ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pity-, *pity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pity(n) ความเสียดาย, See also: ความอับอาย, Syn. shame
pity(n) ความสงสาร, See also: ความเห็นใจ, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ, ความสังเวช, Syn. compassion, mercy, Ant. cruelty, pitilessness
pity(vt) สงสาร, See also: เมตตา, เวทนา, เห็นใจ, Syn. feel for, sympathize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pity(พิท'ที) n. ความสงสาร, ความเมตตา, ความเห็นอกเห็นใจ -Phr. (take (have) on pity แสดงความปรานีต่อ) vt., vi. รู้สึกสงสาร, รู้สึกเมตตาเห็นอกเห็นใจ., Syn. sympathy
self-pity(เซลฟฺ'พิที) n. การสงสารตัวเอง, การสมเพชตัวเอง., See also: self-pitying adj. self-pityingly adv.
uppity(อัพ'พิช) adj. หยิ่ง, ยโส, โอหัง, อวดดี

English-Thai: Nontri Dictionary
pity(n) ความสงสาร, ความเวทนา, ความเมตตา, ความสมเพช, ความเห็นใจ
pity(vt) สงสาร, เวทนา, เมตตา, สมเพช, เห็นใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก The Great Dictator (1940)
It's a pity you have to grow up.น่าเสียดายที่คุณต้องเติบโต Rebecca (1940)
The pity is, you've got to go through the same thing all over again.น่าสงสารก็ตรงที่คุณต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกรอบ Rebecca (1940)
It's a pity some of you fellows haven't anything better to do.น่าเสียดายที่พวกคุณไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ทํา Rebecca (1940)
Then he began to pity the great fish he had hooked.จากนั้นเขาก็เริ่มที่จะสงสาร ปลาที่ดีที่เขาเคยติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
But you know the pity is when I'm paid I always follow my Job through.แต่มันน่าเสียดาย ฉันรับค่าจ้างมา... ...ฉันก็ต้องทำงานของฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
God will take pity on me! Don't dishonour me!\ไม่มีความเสื่อมเกียรติที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It would be a pity to damage yours.มันน่าเสียดายนะที่จะต้องถูกทำลายไป The Princess Bride (1987)
He'll see the world. Pity you couldn't go with him.เขาเป็นคนเข้าใจโลกนะ โทษที ไม่เหมือนกับเธอเลย A Short Film About Love (1988)
Once you did it for pity And you did it for prideOnce you did it for pity And you did it for pride Mannequin: On the Move (1991)
It's a pity you never asked yourself why it started.น่าสมเพชที่คุณไม่เคยถามตัวเอง ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้น Basic Instinct (1992)
It was a pity Kelly was going to have to kill her.น่าเสียดาย เคลลี่กำลังจะฆ่าเธอ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pityBut probably I'll be the last, which is a pity.
pityHer story excited our pity.
pityHe took pity on me and helped me out.
pityHis terrible suffering aroused her pity.
pityI cannot help you, not but that I pity you.
pityI don't want your pity.
pityI do think that it is a pity.
pityI think it a great pity that he should have died so young.
pityI think it a pity for you to lose such a chance.
pityI think it a pity that he told a lie.
pityI think it a pity that you could not come to our party.
pityI think it a pity that you do not study harder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงสาร(v) pity, See also: condole, sympathize with, commiserate, Syn. เห็นใจ, เห็นอกเห็นใจ
เวทนา(v) pity, See also: have compassion on, sympathize with, Syn. สงสาร, Example: สภาพมอมแมมของเด็กสาวทำให้สองผัวเมียเวทนา และชักชวนเข้าไปในบ้าน, Thai Definition: รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
สงสาร(v) pity, See also: take a pity on, sympathize with, have compassion for, Ant. สมน้ำหน้า, Example: ผมเห็นใจและสงสารบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย, Thai Definition: รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
ความเห็นใจ(n) sympathy, See also: pity, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นอกเห็นใจ, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวนำด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล ขอความเห็นใจในช่วงแรก และต่อด้วยการชี้แจงเหตุผล, Thai Definition: ความร่วมรู้สึกในใจ, การเห็นน้ำใจ
อาสูร(v) pity, See also: condole with, sympathize, Syn. สงสาร, เอ็นดู, กังวล, Notes: (เขมร)
สังเวช(v) pity, See also: commiserate, sympathize, compassionate, lament, Syn. สงสาร, เวทนา, สมเพช, Example: ฉันรู้สึกสังเวชฝูงหมาจรจัดที่ผอมเหลือแต่กระดูก หนังแทบจะไม่มีขน นอนซุกอยู่ตามถังขยะ, Thai Definition: รู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา หรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น
น่าสังเวช(v) feel pity for, See also: pity, be sympathy, be pitiful, be poor, Syn. น่าสมเพช, น่าอนาถ, น่าสงสาร, น่าเวทนา, Example: เด็กขอทานที่เดินอยู่หน้างานน่าสังเวชที่สุด, Thai Definition: น่าเศร้าสลดหดหู่
ความสงสาร(n) pity, See also: sympathy, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นใจ, ความเห็นอกเห็นใจ, Example: ความสงสารเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก, Thai Definition: ความรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, ความรู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
ความสมเพช(n) pity, See also: compassion, sympathy, pathos, Syn. ความเวทนา, ความสงสาร, Example: เธอถอนหายใจด้วยความสมเพชเวทนาต่อความงมงายของผู้คน
อนาถ(v) pity, See also: feel pity, Syn. สังเวช, สงสาร, สลดใจ, Example: ผมรู้สึกอนาถจริงๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นใจ[henjai] (v) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with)  FR: sympathiser
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
ความเห็นใจ[khwām henjai] (n) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration  FR: sympathie [ f ]
ความกรุณาปรานี[khwām karunā] (n) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity  FR: bienveillance [ f ] ; sympathie [ f ]
น่าสงสาร[nāsongsān] (adj) EN: pitying ; pathetic ; poor  FR: pitoyable ; déplorable
ปรานี[prānī] (v) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for  FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
รู้สึกสงสาร[rūseuk songsān] (v, exp) EN: feel sorry for ; feel pity for
สังเวช[sangwēt] (v) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on  FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[somphēt] (v) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity  FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[songsān] (v, exp) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion   FR: s'apitoyer ; compatir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pity
pitying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pity
pitying
pityingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2 #8,821 [Add to Longdo]
怜悯[lián mǐn, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄣˇ,   /  ] pity #19,906 [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] pity; sympathize #76,066 [Add to Longdo]
花斑癣[huā bān xuǎn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ ㄒㄩㄢˇ,    /   ] pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitleid { n } | mit jdm. Mitleid haben | mit jdm. Mitleid habenpity | to have pity on someone; to take pity on someone | to pity someone; to feel sorry for someone [Add to Longdo]
Pityriasis { f }; Kleienflechte { f } [ med. ]pityriasis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不便;不愍;不憫[ふびん, fubin] (adj-na, n) pity; compassion #3,213 [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1, vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v, v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) #18,130 [Add to Longdo]
同情[どうじょう, doujou] (n, vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P) #18,168 [Add to Longdo]
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity [Add to Longdo]
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection [Add to Longdo]
セレンディピティ[serendeipitei] (n) serendipity [Add to Longdo]
セレンディピティー[serendeipitei-] (n) serendipity [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion [Add to Longdo]
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m, vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pity \Pit"y\, n.; pl. {Pities}. [OE. pite, OF. pit['e],
   piti['e], F. piti['e], L. pietas piety, kindness, pity. See
   {Pious}, and cf. {Piety}.]
   1. Piety. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. A feeling for the sufferings or distresses of another or
    others; sympathy with the grief or misery of another;
    compassion; fellow-feeling; commiseration.
    [1913 Webster]
 
