ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distress

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distress-, *distress*, distres
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distress(n) ความกังวลใจ, See also: ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความเศร้าซึม, Syn. unease, worry, concern, anxiety, Ant. relief, confidence
distress(n) ความยุ่งยาก, See also: ปัญหา, ความลำบาก, Syn. hardship
distress(vt) ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้เสียใจ, Syn. afflict, anquish, desolate, worry
distressed(adj) เจ็บปวด
distressed(adj) ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressful(adj) ไม่มีความสุข
distressing(adj) ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressfully(adv) อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข
distressingly(adv) อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความลำบาก, ความทุกข์ยาก, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย, การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก, ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distress calln. สัญญาณแจ้งเหตุร้าย
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก, ทุกข์ยาก, ลำบาก, Syn. distraught
gastric distressอาหารไม่ย่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
distress(n) ความเดือดร้อน, ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก, ภัยพิบัติ, ความลำบาก
distress(vt) ทำให้เป็นทุกข์, ทำให้ทุกข์ยาก, ทำให้ลำบาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distress๑. เหตุทุกขภัย (ก. ปกครอง)๒. การยึดทรัพย์สินเป็นประกันการชำระหนี้ (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distressคับขัน, ความทรมาน, ความรู้สึกเป็นทุกข์, ความยุ่งยากใจ, สภาวะคับขัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
distressการยึดทรัพย์สินเป็นการประกันการชำระเงิน
distress(n) ความเจ็บปวด, เศร้าเสียใจ หรือวิตกกังวลอย่างรุนแรง, Syn. suffering
distress(n) (in distress) ภาวะอันตรายหรือลำบาก ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

WordNet (3.0)
distress(n) psychological suffering, Syn. hurt, suffering
distress(n) a state of adversity (danger or affliction or need)
distress(n) extreme physical pain
distress(n) the seizure and holding of property as security for payment of a debt or satisfaction of a claim, Syn. distraint
distress(v) cause mental pain to
distressfully(adv) with distress
straiten(v) bring into difficulties or distress, especially financial hardship, Syn. distress

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Distress

n. [ OE. destresse, distresse, OF. destresse, destrece, F. détresse, OF. destrecier to distress, (assumed) LL. districtiare, fr. L. districtus, p. p. of distringere. See Distrain, and cf. Stress. ] 1. Extreme pain or suffering; anguish of body or mind; as, to suffer distress from the gout, or from the loss of friends. [ 1913 Webster ]

Not fearing death nor shrinking for distress. Shak. [ 1913 Webster ]

2. That which occasions suffering; painful situation; misfortune; affliction; misery. [ 1913 Webster ]

Affliction's sons are brothers in distress. Burns. [ 1913 Webster ]

3. A state of danger or necessity; as, a ship in distress, from leaking, loss of spars, want of provisions or water, etc. [ 1913 Webster ]

4. (Law) (a) The act of distraining; the taking of a personal chattel out of the possession of a wrongdoer, by way of pledge for redress of an injury, or for the performance of a duty, as for nonpayment of rent or taxes, or for injury done by cattle, etc. (b) The thing taken by distraining; that which is seized to procure satisfaction. Bouvier. Kent. Burrill. [ 1913 Webster ]

If he were not paid, he would straight go and take a distress of goods and cattle. Spenser. [ 1913 Webster ]

The distress thus taken must be proportioned to the thing distrained for. Blackstone. [ 1913 Webster ]


Abuse of distress. (Law) See under Abuse.

Syn. -- Affliction; suffering; pain; agony; misery; torment; anguish; grief; sorrow; calamity; misfortune; trouble; adversity. See Affliction. [ 1913 Webster ]

Distress

v. t. [ imp. & p. p. Distressed p. pr. & vb. n. Distressing. ] [ Cf. OF. destrecier. See Distress, n. ] 1. To cause pain or anguish to; to pain; to oppress with calamity; to afflict; to harass; to make miserable. [ 1913 Webster ]

We are troubled on every side, yet not distressed. 2 Cor. iv. 8. [ 1913 Webster ]

2. To compel by pain or suffering. [ 1913 Webster ]

Men who can neither be distressed nor won into a sacrifice of duty. A. Hamilton. [ 1913 Webster ]

3. (Law) To seize for debt; to distrain.

Syn. -- To pain; grieve; harass; trouble; perplex; afflict; worry; annoy. [ 1913 Webster ]

distressed

adj. 1. facing or experiencing financial trouble or difficulty; as, distressed companies need loans and technical advice.
Syn. -- hard-pressed, hard put, in a bad way(predicate), in trouble(predicate). [ WordNet 1.5 ]

2. experienceing a generalized feeling of distress. Also See: dejected, unhappy, sad. Antonym: euphoric.
Syn. -- dysphoric, unhappy. [ WordNet 1.5 ]

3. suffering severe physical strain or discomfort; as, he dropped out of the race, clearly distressed and having difficulty breathing.
Syn. -- stressed, in a bad way(predicate). [ WordNet 1.5 ]

4. emotionally upset.
Syn. -- unstrung. [ WordNet 1.5 ]

Distressedness

n. A state of being distressed or greatly pained. [ 1913 Webster ]

Distressful

a. Full of distress; causing, indicating, or attended with, distress; as, a distressful situation. “Some distressful stroke.” Shak. “Distressful cries.” Pope.
Syn. -- distressing. [ 1913 Webster ]

-- Dis*tress"ful*ly, adv. [1913 Webster]

distressfulness

n. the quality of causing mental anguish.
Syn. -- seriousness. [ WordNet 1.5 +PJC ]

