ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苦-, *苦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[苦, kǔ, ㄎㄨˇ] bitter; hardship, suffering
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 634

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄎㄨˇ, ] bitter; intensely; miserable; painful, #1,718 [Add to Longdo]
[tòng kǔ, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] pain; suffering; painful, #1,819 [Add to Longdo]
[xīn kǔ, ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, ] hard; exhausting; with much toil, #2,334 [Add to Longdo]
[jiān kǔ, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ, / ] difficult; hard; arduous, #5,935 [Add to Longdo]
[kǔ xiào, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄠˋ, ] to force a smile; a bitter laugh, #7,436 [Add to Longdo]
[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ, / ] suffering, #10,896 [Add to Longdo]
[kè kǔ, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ, ] hardworking; assiduous, #11,136 [Add to Longdo]
[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, / ] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery, #11,539 [Add to Longdo]
[chī kǔ, ㄔ ㄎㄨˇ, ] to bear; hardships, #14,731 [Add to Longdo]
[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, / ] bitter and astringent; pained; agonized, #15,290 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[にがい, nigai] (adj) ขม (รสชาติ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[くじょう, kujou] (n ) เรื่องร้องเรียน, คำบ่น, คำร้อง
[くじょう, kujou] เรื่องร้องเรียน , คำบ่น, คำร้อง , See also: S. 悩み、文句,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: ทุกข์ทรมาน English: to suffer
しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: โอดครวญ English: to groan
しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: กังวล English: to be worried

Japanese-English: EDICT Dictionary
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
々しい;しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
[にがい, nigai] (adj-i) bitter; (P) [Add to Longdo]
い経験[にがいけいけん, nigaikeiken] (n) bitter experience [Add to Longdo]
い薬[にがいくすり, nigaikusuri] (n) bitter medicine [Add to Longdo]
[にがさ, nigasa] (n) bitterness; bitter taste [Add to Longdo]
しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝しい・ねぐるしい,聞きしい・ききぐるしい,見しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
しい懐[くるしいふところ, kurushiifutokoro] (n) tight budget [Add to Longdo]
しい言い訳[くるしいいいわけ, kurushiiiiwake] (n) lame (poor) excuse [Add to Longdo]
しい時の神頼み[くるしいときのかみだのみ, kurushiitokinokamidanomi] (exp) danger past, God forgotten [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの労をした。」
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く難に満ちている。
It's been a week, but I'm still suffering from jet lag.1週間経ったけど、ぼくはまだ時差ぼけにしんでいる。 [M]
He is a tough customer.あいつは手だ。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが手だから永久プレス加工の服を買う。
You'll find some difficulty carrying out the plan.あなたはその案を実行するのに少々労するでしょう。
Your lies pain me.あなたは虚言で私はしめる。
Those who are suffering from hunger in Africa need urgent help.アフリカで飢えにしんでいる人々に、早急な援助が必要である。
My heart aches for the starving children in Africa.アフリカの飢えにしむ子供たちの事を思うと胸がいたむ。
Many American students work their way through the university.アメリカの学生の中には労して働きながら大学を出る者が多い。
His patience was worn out by all these troubles and anxieties.あれやこれや労や心配して、彼の忍耐力は尽きてしまった。
When I was in England, I had great difficulty trouble in speaking English.イギリスにいる時、英語を話すのにとても労した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rather than go painfully and slowly ...[JA] ゆっくりと引き延ばされる痛より And Then There Were None (1945)
Don't torment me this way.[JA] そうやってしめるんじゃない And Then There Were None (1945)
Didn't you shorten her suffering in this world?[JA] 彼女のこの世のしみを 縮めたんじゃないか? And Then There Were None (1945)
Don't go....[CN] 我不会让你痛 Episode #1.7 (2004)
The poor kid probably had had a rough time of it.[JA] この子は 労してきたんだろう Detour (1945)
I'm sad[JA] 私はしい Le roi soleil (2006)
yea[CN] 有不得已的衷吧 Episode #1.7 (2004)
Me?[CN] 你会受 Homecoming (2016)
Yes! Yes![JA] 皆 ご Tin Man Is Down (2013)
Agony[CN] # 闷啊 # # Agony # Into the Woods (2014)
Yes.[CN] 好,辛你了 La Cérémonie (1995)
Pain.[JA] しみだ In Absentia (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にがい, nigai] bitter [Add to Longdo]
しい[くるしい, kurushii] schmerzhaft [Add to Longdo]
しむ[くるしむ, kurushimu] leiden [Add to Longdo]
しめる[くるしめる, kurushimeru] quaelen [Add to Longdo]
[にがる, nigaru] ein_muerrisches_Gesicht_machen [Add to Longdo]
[くろう, kurou] Muehe, Anstrengung, Leiden [Add to Longdo]
[くきょう, kukyou] Notlage, -Not, Klemme [Add to Longdo]
[くしん, kushin] Muehe, Anstrengung [Add to Longdo]
[くのう, kunou] Qual, Schmerzen, Leiden [Add to Longdo]
[くつう, kutsuu] -Schmerz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top