ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruefulness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruefulness-, *ruefulness*, ruefulnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ruefulness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ruefulness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruefulness[N] ความเศร้าโศก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาลัย[N] miss, See also: mournfulness, ruefulness, Syn. ความระลึกถึง, Example: ความอาลัยในการจากไปของเพื่อนที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทำให้เขาต้องหลั่งน้ำตา, Thai definition: การระลึกถึงด้วยความมีเยื่อใย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jammer {m}ruefulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rueful \Rue"ful\ (r[udd]"f[.u]l), a.
   1. Causing one to rue or lament; woeful; mournful; sorrowful.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressing sorrow. "Rueful faces." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Two rueful figures, with long black cloaks. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster] -- {Rue"ful*ly}, adv. -- {Rue"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruefulness
   n 1: sadness associated with some wrong done or some
      disappointment; "he drank to drown his sorrows"; "he wrote
      a note expressing his regret"; "to his rue, the error cost
      him the game" [syn: {sorrow}, {regret}, {rue},
      {ruefulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top