Events (2008)
You make a wish and lift the Buddha.คิดถึงคำอธิฐฐานแล้วยกพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
I've missed this.ฉันคิดถึงมัน Lucky Thirteen (2008)
Still, I'm sure you both miss her sometimes.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าบางเวลา คุณสองคนก็คิดถึงเธอ Joy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดถึง[v. exp.] (khit theung) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดถึงคุณ[X] (khit theung khun) EN: I think of you   FR: je pense à vous/toi
คิดถึงบ้าน[v. exp.] (khit theung bān) EN: be homesick ; feel nostalgic   FR: avoir le mal du pays ; penser à chez soi
คิดถึงบ้าน[adj.] (khit theung bān) EN: nostalgic   
คิดถึงลูก[v. exp.] (khit theung lūk) FR: penser à son enfant/ses enfants
คิดถึงอก[n.] (khit theung ak) FR: regard [m]
คิดถึงเธอ[X] (khit theung thoē) EN: I think of you   FR: je pense à toi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dream of[PHRV] พิจารณา, See also: คิดถึง, นึกถึง, Syn. think of
figure to[PHRV] คิดถึง...กับ
get above oneself[PHRV] คิดถึงมากเกินไป
get onto[PHRV] เรียนรู้เกี่ยวกับ, See also: คิดถึงเรื่อง
hark back[VI] กล่าวถึงเรื่องในอดีต, See also: คิดถึงเรื่องในอดีต
hit on[VT] นึกออก, See also: คิดถึงวิธีแก้ปัญหาออก, Syn. hit upon
have something in mind[IDM] คิดถึงบางสิ่ง, See also: นึกถึงบางสิ่ง
linger on[PHRV] คิดเกี่ยวกับ (มักเป็นเรื่องที่พึงพอใจ), See also: คิดถึง, Syn. think about
meditate on[PHRV] คิดถึงอย่างลึกซึ้งและจริงจังเกี่ยวกับ (โดยเฉพาะทางศาสนาหรือต้องการหาความสงบของจิตใจ), See also: เข้าฌาน
miss[VT] คิดถึง, See also: ปรารถนา, Syn. desire, yearn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
homesick(โฮม'ซิค) adj. คิดถึงบ้าน.
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail
pine(ไพนฺ) n. ต้นสน ,ไม้สน,สับปะรด -v. อยากได้มาก,ใคร่จะ,ทนทุกข์ด้วยความคิดถึง,ร่วงโรย,โศกเศร้า
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall
remembrance(รีเมม'เบรินซฺ) n. ความทรงจำ,ความคิดถึง,การจำ,การรำลึก,ความรำลึก,เครื่องรำลึก,ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ, See also: remembrances n. ความเคารพ,ความนับถือ, Syn. memory,recall,memento
retrospect(รี'ทระสเพคทฺ) vt.,n. (การ) หวนกลับ,หวนรำลึก,คิดถึงอดีต, See also: retrospection n. retrospective adj.,n. retrospectively adv. retrospectiveness n.
supervene(ซูเพอะวีน') vi. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เข้าครอบงำ,เกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดคิดถึง,เกิดขึ้นตามมา., See also: supervenience n. supervention n. supervenient adj.
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless

English-Thai: Nontri Dictionary
homesick(adj) คิดถึงบ้าน
homesickness(n) ความคิดถึงบ้าน
miss(vt) พลาดไป,เสีย,ขาดไป,ไม่ทัน,ผิด,หายไป,คิดถึง
panic(adj) หวาดกลัว,ตื่นตกใจ,ที่ไม่คิดถึงเหตุผล
pine(vi) อยากได้,โศกเศร้า,คิดถึง,ร่วงโรย
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา
recollect(vi,vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
remembrance(n) ความทรงจำ,ความคิดถึง,การรำลึกถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
いとおしい[itooshii] (adj) คิดถึง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich vermisse dich.ฉันคิดถึงคุณ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
Frl. : Fräulein (vt) คิดถึง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
คิดถึง (n vi vt) คิดถึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top