Search result for

เศร้าโศก

(52 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เศร้าโศก-, *เศร้าโศก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้าโศก[V] feel depressed, See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue, Syn. โศกเศร้า, โศก, โศกศัลย์, Example: เหตุใดคุณจึงเศร้าโศกขนาดนั้น, Thai definition: เศร้ามากเพราะต้องสูญเสียผู้เป็นที่รัก เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศร้าโศกว. มีความทุกข์โศกเสียใจอาลัยอาวรณ์มาก เช่น พ่อตายทำให้เขาเศร้าโศกเสียใจมาก, โศกเศร้า ก็ว่า.
น้ำตาตกในเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก แต่ไม่แสดงให้ปรากฏ.
พิลาลสเศร้าโศก, เสียใจ
ลาลสเศร้าโศก, เสียใจ, เขียนว่า ลาลด หรือ ลาลศ ก็มี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You spread misery because you can't feel anything else.นายแผ่กระจายความเศร้าโศก นายไม่สามารถรู้สึกอย่างอื่นได้ Dying Changes Everything (2008)
All the pain and all the grief.ความเจ็บปวดและความเศร้าโศกทั้งมวล Inkheart (2008)
I trust you can tell us how such a tragedy could have occurred.ข้าเชื่อว่ามันจะบอกเหตุผลกับเรา ในเรื่องที่เศร้าโศกที่เกิดขึ้นนี้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
They say in a mining village, there are aggrieved ghosts drifting around.พวกเขาพูดกันในหมู่บ้างเหมืองฯ, ว่ามีผีที่เศร้าโศกเร่ร่อนอยู่โดยรอบ Episode #1.7 (2008)
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
A woman in grief counseling referred monique bryant to me.ผู้หญิงในที่ให้คำปรึกษาเรื่องความเศร้าโศก แนะนำโมนิก ไบรอัน ให้ฉัน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
All their longings are here, their sadness.ทั้งหมดของพวกเค้าอยู่ที่นี่.. ความเศร้าโศกก็ด้วย.. The Breath (2009)
After all the grief you've given me over cell phones?หลังจากที่คุณเศร้าโศก คุณให้ฉันมากกว่าโทรศัพท์มือถือมั้ยหละ ? Law Abiding Citizen (2009)
Thank you for taking the time. We know you're grieving.ขอบคุณที่สละเวลา เรารู้ว่าคุณกำลังเศร้าโศก The No-Brainer (2009)
Grief can make us wanna believeความเศร้าโศกสามารถทำให้เราเชื่อได้ว่า Demonology (2009)
YOU SAID LARGE GATHERINGS AREN'T A GOOD IDEA, IS NOT A TARGET. BUT THIS SERVICE...พิธีไม่ใช่เป้าหมายของเราครับ ผู้ต้องหาจะไม่ทำลายความเศร้าโศกที่เขาทำให้เกิด House on Fire (2009)
Do you know what is a great cure for the blues?คุณรู้มั้ยว่าอะไรรักษาความเศร้าโศกได้ดี Rose's Turn (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited   FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
เศร้าโศกมาก[adj.] (saosōk māk) EN: tragic ; very sad   FR: tragique ; dramatique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggrieved[ADJ] ซึ่งเสียใจ, See also: เศร้าโศก
bewail[VT] เศร้าโศกเสียใจ, See also: เสียใจ, ร้องไห้, โศกเศร้าถึง, คร่ำครวญ, Syn. grieve, lament, mourn
doleful[ADJ] เสียใจมาก, See also: เศร้าโศก, คร่ำครวญ, Syn. sad, mournful
dolorous[ADJ] เศร้าโศก, See also: เสียใจ
grieve over[PHRV] รู้สึกเสียใจกับ, See also: เศร้าโศกกับ, Syn. lament for, sorrow over
grieve[VI] เศร้าโศก, See also: เสียใจ, Syn. distress, torment, Ant. comfort
heart-stricken[ADJ] เศร้าโศก, See also: เสียใจ, ช้ำใจ, Syn. dismay, grief, remorse
sink into despair[IDM] ซึมเศร้า, See also: เศร้าโศก
melancholy[ADJ] เศร้า, See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่, Syn. sad, woeful, Ant. happy
mope[VI] เศร้าโศก, See also: เศร้าซึม, หดหู่ใจ, Syn. fret, grieve, despond, droop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด,จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolorous(โด'ละรัส) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดความเศร้าหรือความเจ็บปวด,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: dolorousness n. ดูdolorous, Syn. sorrowful,miserable

English-Thai: Nontri Dictionary
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grievance(n) ความเศร้าโศก,ข้อข้องใจ,ความไม่พอใจ
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
悲しい[かなしい, kanashii] (adj) เศร้าโศก, เสียใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt
Leid(n) |das, nur. Sg,| ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top