ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ups and downs

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ups and downs-, *ups and downs*, ups and down
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ups and downs[IDM] ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ
ups and downs[IDM] การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของความโชคดีและโชคร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ups and downsn. โชคดีและโชคร้าย,ดวงดีและดวงไม่ดี,โชคชะตาที่ขึ้น ๆ ลง ๆ, Syn. vicissitudes

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quinn broke your heart, Puck betrayed your friendship, you're dealing with Kurt's dad dating your mom, and I happen to know you've had your ups and downs with Santana and Brittany...ควินน์หักอกเธอ, พัคทรยศ พ่อเคิร์ท คบกับแม่เธอ ฉันรู้มาว่าเธอ "มีอะไร" กับซานทาน่า, บริททานี่ Bad Reputation (2010)
You're harmless to me cause a life full of ups and downs has given me douche-ray vision, but those are good people in there, and they trust and respect you.ฉันรู้ว่าคุณไม่มีพิษมีภัยต่อฉันนะ เพราะชีวิตฉันเจอทั้งขึ้นทั้งลงมามาก จนแทบจะชินตากับเรื่องแย่ๆนี้ แต่พวกนั้นเป็นคนดีนะ และพวกเขาไว้เนื้อเชื่อใจคุณ ดังนั้นการเห็นคุณเอาเปรียบพวกเขามันทำร้ายจิตใจฉันมาก Spanish 101 (2009)
The ups and downs of loving an admittedly high-maintenance Girl like me?ที่จะทำเรื่องรัก อย่างมีประสิทธิภาพ กับผู้หญิงอย่างฉันได้ไง? Mash-Up (2009)
You've already had your ups and downs in life.ชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงน่า My Sassy Girl (2008)
To your new home, may all your ups and downs be in the bedroom.สำหรับบ้านใหม่ แล้วก็การอึบ อึบ บนเตียงใหม่ Goal II: Living the Dream (2007)
To go through seasons together through change through the ups and downs to be able to look your beloved in the eye and say:ที่จะเดินผ่านฤดูกาลไปด้วยกาล ผ่านการเปลี่ยนแปลง ผ่านทั้งขาขึ้นและลง Dark Harbor (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ups and downsA man's life has its ups and downs.
ups and downsDon't be so glum about it. Life has its ups and downs.
ups and downsHis life was full of ups and downs.
ups and downsI've had my ups and downs, but I've always managed to pull myself together.
ups and downsLife is full of ups and downs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกข์สุข[N] happiness and sorrow, See also: ups and downs, presence, actuality, animation, Syn. ความเป็นอยู่, สุขทุกข์, Example: คุณปู่ถามทุกข์สุขในบ้านเมื่อครั้งที่มาเยี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[v. exp.] (lum-lum døn-døn) EN: have ups and downs   FR: avoir des hauts et des bas
สารทุกข์สุขดิบ[n. exp.] (sāra thuk suk dip) EN: all happiness and sufferings ; joys and sufferings ; ups and downs   FR: les joies et les peines
ทุกข์สุข[n. exp.] (thuksuk) EN: happiness and sorrow ; ups and downs   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, ] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting), #9,298 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄枯[えいこ, eiko] (n) vicissitudes; ups and downs; (P) [Add to Longdo]
栄枯盛衰[えいこせいすい, eikoseisui] (n) ups and downs of life; vicissitudes of fortune [Add to Longdo]
起伏[きふく, kifuku] (n,vs) (1) undulation; (2) ups and downs; highs and lows; (P) [Add to Longdo]
興亡[こうぼう, koubou] (n) rise and fall; ups and downs [Add to Longdo]
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures [Add to Longdo]
消長[しょうちょう, shouchou] (n,vs) prosperity and decay; prosperity and decline; rise and fall; ups and downs; ebb and flow; waxing and waning [Add to Longdo]
盛衰[せいすい, seisui] (n) rise and fall; ups and downs; welfare; vicissitudes; (P) [Add to Longdo]
盛衰興亡[せいすいこうぼう, seisuikoubou] (n) rise and fall; ups and downs; waxing and waning; prosperity and decline; vicissitudes [Add to Longdo]
騰落[とうらく, touraku] (n) rise and fall; fluctuations; ups and downs [Add to Longdo]
波乱(P);波瀾[はらん, haran] (n,adj-no) troubles; ups and downs; stormy, uproarious (i.e. relationship); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Up \Up\, n.
   The state of being up or above; a state of elevation,
   prosperity, or the like; -- rarely occurring except in the
   phrase ups and downs. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
   {Ups and downs}, alternate states of elevation and
    depression, or of prosperity and the contrary. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       They had their ups and downs of fortune.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top