Search result for

ups and downs

(36 entries)
(0.1367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ups and downs-, *ups and downs*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ups and downs    [IDM] ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ
ups and downs    [IDM] การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของความโชคดีและโชคร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ups and downsn. โชคดีและโชคร้าย,ดวงดีและดวงไม่ดี,โชคชะตาที่ขึ้น ๆ ลง ๆ, Syn. vicissitudes

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've already had your ups and downs in life.ชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงน่า My Sassy Girl (2008)
I know you gals have your ups and downs.ฉันรู้ว่าเธอแพ้ท้อง อารมณ์เธอเลยขึ้นๆลงๆ Seven Thirty-Seven (2009)
I'd just like to say that although I-I know we've had our share of ups and downs, this has been an incredible, dare I say, life-changing experience that apparently you don't feel quite as strongly about.แม้ว่าเรา,ผม-ผมรู้ว่าเรา มีทั้งเรื่องดี และเรื่องร้าย มันน่าเหลือเชื่อ, ผมกล้าพูด มันเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต Chuck Versus the Colonel (2009)
The ups and downs of loving an admittedly high-maintenance Girl like me?ที่จะทำเรื่องรัก อย่างมีประสิทธิภาพ กับผู้หญิงอย่างฉันได้ไง? Mash-Up (2009)
You're harmless to me cause a life full of ups and downs has given me douche-ray vision, but those are good people in there, and they trust and respect you.ฉันรู้ว่าคุณไม่มีพิษมีภัยต่อฉันนะ เพราะชีวิตฉันเจอทั้งขึ้นทั้งลงมามาก จนแทบจะชินตากับเรื่องแย่ๆนี้ แต่พวกนั้นเป็นคนดีนะ และพวกเขาไว้เนื้อเชื่อใจคุณ ดังนั้นการเห็นคุณเอาเปรียบพวกเขามันทำร้ายจิตใจฉันมาก Spanish 101 (2009)
Quinn broke your heart, Puck betrayed your friendship, you're dealing with Kurt's dad dating your mom, and I happen to know you've had your ups and downs with Santana and Brittany...ควินน์หักอกเธอ, พัคทรยศ พ่อเคิร์ท คบกับแม่เธอ ฉันรู้มาว่าเธอ "มีอะไร" กับซานทาน่า, บริททานี่ Bad Reputation (2010)
Every career has its ups and downs.ทุกอาชีพมีขาขึ้นขาลง One Day (2011)
I know we've had our ups and downs.ฉันรู้ขีวิตเรามีขึ้นและลง Despicable B (2012)
Yeah, we've had our ups and downs.ใช่ คนเรามีทั้งขาขึ้นและขาลง Bringing Out the Dead (2012)
I mean, let's be honest, we've had our ups and downs, and I've had to forgive myself for a lot of that.ฉันหมายถึง มาพูดกันตรงๆ เถอะ เราก็มีทั้งช่วงรุ่งช่วงร่วง และฉันก็จำเป็นต้องให้อภัยตัวเอง สำหรับเรื่องพวกนั้น Kingdom of the Blind (2012)
Now, I know you two had your ups and downs, but you loved him.ฉันรู้ว่าเรื่องของเธอสองคนมันขึ้นๆลงๆ แต่เธอก็รักเขาหนิ Somebody That I Used to Know (2012)
Ups and downs, you know?โชคชะตาที่ขึ้นๆลงๆ คุณรู้ใช่ไหม There's Always a Downside (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ups and downsA man's life has its ups and downs.
ups and downsDon't be so glum about it. Life has its ups and downs.
ups and downsHis life was full of ups and downs.
ups and downsI've had my ups and downs, but I've always managed to pull myself together.
ups and downsLife is full of ups and downs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกข์สุข    [N] happiness and sorrow, See also: ups and downs, presence, actuality, animation, Syn. ความเป็นอยู่, สุขทุกข์, Example: คุณปู่ถามทุกข์สุขในบ้านเมื่อครั้งที่มาเยี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[v. exp.] (lum-lum døn-døn) EN: have ups and downs   FR: avoir des hauts et des bas
สารทุกข์สุขดิบ[n. exp.] (sāra thuk suk dip) EN: all happiness and sufferings ; joys and sufferings ; ups and downs   FR: les joies et les peines
ทุกข์สุข[n. exp.] (thuksuk) EN: happiness and sorrow ; ups and downs   

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄枯[えいこ, eiko] (n) vicissitudes; ups and downs; (P) [Add to Longdo]
栄枯盛衰[えいこせいすい, eikoseisui] (n) ups and downs of life; vicissitudes of fortune [Add to Longdo]
起伏[きふく, kifuku] (n,vs) (1) undulation; (2) ups and downs; highs and lows; (P) [Add to Longdo]
興亡[こうぼう, koubou] (n) rise and fall; ups and downs [Add to Longdo]
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures [Add to Longdo]
消長[しょうちょう, shouchou] (n,vs) prosperity and decay; prosperity and decline; rise and fall; ups and downs; ebb and flow; waxing and waning [Add to Longdo]
盛衰[せいすい, seisui] (n) rise and fall; ups and downs; welfare; vicissitudes; (P) [Add to Longdo]
盛衰興亡[せいすいこうぼう, seisuikoubou] (n) rise and fall; ups and downs; waxing and waning; prosperity and decline; vicissitudes [Add to Longdo]
騰落[とうらく, touraku] (n) rise and fall; fluctuations; ups and downs [Add to Longdo]
波乱(P);波瀾[はらん, haran] (n,adj-no) troubles; ups and downs; stormy, uproarious (i.e. relationship); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, ] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Up \Up\, n.
   The state of being up or above; a state of elevation,
   prosperity, or the like; -- rarely occurring except in the
   phrase ups and downs. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
   {Ups and downs}, alternate states of elevation and
    depression, or of prosperity and the contrary. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       They had their ups and downs of fortune.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top