Distressing

adv. In a distressing manner. [ 1913 Webster ]

distressing

a. Causing distress; painful; unpleasant. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understand, madam. Permit me to say that we're all most distressed outside.ผมทราบดีครับ คุณผู้หญิง พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็ทุกข์ใจเช่นกัน Rebecca (1940)
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน Jaws (1975)
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี 2010: The Year We Make Contact (1984)
That what happened in London yesterday... must have been deeply distressing to you.ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุง ลอนดอนเมื่อวานนี้ ... ต้องได้รับความสุขอย่างมากให้กับคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I've been listening to the distress signal.ตอนที่ฟังสัญญาณเรียกนั้น Event Horizon (1997)
That's right, CQD, the distress call. That's our position.ถูกต้อง ขอความช่วยเหลือคือสถานะเรา Titanic (1997)
I think what distresses you, really, caller. -ผมว่า ที่คุณอัดอั้นน่ะ จริงๆ แล้ว The Truman Show (1998)
How distressing. Pray tell.มีอะไรกวนใจ บอกข้ามาสิ The Scorpion King (2002)
"concludes that BST results in unnecessary pain suffering and distress for the cows."มีข้อสรุปว่า BST ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็น "ความทรมานและอาการเศร้าซึมในวัว The Corporation (2003)
I am only distressed by some dreadful news, which I have just received from Longbourn.ฉันเป็นทุกข์เพราะได้รู้ข่าวร้าย ซึ่งฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากลองบอร์น Episode #1.5 (1995)
Be assured, ladies, that Mrs Collins and myself sincerely sympathise with you in your distress, which must be of the bitterest kind, proceeding from a cause which no time can remove.โปรดมั่นใจได้เลยครับสาวๆ ว่าคุณนายคอลลินส์และตัวผม เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงในความทุกข์ของพวกคุณ สำหรับความขมขื่นสุดแสนที่ดำเนินไป โดยที่เวลาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ Episode #1.5 (1995)
Dear Lizzy, please do not distress yourself. I'm sure Mr Darcy will respect your confidence.ลิซซี่ที่รัก กรุณาอย่าไปทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เลย ฉันมั่นใจว่าคุณดาร์ซี่จะนับถือความไว้วางใจของเธออยู่ Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distressBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.
distressFamine caused great distress among the people.
distressHer death was a great distress to all the family.
distressHis nagging distressed her.
distressMany people were plunged into distress by the news.
distressThe news distressed her.
distressThe ship's captain ordered the radio operator to send a distress signal.
distressYou have no idea how distressed she was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุ่นหมอง(v) distress, See also: be gloomy, Syn. หมองใจ, ขุ่นมัว, หม่นหมอง, Example: จิตใจของหล่อนขุ่นหมองไปด้วยแรงริษยาอาฆาต, Thai Definition: ไม่แจ่มใสหรือไม่ผ่องใส
ฝืดเคือง(v) suffer, See also: distress, Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาดแคลน, Ant. อุดมสมบูรณ์, Example: หากหัวหน้าครอบครัวนิยมเสพยาก็จะทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวฝืดเคือง, Thai Definition: มีไม่สู้จะพอใช้พอสอย
ความปวดร้าวใจ(n) distress, See also: agony, suffering, Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว, Example: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา
ตกทุกข์ได้ยาก(v) distress, See also: be in low circumstances, Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์, ได้ทุกข์, Example: เธอกำลังตกทุกข์ได้ยากเวลานี้
ความทุกข์ร้อน(n) distress, See also: worry, anxiety, upset, trouble, grief, agony, Syn. ความทุกข์, ความเดือดร้อน, Ant. ความสุข, ความยินดี, Example: ศาสนาได้ช่วยเหลือชี้แนะผู้มีความทุกข์ร้อนใจให้คลายทุกข์
ความฝืดเคือง(n) distress, See also: impecuniousness, poverty, indigence, inadequacy, Syn. ความลำบาก, ความอดอยาก, ความขัดสน, ความยากจนข้นแค้น, Ant. ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์, Example: ประชาชนคนไทยจะทุกข์ระทมกับความฝืดเคืองอย่างนี้เป็นเวลายาวนานออกไปอีกระยะหนึ่ง
ทุกขารมณ์(n) distress, See also: unhappiness, suffering, painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, Syn. ทุกขเวทนา, ทุกขทรมาน, Ant. สุขารมณ์, Thai Definition: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
distress
distressed
distresses
distressing
distressingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distress
distressed
distresses
distressful
distressing
distressfully
distressingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ,   /  ] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief #8,374 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] distressed #16,838 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] distressed; embarrassed #23,498 [Add to Longdo]
凄然[qī rán, ㄑㄧ ㄖㄢˊ,  ] distressing #44,886 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] distressed; alarmed; shocked; grieved #97,122 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] distress; sickness #169,185 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] distressed, agitated #363,535 [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] distressed; famished #816,999 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfändungsbefehl { m }distress warrant [Add to Longdo]
Seenot { f }distress at sea [Add to Longdo]
SOS-Ruf { m }distress call [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] (adj-na, n) difficulty; distress; (P) #2,573 [Add to Longdo]
悩み[なやみ, nayami] (n) trouble; troubles; worry; distress; sorrows; anguish; agony; problem; (P) #7,963 [Add to Longdo]
痛み[いたみ, itami] (n) pain; ache; sore; grief; distress; (P) #10,968 [Add to Longdo]
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P) #12,502 [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n, vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) #14,786 [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) { Buddh } (See 八苦) duhkha (suffering) #14,872 [Add to Longdo]
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n, vs) (1) (See お見舞い, 見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P) #19,932 [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
危難[きなん, kinan] (n) peril; danger; hazard; distress [Add to Longdo]
危殆[きたい, kitai] (n) danger; jeopardy; distress [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top