Search result for

pity

(77 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pity-, *pity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pity[N] ความเสียดาย, See also: ความอับอาย, Syn. shame
pity[N] ความสงสาร, See also: ความเห็นใจ, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ, ความสังเวช, Syn. compassion, mercy, Ant. cruelty, pitilessness
pity[VT] สงสาร, See also: เมตตา, เวทนา, เห็นใจ, Syn. feel for, sympathize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pity(พิท'ที) n. ความสงสาร,ความเมตตา,ความเห็นอกเห็นใจ -Phr. (take (have) on pity แสดงความปรานีต่อ) vt.,vi. รู้สึกสงสาร,รู้สึกเมตตาเห็นอกเห็นใจ., Syn. sympathy
self-pity(เซลฟฺ'พิที) n. การสงสารตัวเอง,การสมเพชตัวเอง., See also: self-pitying adj. self-pityingly adv.
uppity(อัพ'พิช) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี

English-Thai: Nontri Dictionary
pity(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความเมตตา,ความสมเพช,ความเห็นใจ
pity(vt) สงสาร,เวทนา,เมตตา,สมเพช,เห็นใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know you're trying to be nice, but I'm not into the whole pity thing.ฉันรู้คุณพยายามจะเป็นคนดี แต่ฉันไม่แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆ Emancipation (2008)
I don't want pity.ฉันไม่ต้องการน่าสมเพช Emancipation (2008)
- and my pity of middle-wife.- ของฉันและความน่าสงสารของกลางภรรยา. Gas Pills (2008)
It's a pity I wasn't there in person, my old master.น่าเสียดายที่ข้าไม่ได้ไปที่นั่นด้วยตัวเอง ท่านอาจารย์ Ambush (2008)
A pity, indeed, my fallen apprentice.ใช่ น่าเสียดายจริงๆ เจ้าศิษย์นอกคอกของข้า Ambush (2008)
Pity.น่าสมเพชร Le Morte d'Arthur (2008)
Big pity, wouldn't it?น่าเห็นใจ ว่ามั้ย The Bank Job (2008)
That's a pity. And he's so cute.น่าสงสาร และเค้าน่ารัก Heartbreak Library (2008)
It's a pity that the library has lost its true meaning.มันน่าเศร้าที่ห้องสมุดมีความจริงที่มีความหมายมากมาย Heartbreak Library (2008)
I never should've taken pity on you.ฉันไม่น่าสงสารนายเลยด้วยซ้ำ Bolt (2008)
It's a pity you saw that, my dear.ช่างน่าสงสารที่แกได้เห็น ที่รักเอ๋ย Superhero Movie (2008)
I looked around.. and just felt such a pity for everyone.. all that fear.ฉันมองไปรอบๆ.. และรู้สึกถึง ความกลัวของทุกๆคน Passengers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pityIt is a pity that you cannot travel with us.
pityI cannot help you, not but that I pity you.
pityWhat a pity she can't come.
pityIt's a pity we didn't visit Tom when we had the chance.
pityThe presiding judge was touched by pity for the accused.
pityIt is a pity that the singer died so young.
pityI think it pity that he told a lie.
pityIt's pity that you can't come.
pityThat you don't believe me is a great pity.
pityThe pity is that he has failed.
pityIt is a pity that you can't join us.
pityIt is a pity that you should lose such a chance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงสาร[V] pity, See also: condole, sympathize with, commiserate, Syn. เห็นใจ, เห็นอกเห็นใจ
เวทนา[V] pity, See also: have compassion on, sympathize with, Syn. สงสาร, Example: สภาพมอมแมมของเด็กสาวทำให้สองผัวเมียเวทนา และชักชวนเข้าไปในบ้าน, Thai definition: รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
สงสาร[V] pity, See also: take a pity on, sympathize with, have compassion for, Ant. สมน้ำหน้า, Example: ผมเห็นใจและสงสารบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย, Thai definition: รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
ความเห็นใจ[N] sympathy, See also: pity, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นอกเห็นใจ, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวนำด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล ขอความเห็นใจในช่วงแรก และต่อด้วยการชี้แจงเหตุผล, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจ, การเห็นน้ำใจ
อาสูร[V] pity, See also: condole with, sympathize, Syn. สงสาร, เอ็นดู, กังวล, Notes: (เขมร)
สังเวช[V] pity, See also: commiserate, sympathize, compassionate, lament, Syn. สงสาร, เวทนา, สมเพช, Example: ฉันรู้สึกสังเวชฝูงหมาจรจัดที่ผอมเหลือแต่กระดูก หนังแทบจะไม่มีขน นอนซุกอยู่ตามถังขยะ, Thai definition: รู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา หรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น
น่าสังเวช[V] feel pity for, See also: pity, be sympathy, be pitiful, be poor, Syn. น่าสมเพช, น่าอนาถ, น่าสงสาร, น่าเวทนา, Example: เด็กขอทานที่เดินอยู่หน้างานน่าสังเวชที่สุด, Thai definition: น่าเศร้าสลดหดหู่
ความสงสาร[N] pity, See also: sympathy, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นใจ, ความเห็นอกเห็นใจ, Example: ความสงสารเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก, Thai definition: ความรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, ความรู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
ความสมเพช[N] pity, See also: compassion, sympathy, pathos, Syn. ความเวทนา, ความสงสาร, Example: เธอถอนหายใจด้วยความสมเพชเวทนาต่อความงมงายของผู้คน
อนาถ[V] pity, See also: feel pity, Syn. สังเวช, สงสาร, สลดใจ, Example: ผมรู้สึกอนาถจริงๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with)   FR: sympathiser
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
ความเห็นใจ[n.] (khwām henjai) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration   FR: sympathie [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karunā) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity   FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
น่าสงสาร[adj.] (nāsongsān) EN: pitying ; pathetic ; poor   FR: pitoyable ; déplorable
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for   FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
รู้สึกสงสาร[v. exp.] (rūseuk songsān) EN: feel sorry for ; feel pity for   
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on   FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity   FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion   FR: s'apitoyer ; compatir

