ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酸-, *酸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[酸, suān, ㄙㄨㄢ] tart, sour; spoiled; acid
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [ideographic] Wine 酉 aged too long 夋; 夋 also provides the pronunciation,  Rank: 1,456

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suān, ㄙㄨㄢ, ] sour; sore; ache; acid, #2,935 [Add to Longdo]
[suān nǎi, ㄙㄨㄢ ㄋㄞˇ, ] yogurt, #7,101 [Add to Longdo]
氨基[ān jī suān, ㄢ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid, #11,018 [Add to Longdo]
[liú suān, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ, ] sulfuric acid; sulfate, #11,962 [Add to Longdo]
[lín suān, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] phosphoric acid, #15,110 [Add to Longdo]
[yán suān, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄢ, / ] hydrochloric acid HCl, #16,045 [Add to Longdo]
[suān xìng, ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] acidity, #16,163 [Add to Longdo]
[suān tòng, ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˋ, ] ache, #16,553 [Add to Longdo]
[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, ] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable, #17,944 [Add to Longdo]
脂肪[zhī fáng suān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, ] fatty acid, #18,309 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さんか, sanka] (n prep) การกลายเป็นออกไซด์ , See also: R.
[さんせい, sansei] (n ) ความเป็นกรด , See also: A. Alkaline,
[さんか, sanka] (n ) ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น , See also: R. oxidation
化物[さんかぶつ, sankabutsu] กลุ่มของธาตุ, ออกไซด์ , See also: R. oxide
[さんそ, sanso] (n ) อ๊อกซิเจน , See also: R. oxygen

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さん, san] (n) (1) acid; (2) sourness; sour taste; (P) [Add to Longdo]
[すい, sui] (adj-i) sour; acid [Add to Longdo]
いも甘いも噛み分ける[すいもあまいもかみわける, suimoamaimokamiwakeru] (exp,v1) to be experienced in the ways of the world; to taste the bitter and the sweet [Add to Longdo]
っぱい[すっぱい, suppai] (adj-i) sour; acid; (P) [Add to Longdo]
とアルカリ[さんとアルカリ, santo arukari] (n) acid and alkali [Add to Longdo]
塩化物[さんえんかぶつ, san'enkabutsu] (n) acid chloride [Add to Longdo]
塩基指示薬[さんえんきしじやく, san'enkishijiyaku] (n) acid-base indicator [Add to Longdo]
塩基平衡[さんえんきへいこう, san'enkiheikou] (n) acid-base equilibrium [Add to Longdo]
[さんか, sanka] (n,vs,adj-no) oxidation; (P) [Add to Longdo]
化アルミニウム[さんかアルミニウム, sanka aruminiumu] (n) (See アルミナ) aluminum oxide (Al2O3); aluminium oxide; alumina [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was so sour an orange that I could not eat it.オレンジはとてもっぱくて食べられなかった。
The fish are dying, the Canadians say, because of what's known as acid rain.カナダ人が言うところでは、魚は性雨として知られているもののために、死にかけているとのことです。
There is too much acid in this orange.このオレンジはっぱすぎる。
This juice tastes sour.このジュースはっぱい。
These grapes are so sour that I can't eat them.このブドウはとてもっぱいので食べられない。
This milk tastes rather sour.このミルクは少々っぱい味がする。
This drink tastes sour.この飲み物はっぱい味がする。
The grapes seem to be sour.そのブドウはっぱそうだ。
This substance is mostly composed of hydrogen and oxygen.この物質は主に水素と素から出来ている。
Those grapes look sweet, but in fact they're sour.そのブドウは甘そうに見えますが、実際はっぱいのです。
The milk tastes sour.その牛乳はっぱい味がする。
The (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂(の外壁)はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは性雨である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You wouldn't think just reaching' up and pickin' would get you in the back.[CN] 想不到摘水果也会腰背痛 The Grapes of Wrath (1940)
It must be using it for blood.[JA] 血がで出来てるのか Alien (1979)
- The last few days she's turned sour... like milk that's been standing too long.[CN] 最近几天她变得很尖刻薄 就像放了太久的牛奶 The Scarlet Empress (1934)
Very plain.[CN] 很平淡,很寒 Saratoga Trunk (1945)
The Russia of borscht, the Russia of beef stroganoff.[CN] 俄国的罗宋汤,俄国的加蘑菇和 奶油炒的牛肉 Ninotchka (1939)
- I suggest it's feeding him oxygen.[JA] - 素を供給してるんだろう Alien (1979)
High oxygen content.[JA] 素も豊富だ Forbidden Planet (1956)
When combined with oxygen and a little heat it will cause a rapid expansion.[JA] 素といくらかの熱を加えてやれば こいつは急速に膨張する The Blues Brothers (1980)
No, would you rather go to the hospital with me?[CN] 我帮你贴痛贴布 我觉得好累 Episode #1.5 (2004)
- Of blinis and sour cream. - The Russia of pirozhki.[CN] 俄式薄煎饼和奶油 俄国的小馅饼 Ninotchka (1939)
Nitric acid water?[CN] 硝水? Song at Midnight (1937)
One bratwurst![CN] -白切肘子配 The Blue Angel (1930)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すい, sui] Saeure [Add to Longdo]
[さんか, sanka] Oxydation [Add to Longdo]
[さんみ, sanmi] Saeure [Add to Longdo]
[さんせい, sansei] Aziditaet [Add to Longdo]
[さんそ, sanso] Sauerstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top