       He that hath pity upon the poor lendeth unto the
       Lord.                 --Prov. xix.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       He . . . has no more pity in him than a dog. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A reason or cause of pity, grief, or regret; a thing to be
    regretted. "The more the pity." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What pity is it
       That we can die but once to serve our country!
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, sometimes used in the plural, especially
      in the colloquialism: "It is a thousand pities."
      [1913 Webster]
 
   Syn: Compassion; mercy; commiseration; condolence; sympathy,
     fellow-suffering; fellow-feeling. -- {Pity}, {Sympathy},
     {Compassion}. Sympathy is literally fellow-feeling, and
     therefore requiers a certain degree of equality in
     situation, circumstances, etc., to its fullest exercise.
     Compassion is deep tenderness for another under severe
     or inevitable misfortune. Pity regards its object not
     only as suffering, but weak, and hence as inferior.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pity \Pit"y\, v. t. [imp. & p. p. {Pitied}; p. pr. & vb. n.
   {Pitying}.]
   1. To feel pity or compassion for; to have sympathy with; to
    compassionate; to commiserate; to have tender feelings
    toward (any one), awakened by a knowledge of suffering.
    [1913 Webster]
 
       Like as a father pitieth his children, so the Lord
       pitieth them that fear him.      --Ps. ciii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. To move to pity; -- used impersonally. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It pitieth them to see her in the dust. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pity \Pit"y\, v. i.
   To be compassionate; to show pity.
   [1913 Webster]
 
      I will not pity, nor spare, nor have mercy. --Jer.
                          xiii. 14.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pity
   n 1: a feeling of sympathy and sorrow for the misfortunes of
      others; "the blind are too often objects of pity" [syn:
      {commiseration}, {pity}, {ruth}, {pathos}]
   2: an unfortunate development; "it's a pity he couldn't do it"
     [syn: {pity}, {shame}]
   3: the humane quality of understanding the suffering of others
     and wanting to do something about it [syn: {compassion},
     {pity}]
   v 1: share the suffering of [syn: {feel for}, {pity},
      {compassionate}, {condole with}, {sympathize with}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top