Search result for

ทุกข์

(67 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุกข์-, *ทุกข์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกข์ใจ[ADJ] worried, See also: distressed, troubled, anxious, concerned, Syn. ร้อนใจ, Ant. สบายใจ, สุขใจ, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสำหรับหล่อน, Thai definition: ไม่สบายใจ
ทุกข์สุข[N] happiness and sorrow, See also: ups and downs, presence, actuality, animation, Syn. ความเป็นอยู่, สุขทุกข์, Example: คุณปู่ถามทุกข์สุขในบ้านเมื่อครั้งที่มาเยี่ยม
ทุกข์ระทม[V] be agonized, See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured, Syn. ระทมทุกข์, โศกาอาดูร
ทุกข์ร้อน[V] suffer, See also: worry, be concerned, be anxious, Syn. เดือดร้อน, ทุกข์ใจ, หนักใจ, ร้อนใจ
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์ทรมาน[V] suffer, See also: be distressed, agonize, torture, torment, ache, Syn. เจ็บปวด, ทรมาน, ทุกข์ระทม, Example: ตาวินทุกข์ทรมานจากโรคร้ายนานนับปี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุกข์สุขน. ความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของชีวิตในขณะนั้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Griefทุกข์ใจ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
Miserable people save more lives.ประชาชนผู้ทุกข์ยาก/สงวนชีวิตไว้ Adverse Events (2008)
Just like your decision to make her miserable.เหมือนการตัดสินใจของนาย ที่ทำให้เธอเป็นทุกข์ Joy (2008)
She's only acting happy to make you miserable?เธอแค่แสดงท่าดีใจ ทำให้นายทุกข์ทรมาน Joy (2008)
You see someone who did something terrible... who deserves to suffer.คุณเห็นบางคนทำอะไรเลวร้ายมาก ซึ่งสมควรรับความทุกข์ทรมาน Emancipation (2008)
Deal with his grief. Talk to him about what he's going through.จัดการกับความทุกข์ของเขา พูดถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญ Dying Changes Everything (2008)
You're suffering for post-partum depressionคุณทุกข์สำหรับหลัง partum ดีเปรสชัน Gas Pills (2008)
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)
For this, Camelot will suffer greatly.คาเมรอตจะต้องประสบกับความทุกข์ทรมาน The Labyrinth of Gedref (2008)
Your people's suffering is not my doing.ที่พวกเขาต้องทุกข์ระทมไม่ใช่เพราะตัวข้า The Labyrinth of Gedref (2008)
We will do them a favor and put them out of their misery.เราจะสงเคราะห์ให้พวกมัน พ้นทุกข์พ้นโศกกันซะที Shadow of Malevolence (2008)
I've suffered at its hand.ข้าเคยต้องทุกข์ทรมานภายใต้เงื้อมมือพวกมันมาแล้ว The Mark of Nimueh (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]
ทุกข์[n.] (thuk) EN: dukkha (pali) ; suffering   FR: dukkha (pali) ; souffrance [f]
ทุกข์ก่อนแล้วจึงสุข[xp] (thuk køn laēo jeung suk) FR: nul plaisir sans peine
ทุกข์ยาก[adj.] (thuk yāk) FR: misérable
ทุกข์สุข[n. exp.] (thuksuk) EN: happiness and sorrow ; ups and downs   
ทุกข์ใจ[n.] (thukjai) EN: mental suffering   
ทุกข์ใจ[adj.] (thukjai) EN: sorrow ; anguish   FR: affligé ; accablé

English-Thai: Longdo Dictionary
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agonized[ADJ] ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก), See also: ทุกข์ทรมาน
afflict with[PHRV] ทุกข์ทรมานด้วย, See also: ทนทุกข์อยู่กับ
break down[PHRV] ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
complain of[PHRV] เป็นทุกข์เพราะ, See also: ทุกข์ทรทานจาก, Syn. suffer from
eat one's heart out[IDM] ทุกข์ทรมานมากกับ, See also: อยู่อย่างไม่มีความสุข
go through[PHRV] ทุกข์ทรมานกับ, Syn. pass through
have been throug the mill[IDM] ทุกข์ทรมาน, See also: ตกระกำลำบาก, ทุกข์ยาก
one's number is up[IDM] ถึงเวลาตาย, See also: ทุกข์ทรมานกับบางอย่าง
languish of[PHRV] ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า), See also: ป่วยด้วย (โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ)
lament[VI] โศกเศร้า, See also: ทุกข์โศก, เสียใจ, โทมนัส, Syn. grieve, mourn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
anodyne(แอน' นะไดนฺ) n. ยาบรรเทาอาการปวด สิ่งที่บรรเทาความทุกข์ (analgesic)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry

English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: ทุกข์ทรมาน English: to suffer

German-Thai: Longdo Dictionary
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม
Qual(n) |die, pl. Qualen| ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวด , See also: Related: Leid
Leid(n) |das, nur. Sg,| ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual
trösten(vt) |tröstete, hat getröstet, jmdn.| ปลอบใจ, ช่วยพูดปลอบบรรเทาความทุกข์ เข่น Sie tröstet einen sehr kranken Mensch.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top