ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joyful

JH OY1 F AH0 L   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joyful-, *joyful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joyful[ADJ] ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข, See also: เต็มไปด้วยความร่าเริง, เต็มไปด้วยความเบิกบาน, เต็มไปด้วยความสดใส, Syn. joyous, happy, elated, Ant. sad, unhappy
joyfully[ADV] อย่างมีความสุข, See also: อย่างเริงร่า, อย่างสนุกสนาน, Syn. happily, cheerfully, Ant. unhappily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,เบิกบานใจ,รื่นเริง,ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful

English-Thai: Nontri Dictionary
joyful(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,รื่นเริง,เบิกบานใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When we should be pausing to hear the joyful melody of life itself.เมื่อไรเราควรจะหยุดพักเพื่อสนุกกับชีวิตของตัวเองบ้าง Junior (1994)
Joyful all ye nations riseJumanji (1995)
Believe it or not... today I wrote joyful pages!เชื่อไหม? วันนี้ฉันเขียนงานได้ดีมาก Pola X (1999)
- I'm just not quite as joyful as you are yet.-ผมยังไม่รู้สึกถึงความปิติแบบที่คุณรู้สึกเลย Hope Springs (2003)
Vern, you know, there's a joyful freedom in your Latin,เวิร์น คุณรู้มั้ย คุณมีลีลาเต้นละตินที่มีความสุขนะจ๊ะ Shall We Dance (2004)
( joyful laughing ):(เสียงหัวเราะอย่างมีความสุข): Pilot (2004)
Let no joyful voice be heard!จงอย่าได้ สำเหนียก ความหรรษา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
This is joyful news.นี่เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง Milarepa (2006)
Make a joyful shout to the Lord, all ye lands.สรรเสริญพระเจ้า สำหรับผืนดินของพระองค์ Faith Like Potatoes (2006)
Raise it up and make a joyful noiseยกระดับและส่งเีสียงปลื้มปิติ The Love Guru (2008)
The Los angeles police Department is thankful for all the hard work done by the DeKaIb County Sheriff's Department in making this joyful reunion possible;กรมตำรวจลอสเองเจลิสขอขอบคุณ การทำงานหนักของหน่อยสืบสวนของดีแคป ที่ทำให้แม่ลูกได้พบกันอีกครั้งอย่างน่ายินดี Changeling (2008)
# Holidays are joyful #Holidays are joyfulA Very Glee Christmas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joyfulMy criterion is the ability to work joyfully.
joyfulWe saw a joyful sight.
joyfulWe were filled with joyful expectation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสนุก[ADV] joyfully, See also: merrily, cheerfully, Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: พวกเราขอขอบคุณน้องเจนี่ ที่วันนี้พาเราไปเดินซื้อของกันอย่างสนุก
เบิกบานใจ[ADV] joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
แป้น[ADV] merrily, See also: joyfully, broadly, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม
แป้น[ADV] merrily, See also: joyfully, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม, Thai definition: ลักษณะที่ยิ้มทำแก้มบาน
เริงร่า[ADV] joyfully, See also: jovially, cheerfully, playfully, Example: เธอเต้นเริงร่าด้วยความปีติยินดีเข้าไปกลางวง
เริงร่า[ADJ] joyful, See also: cheerful, happy, Example: เขาได้ยินเสียงเริงร่าดีใจของเด็กๆ เมื่อได้ของเล่นใหม่
เอิกเกริก[ADJ] joyous, See also: joyful, pleasant, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: ตำบลต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมทำบุญเป็นงานเอิกเกริกใหญ่ เรียกว่า บุญบั้งไฟ
เอิกเกริก[ADV] joyously, See also: joyfully, pleasantly, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: เจ้าชายทรงฉลองวันคล้ายวันประสูติอย่างเอิกเกริก
ระรื่น[ADJ] joyful, See also: happy, delightful, cheerful, Syn. ระรื้น, Example: เสียงพูดคุยของเขาประสานกับเสียงหัวเราะระรื่นตลอดเวลา, Thai definition: เอิบอาบใจ
มงคลสมัย[N] auspicious time, See also: joyful festival, happy occasion, Thai definition: คราวอันเป็นมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēnjai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful   FR: être heureux
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreūn) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful   
ครึกครื้น[adv.] (khreukkhreūn) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively   FR: très agréable ; de rêve
กระดี๊กระด๊า[adj.] (kradikradā) EN: jubilant ; delighted ; joyful   
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant   FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur

CMU English Pronouncing Dictionary
JOYFUL JH OY1 F AH0 L
JOYFULLY JH OY1 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joyful (j) ʤˈɔɪfəl (jh oi1 f @ l)
joyfully (a) ʤˈɔɪfəliː (jh oi1 f @ l ii)
joyfulness (n) ʤˈɔɪfəlnəs (jh oi1 f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢喜[huān xǐ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧˇ, / ] joyful, #9,148 [Add to Longdo]
愉悦[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ, / ] joyful; cheerful; delighted, #10,268 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] joyful; kind, #32,414 [Add to Longdo]
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, ] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency, #35,129 [Add to Longdo]
喜吟吟[xǐ yín yín, ㄒㄧˇ ㄧㄣˊ ㄧㄣˊ, ] joyful; happy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freudig {adj} | freudiger | am freudigstenjoyful | more joyful | most joyful [Add to Longdo]
Dotterbülbül {m} [ornith.]Joyful Greenbul [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョイフル[, joifuru] (n) joyful [Add to Longdo]
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
喜色[きしょく, kishoku] (n) glad countenance; joyful look [Add to Longdo]
嬉々;嬉嬉;喜々;喜喜[きき, kiki] (adj-t,adv-to) gleeful; joyful [Add to Longdo]
欣然;忻然[きんぜん, kinzen] (adj-t,adv-to) joyful; cheerful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joyful \Joy"ful\, a.
   Full of joy; having or causing joy; very glad; as, a joyful
   heart. "Joyful tidings." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      My soul shall be joyful in my God.    --Is. lxi. 10.
   [1913 Webster]
 
      Sad for their loss, but joyful of our life. --Pope.
   -- {Joy"ful*ly}, adv. -- {Joy"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joyful
   adj 1: full of or producing joy; "make a joyful noise"; "a
       joyful occasion" [ant: {sorrowful}]
   2: full of high-spirited delight; "a joyful heart" [syn:
     {elated}, {gleeful}, {joyful}, {jubilant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top