Search result for

ความเสียใจ

(48 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเสียใจ-, *ความเสียใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสียใจ[N] sorriness, See also: sorrow, lament, grieving, distress, regretting, sadness, Syn. ความเศร้าใจ, Ant. ความดีใจ, Example: เขาร้องไห้ด้วยความเสียใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You asked for unhappy 18 to 35 years olds, I give you unhappy 18 to 35 year olds.กลับไปถามเจ้าพวกไร้ความสุข ที่อายุ 18 -35 ปีพวกนั้นนะ ฉันมอบความเสียใจให้แล้ว ดีไม๊ละ? Bolt (2008)
I am so sorry for your loss.ขอแสดงความเสียใจ สำหรับความสูญเสีย Superhero Movie (2008)
My deepest condolences, Lord Miraz.ขอแสดงความเสียใจด้วย ลอร์ดมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Mrs; collins, my deepest condolences on your loss;คุณนายคอลลินส์ ผมขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคุณด้วย Changeling (2008)
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน Made of Honor (2008)
And for all those mistakes I have a very deep regret.และสำหรับความผิดพลาดเหล่านั้นทั้งหมด ผมมีความเสียใจอย่างสุดซึ้ง Frost/Nixon (2008)
But what I saw was a man full of regret.แต่ตอนนี้ ผมเห็นแต่ชายผู้เต็มไปด้วยความเสียใจ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
It's your body and mind's way of dealing with the stress and grief of what happened.เป็นวิธีที่ร่างกายและจิตใจของคุณใช้รับมือ กับความเครียดและความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น Orphan (2009)
Please accept my condolences for your father.ขอแสดงความเสียใจเรื่องพ่อของคุณด้วย 2012 (2009)
This is what I get for feeling sorry for him.นี่คือสิ่งที่ฉันได้รับจากความเสียใจของเขา Double Blind (2009)
Oh, Mr. White.ฉันขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ เรื่องที่เขาป่วยหนัก Grilled (2009)
Prentiss: mrs. Ashford, we're very sorry about our husband.คุณนายแอสฟอร์ต พวกเราขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของสามีค่ะ Pleasure Is My Business (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียใจ[n.] (khwām sīajai) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness   FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disappointment[N] ความผิดหวัง, See also: ความเสียใจ, ความท้อแท้, Syn. dissatisfaction, regret, Ant. satisfaction, fulfillment
dolefulness[N] ความเศร้าใจ, See also: ความเสียใจ, ความเศร้าโศก
dolor[N] ความเศร้าโศก, See also: ความเสียใจ, ความเศร้าใจ
dolour[N] ความเศร้าโศก, See also: ความเสียใจ
heartache[N] ความเสียใจ, See also: ความเจ็บปวดใจ, Syn. grief, misery, sadness, Ant. happiness, joy, pleasure
remorse[N] การสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. guilt, penitence, shame
rue[N] ความสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. regret, sorrow
ruth[N] ความเสียใจ, See also: ความโศกเศร้า, Syn. remorse, sorrow
sorriness[N] ความเสียใจ
sorrow[N] ความเศร้าใจ, See also: ความเสียใจ, Syn. sensitivity, grief, pity, Ant. insensitivity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity,sympathize
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
con dolore(คอน ดะโล'เร) n. ด้วยความเสียใจ
condole(คันโดล') {condoled,condoling,condoles} vi. ปลอบโยน vt. แสดงความเสียใจด้วยกับ, See also: condolatory adj. ดูcondole condoler n. ดูcondole condolingly adv. ดูcondole, Syn. sympathize
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration

English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม
Leid(n) |das, nur. Sg,| ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual
Es tut mir Leid.ฉันเสียใจ (ใช้แสดงความเสียใจหรืออาจใช้สำหรับขอโทษเวลาที่ทำผิด)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top