Search result for

sensitivity

(46 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensitivity-, *sensitivity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensitivity[N] ความรู้สึกไว, See also: การตอบสนองไว, การมีปฎิกิริยาทางอารมณ์ไว, Syn. responsiveness, affectability, Ant. insensitivity
sensitivity[N] ความเฉียบแหลม, See also: การมีไหวพริบ, Syn. acuteness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sensitivity(เซนซิทิฟ'วิที) n. ความรู้สึกไว,ความไวต่อสิ่งกระตุ้น,ประสาทไว,ระดับของความไวต่อสิ่งกระตุ้น,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ,อารมณ์,ความสามารถรับการกระตุ้นจากภายนอก, Syn. responsiveness
case sensitivityการบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โปรแกรมบางโปรแกรมหรือระบบบางระบบจะบังคับว่า ต้องใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด มิฉะนั้นเครื่องจะไม่เข้าใจ เช่น ชื่อโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ระบบยูนิกซ์ (UNIX) จะบังคับให้ใช้ตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนระบบดอสและวินโดว์ไม่บังคับ กล่าวคือ ใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensitivity๑. สภาพรู้สึกได้๒. ความไว๓. ความอ่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitivityภาวะเสียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensitivity threshold; threshold, absolute; threshold, stimulusระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitivity, rootภาวะเสียวรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensitivity, toothภาวะเสียวฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Light sensitivity could...แสงสว่างให้อารมณ์มากกว่า เปิดไฟ Lucky Thirteen (2008)
Master of Sensitivity.เมธีปรัชญาเสียด้วยแฮะ The Forbidden Kingdom (2008)
Okay, so he's not known for his sensitivity.โอเค เขาไม่ค่อยมีความคิดน่ะ Made of Honor (2008)
"has a deep religious sensitivity."ในส่วนที่ลึกที่สุดของศาสนา Frost/Nixon (2008)
- Sensitivity about my needs...-ความอ่อนไหวที่ผมต้องการ... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I got a sensitivity. I go into anaphylactic shock. My larynx swells up and it closes...คือว่าผมเป็นโรคภูมิแพ้ กล่องเสียงผมจะบวมจนปิด Burn After Reading (2008)
One can see the incident is rising in sensitivity.เราเห็นได้ว่าเหตุการณ์ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในด้านความอ่อนไหว The Happening (2008)
Well, I think it shows a sensitivity on his part.เออ ฉันว่ามันแสดงให้เห็นด้านที่อ่อนไหวของเค้า Dead Like Me: Life After Death (2009)
We were contracted to analyze risk and environmental sensitivity at all unr operating sites nationwide.เราได้ทำสัญญาให้เขาวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จากการทำงานจากโรงงานของUNRทั้งประเทศ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Stop trying to make it seem like you're some kind of sensitivity expert.พยายามหยุดทำให้มันปรากฏขึ้น เหมือนคุฯเปนพวกเอ่อ ผู้มีความรู้สึกไวอย่างช่ำชอง Desert Cantos (2009)
I'd think you'd have a little more sensitivityฉันคิดว่าเธอความรู้สึกไวไปหน่อย Slack Tide (2009)
I'm certain, more tact and sensitivity than you have ever displayed in all the time that I've known you.ฉันแน่ใจ มากกว่าประสาทสัมผัส และไหวพริบ ที่เธอเคยโชว์ให้เห็น มาตลอดตั้งแต่รู้จักกันซะอีก Good Mourning (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sensitivityI am touched by the girl's acute sensitivity.
sensitivityThe sensitivity certainly drops if I use a condom, so if possible I'd like to do it bareback.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละเอียดอ่อน[N] sensibility, See also: sensitivity, susceptibilities, Example: เด็กๆ จะค่อยๆ ซึมซับความละเอียดอ่อนของศิลปะทำให้เกิดอารมณ์อ่อนโยน, Thai definition: ความอ่อนโยนไม่หยาบหรือไม่แข็งกระด้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: sensibility ; sensitivity ; resolution ; definition   FR: sensibilité [f] ; résolution [f] ; définition [f]
ความไวต่อ...[n. exp.] (khwām wai tø …) EN: sensitivity to …   FR: sensibilité à … [f]
ความไวต่อความรู้สึก[n. exp.] (khwām wai tø khwām rūseuk) EN: sensitivity to other people's feelings   
ความไวต่อแสง[n. exp.] (khwām wai tø saēng) EN: sensitivity to light   FR: sensibilité à la lumière [f]
ระดับความไวของไมโครโฟน[n. exp.] (radap khwām wai khøng maikhrōfōn) EN: microphone's sensitivity   

CMU English Pronouncing Dictionary
SENSITIVITY    S EH2 N S AH0 T IH1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensitivity    (n) (s e2 n s @ t i1 v i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness [Add to Longdo]
フィルム感度[フィルムかんど, firumu kando] (n) {comp} film sensitivity [Add to Longdo]
鋭敏性[えいびんせい, eibinsei] (n) sensitivity [Add to Longdo]
化学物質過敏症[かがくぶっしつかびんしょう, kagakubusshitsukabinshou] (n) chemical sensitivity [Add to Longdo]
過敏[かびん, kabin] (adj-na,n) nervousness; oversensitivity; (P) [Add to Longdo]
過敏症[かびんしょう, kabinshou] (n) hypersensitivity [Add to Longdo]
寒がり[さむがり, samugari] (adj-no,adj-na,n) (See 寒がる) sensitivity to cold [Add to Longdo]
感覚過敏症[かんかくかびんしょう, kankakukabinshou] (n) hypersensitivity [Add to Longdo]
感光性[かんこうせい, kankousei] (n) photosensitivity [Add to Longdo]
感光度[かんこうど, kankoudo] (n) photographic sensitivity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
感受性[かんじゅせい, kanjusei] sensitivity [Add to Longdo]
感度[かんど, kando] sensitivity [Add to Longdo]
秘密度表示[ひみつどひょうじ, himitsudohyouji] sensitivity indication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensitivity \Sen`si*tiv"i*ty\, n.
   The quality or state of being sensitive; -- used chiefly in
   science and the arts; as, the sensitivity of iodized silver.
   [1913 Webster]
 
      Sensitivity and emotivity have also been used as the
      scientific term for the capacity of feeling. --Hickok.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sensitivity
   n 1: (physiology) responsiveness to external stimuli; the
      faculty of sensation; "sensitivity to pain" [syn:
      {sensitivity}, {sensitiveness}, {sensibility}]
   2: the ability to respond to physical stimuli or to register
     small physical amounts or differences; "a galvanometer of
     extreme sensitivity"; "the sensitiveness of Mimosa leaves
     does not depend on a change of growth" [syn: {sensitivity},
     {sensitiveness}]
   3: sensitivity to emotional feelings (of self and others) [syn:
     {sensitivity}, {sensitiveness}]
   4: susceptibility to a pathogen [syn: {sensitivity},
     {predisposition}]
   5: the ability to respond to affective changes in your
     interpersonal environment [syn: {sensitivity},
     {sensitiveness}] [ant: {insensitiveness}, {insensitivity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top