CMU English Pronouncing Dictionary
PITY    P IH1 T IY0
PITYING    P IH1 T IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pity    (v) (p i1 t ii)
pitying    (v) (p i1 t i i ng)
pityingly    (a) (p i1 t i i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitleid {n} | mit jdm. Mitleid haben | mit jdm. Mitleid habenpity | to have pity on someone; to take pity on someone | to pity someone; to feel sorry for someone [Add to Longdo]
Pityriasis {f}; Kleienflechte {f} [med.]pityriasis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity [Add to Longdo]
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection [Add to Longdo]
セレンディピティ[, serendeipitei] (n) serendipity [Add to Longdo]
セレンディピティー[, serendeipitei-] (n) serendipity [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion [Add to Longdo]
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P) [Add to Longdo]
哀憐[あいれん, airen] (n,vs) pity; compassion [Add to Longdo]
哀愍;哀憫;哀びん;哀みん[あいびん(哀愍;哀憫;哀びん);あいみん(哀愍;哀憫;哀みん), aibin ( ai bin ; ai bin ; ai bin ); aimin ( ai bin ; ai bin ; ai min )] (n,vs) pity [Add to Longdo]
愛しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r,vt) to treat with love; to pity; to cherish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2 [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] pity; sympathize [Add to Longdo]
怜悯[lián mǐn, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄣˇ, / ] pity [Add to Longdo]
花斑癣[huā bān xuǎn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ ㄒㄩㄢˇ, / ] pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pity \Pit"y\, n.; pl. {Pities}. [OE. pite, OF. pit['e],
   piti['e], F. piti['e], L. pietas piety, kindness, pity. See
   {Pious}, and cf. {Piety}.]
   1. Piety. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. A feeling for the sufferings or distresses of another or
    others; sympathy with the grief or misery of another;
    compassion; fellow-feeling; commiseration.
    [1913 Webster]
 
       He that hath pity upon the poor lendeth unto the
       Lord.                 --Prov. xix.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       He . . . has no more pity in him than a dog. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A reason or cause of pity, grief, or regret; a thing to be
    regretted. "The more the pity." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What pity is it
       That we can die but once to serve our country!
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, sometimes used in the plural, especially
      in the colloquialism: "It is a thousand pities."
      [1913 Webster]
 
   Syn: Compassion; mercy; commiseration; condolence; sympathy,
     fellow-suffering; fellow-feeling. -- {Pity}, {Sympathy},
     {Compassion}. Sympathy is literally fellow-feeling, and
     therefore requiers a certain degree of equality in
     situation, circumstances, etc., to its fullest exercise.
     Compassion is deep tenderness for another under severe
     or inevitable misfortune. Pity regards its object not
     only as suffering, but weak, and hence as inferior.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pity \Pit"y\, v. t. [imp. & p. p. {Pitied}; p. pr. & vb. n.
   {Pitying}.]
   1. To feel pity or compassion for; to have sympathy with; to
    compassionate; to commiserate; to have tender feelings
    toward (any one), awakened by a knowledge of suffering.
    [1913 Webster]
 
       Like as a father pitieth his children, so the Lord
       pitieth them that fear him.      --Ps. ciii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. To move to pity; -- used impersonally. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It pitieth them to see her in the dust. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pity \Pit"y\, v. i.
   To be compassionate; to show pity.
   [1913 Webster]
 
      I will not pity, nor spare, nor have mercy. --Jer.
                          xiii. 14.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pity
   n 1: a feeling of sympathy and sorrow for the misfortunes of
      others; "the blind are too often objects of pity" [syn:
      {commiseration}, {pity}, {ruth}, {pathos}]
   2: an unfortunate development; "it's a pity he couldn't do it"
     [syn: {pity}, {shame}]
   3: the humane quality of understanding the suffering of others
     and wanting to do something about it [syn: {compassion},
     {pity}]
   v 1: share the suffering of [syn: {feel for}, {pity},
      {compassionate}, {condole with}, {sympathize with}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top