ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

melancholy

M EH1 L AH0 N K AA2 L IY0   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melancholy-, *melancholy*, melancho
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melancholy[ADJ] เศร้า, See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่, Syn. sad, woeful, Ant. happy
melancholy[ N] ภาวะเศร้าโศก, See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่, Syn. sadness, gloominess, Ant. happiness, joy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom

English-Thai: Nontri Dictionary
melancholy(adj) เศร้าโศก,หดหู่ใจ
melancholy(n) ความเศร้าโศก,ความหดหู่ใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I let her steal into my melancholy heartพลาดพลั้งที่รับเธอสู่ดวงใจมัวหม่นของฉัน Beauty and the Beast (2017)
I let her steal into my melancholy heartพลาดพลั้งที่รับเธอสู่ดวงใจมัวหม่นของฉัน Beauty and the Beast (2017)
Play another melancholy song.เปลื่ยนเพลงเศร้า Her (2013)
Play melancholy song.เล่นเพลง เศร้า Her (2013)
"Wake, melancholy Mother,ตื่นเถิด แม่ผู้เศร้าโศก Kill Your Darlings (2013)
Quite the air of melancholy after a successful heist.มันดูเศร้านะกับความสำเร็จของเรา ฉันอยากทำให้มันจบๆไป Honor Among Thieves (2012)
I was originally a melancholy sort of person.ผมเป็นหัวที่มีหัวใจหดหู่มาก Episode #1.2 (2011)
I will not have some melancholy Spanish monarch,ข้าจะไม่ยอมแพ้ให้พวกราชวงษ์สเปนเด็ดขาด Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
It's all dealing with the melancholy age-old struggleทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ ภาวะเศร้าโศกที่ยาวนาน... You Don't Know Jack (2010)
The doleful melancholy parts suited you, Chiaki.บทท่อนโศกเนี่ย เหมาะกับนาย จิอากิ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
"... melancholy settled down upon his spirit."... ความเศร้าโศก เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขา The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
melancholyAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
melancholyHence, loathed melancholy.
melancholyHer words were filled with melancholy.
melancholyHe was overcome by a feeling of melancholy.
melancholyShe fell prey to melancholy.
melancholyWe sensed a melancholy note in his voice.
melancholyYou are truly an antidote for my melancholy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศก[ADJ] sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai definition: ที่เศร้าเสียใจ
ความหดหู่[N] melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
ความสะเทือนใจ[N] depression, See also: melancholy, Example: โศกนาฎกรรมที่กฤษณา อโศกสินนำเรื่องพุ่งขึ้นไปสู่ความสะเทือนใจสูงสุดแก่ผู้อ่าน, Thai definition: การมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ
ความรันทด[N] melancholy, See also: sorrowfulness, sadness, Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Ant. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน, Example: แววตาของเขาคลอฉ่ำไปด้วยความรันทดเสมอนับตั้งแต่ลูกสาวป่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุ่น[v.] (khun) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent   
ขุ่นมัว[v.] (khunmūa) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy   FR: déprimer
ความหดหู่[n.] (khwām hothū) EN: depression ; melancholy   
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit lǿngløi) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture   
ความเศร้าโศก[n.] (khwām saosōk) EN: distress ; melancholy   
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful   FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look   
หม่น[v.] (mon) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy   
เศร้าใจ[v.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop   
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful   

CMU English Pronouncing Dictionary
MELANCHOLY    M EH1 L AH0 N K AA2 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melancholy    (n) mˈɛləŋkɒliː (m e1 l @ ng k o l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy; depressing, #5,084 [Add to Longdo]
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] melancholy; depression, #17,437 [Add to Longdo]
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, ] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality, #30,450 [Add to Longdo]
愁绪[chóu xù, ㄔㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] melancholy, #55,203 [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy, #123,007 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] melancholy; sincere, #388,828 [Add to Longdo]
悲愁[bēi chóu, ㄅㄟ ㄔㄡˊ, ] melancholy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メランコリー[, merankori-] (n) melancholy [Add to Longdo]
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n,adj-na) gloom; melancholy [Add to Longdo]
陰鬱;陰うつ;陰欝(iK)[いんうつ, in'utsu] (adj-na,n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy [Add to Longdo]
遣悶[けんもん, kenmon] (n,vs) driving away melancholy [Add to Longdo]
愁眉[しゅうび, shuubi] (n) worried look; melancholy air [Add to Longdo]
秋思[しゅうし, shuushi] (n) lonely feeling of fall; autumnal melancholy; fall melancholy [Add to Longdo]
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful [Add to Longdo]
沈鬱[ちんうつ, chin'utsu] (adj-na,n) melancholy; gloom; depression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melancholy \Mel"an*chol*y\, n. [OE. melancolie, F.
   m['e]lancolie, L. melancholia, fr. Gr. ?; me`las, me`lanos,
   black + ? gall, bile. See {Malice}, and 1st {Gall}.]
   [1913 Webster]
   1. Depression of spirits; a gloomy state continuing a
    considerable time; deep dejection; gloominess. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Great and continued depression of spirits, amounting to
    mental unsoundness; melancholia.
    [1913 Webster]
 
   3. Pensive maditation; serious thoughtfulness. [Obs.] "Hail,
    divinest Melancholy !" --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Ill nature. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melancholy \Mel"an*chol*y\, a.
   1. Depressed in spirits; dejected; gloomy dismal. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing great evil and grief; causing dejection;
    calamitous; afflictive; as, a melancholy event.
    [1913 Webster]
 
   3. Somewhat deranged in mind; having the jugment impaired.
    [Obs.] --Bp. Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   4. Favorable to meditation; somber.
    [1913 Webster]
 
       A pretty, melancholy seat, well wooded and watered.
                          --Evelin.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Gloomy; sad; dispirited; low-spirited; downhearted;
     unhappy; hypochondriac; disconsolate; heavy, doleful;
     dismal; calamitous; afflictive.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melancholy
   adj 1: characterized by or causing or expressing sadness;
       "growing more melancholy every hour"; "her melancholic
       smile"; "we acquainted him with the melancholy truth"
       [syn: {melancholy}, {melancholic}]
   2: grave or even gloomy in character; "solemn and mournful
     music"; "a suit of somber black"; "a somber mood" [syn:
     {somber}, {sombre}, {melancholy}]
   n 1: a feeling of thoughtful sadness
   2: a constitutional tendency to be gloomy and depressed
   3: a humor that was once believed to be secreted by the kidneys
     or spleen and to cause sadness and melancholy [syn: {black
     bile}, {melancholy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top