หรือคุณหมายถึง painfulneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

painfulness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -painfulness-, *painfulness*, painfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
painfulness[N] ความเจ็บปวด, See also: ความรวดร้าว, Syn. distress, Ant. pleasure

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppūat) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness   FR: douleur [f]
ความรวดร้าว[n.] (khwām rūatrāo) EN: painfulness ; agony   

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Painful \Pain"ful\, a.
   1. Full of pain; causing uneasiness or distress, either
    physical or mental; afflictive; disquieting; distressing.
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Requiring labor or toil; difficult; executed with
    laborious effort; as a painful service; a painful march.
    [1913 Webster]
 
   3. Painstaking; careful; industrious. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       A very painful person, and a great clerk. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Nor must the painful husbandman be tired. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disquieting; troublesome; afflictive; distressing;
     grievous; laborious; toilsome; difficult; arduous.
     [1913 Webster] -- {Pain"ful*ly}, adv. --
     {Pain"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 painfulness \pain"ful*ness\ n.
   Emotional distress; a fundamental feeling that people try to
   avoid.
 
   Syn: pain.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 painfulness
   n 1: emotional distress; a fundamental feeling that people try
      to avoid; "the pain of loneliness" [syn: {pain},
      {painfulness}] [ant: {pleasance}, {pleasure}]
   2: the quality of being painful; "she feared the painfulness of
     childbirth" [syn: {painfulness}, {distressingness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top