Search result for

ความทุกข์ใจ

(5 entries)
(0.1085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความทุกข์ใจ-, *ความทุกข์ใจ*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhappiness    [N] ความทุกข์ใจ, See also: ความโชคร้าย, ความทุกข์, ทุกขารมณ์, Syn. miserableness, Ant. happiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน

English-Thai: Nontri Dictionary
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ

Are you satisfied with the result?

Go to Top