ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -憂-, *憂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[憂, yōu, ㄧㄡ] sad, grieving; melancholy, grief
Radical: Decomposition: 頁 (yè ㄧㄝˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, / ] worried, #7,693 [Add to Longdo]
担忧[dān yōu, ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to worry; to be concerned, #5,005 [Add to Longdo]
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, / ] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief, #8,374 [Add to Longdo]
忧虑[yōu lǜ, ㄧㄡ ㄌㄩˋ, / ] to worry; anxiety (about), #8,868 [Add to Longdo]
忧郁[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] sullen; depressed, #9,770 [Add to Longdo]
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, / ] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries, #17,993 [Add to Longdo]
忧愁[yōu chóu, ㄧㄡ ㄔㄡˊ, / ] to be worried, #18,574 [Add to Longdo]
无忧无虑[wú yōu wú lǜ, ㄨˊ ㄧㄡ ㄨˊ ㄌㄩˋ, / ] insouciance, #22,906 [Add to Longdo]
隐忧[yǐn yōu, ㄧㄣˇ ㄧㄡ, / ] secret concern; private worry, #30,831 [Add to Longdo]
忧郁症[yōu yù zhèng, ㄧㄡ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] (psychology) depression, #37,400 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ゆううつ, yuuutsu] (n ) (ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า
[ゆううつ, yuuutsu] (n ) ความเศร้าสลด, ความหดหู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うれい, urei] (adj-i) unhappy; sad; gloomy [Add to Longdo]
[うれい, urei] (n) grief; distress; sorrow; (P) [Add to Longdo]
いを帯びた顔[うれいをおびたかお, ureiwoobitakao] (exp) sorrowful look [Add to Longdo]
い顔;愁い顔[うれいがお, ureigao] (n) sad face; sorrowful face; anxious look; sad countenance [Add to Longdo]
い事;[うれいごと, ureigoto] (n) bitter experience; misery; distress; grief; sad thoughts [Add to Longdo]
い悩む[うれいなやむ, ureinayamu] (v5m) to be grievously troubled [Add to Longdo]
うべき;愁うべき[うれうべき, ureubeki] (exp) deplorable; alarming; grievous; lamentable [Add to Longdo]
え;愁え[うれえ, uree] (n) (1) lamentation; (2) grief; anguish; (3) anxiety; (4) illness; (5) mourning [Add to Longdo]
える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P) [Add to Longdo]
き身[うきみ, ukimi] (n) wretched life [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was feeling blue all day.1日中鬱な気分だった。
One night he came home very tired and sad.ある晩彼は、すっかり疲れ鬱になって帰ってきた。
This job gives me the hump.この仕事には鬱になる。
The failure depressed him.その失敗で彼は鬱になった。
Everyone is entitled to be moody once in a while.だれもが時にはうつになる権利を与えられている。
Brian looks blue.ブライアンは鬱そうに見える。
I can't keep this up. It's an emotional roller coaster around here and all we have to do is look at the boss' face to know whether everybody is going to be happy or sad.ボスの顔色に一喜一の毎日。こんな仕事やってられないよ。
It was all the more depressing because it was raining.雨が降っていたので、いっそう鬱だった。
When it rains, she feels blue.雨が降ると彼女は鬱になる。
Hence, loathed melancholy.去れ、忌まわしき鬱よ。 [F]
This will bring you to grief.後でき目をみる。
I always feel blue on Mondays.月曜日はいつも鬱だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't want to hurt me, to make me cry, to make me as tender as a little lamb?[CN] 你不想讓我再傷一次吧? 你不想再聽我哭一次吧? 你不想讓我像哺乳羔羊般溫順吧? Les Visiteurs du Soir (1942)
Antoine, tell Filippo to arrange them, everyone else makes them look funereal.[CN] 安東尼,告訴菲利普來整理一下 別的人讓它們看起來很 La Notte (1961)
Queen Jamillia has been informed of your assignment.[JA] ジャミラ女王は この事態を慮しています Star Wars: Attack of the Clones (2002)
How beautiful to hear it sung with such sadness![CN] 聽到如此傷地吟唱 太美了 很... Les Visiteurs du Soir (1942)
Reflect in fear and dread![JA] いと恐れとに浸ってよく考えなさい Das Rheingold (1980)
Do you feel the boredom contained in this assertion?[JA] とにかく現代世界は 鬱だ Stalker (1979)
- Packed already? No harm in being prepared.[JA] 備えあればいなしです The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Gosh, it disturbs me to see you, Gaston Looking so down in the dumps[JA] うつな顔など ガストンらしくない Beauty and the Beast (1991)
In God fearing countries, if men want to be saved from themselves, temptation must be removed.[JA] 神様が国をい 男を救おうとなさるのなら 誘惑を排除なさるでしょう The Magdalene Sisters (2002)
Your mind is elsewhere.[CN] 你看起來心忡忡 安妮 Les Visiteurs du Soir (1942)
You run along now see your sailor boy. Stop being that way.[CN] 現在趕緊去見你的水兵小將吧 別再為我這些事慮了 Applause (1929)
Dread and fear fetter my mind[JA] いと恐れが心を縛りつける Das Rheingold (1980)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うれい, urei] traurig, ungluecklich [Add to Longdo]
[うれい, urei] Kummer, Gram, Besorgnis [Add to Longdo]
い顔[うれいがお, ureigao] sorgenvolles_Gesicht [Add to Longdo]
える[うれえる, ureeru] betruebt_sein, sich_graemen, sich_sorgen [Add to Longdo]
き目[うきめ, ukime] bittere_Erfahrung, Muehsal [Add to Longdo]
[ゆうこく, yuukoku] Patriotismus [Add to Longdo]
[ゆうしゅう, yuushuu] -Kummer, -Leid [Add to Longdo]
[ゆうりょ, yuuryo] Kummer, -Sorge, Besorgnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top