ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bereaved

B ER0 IY1 V D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bereaved-, *bereaved*, bereav, bereave
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bereaved(adj) ซึ่งสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After everyone returned to the dead, I stayed on to investigate their bereaved families.หลังจากที่ทุกๆอย่างกลับสู่ปกติ ฉันอยู่สืบสวนเพื่อดูท่าทีของคนในครอบครัว Yomigaeri (2002)
Creeping up on a bereaved man at a murder scene is not very bright.พวกเราทุกคนเสียใจอย่างมาก กับการตายของเอ็มม่า Edge of Darkness (2010)
A malpractice in her past, a bereaved relative of a patient she lost, or as always, someone in her personal life.การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในอดีต ญาติพี่น้องของคนไข้ที่ตาย หรืออย่างเดิมๆ ใครบางคนจากชีวิตส่วนตัวของเธอ Critical (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bereavedHe was bereaved of his son.
bereavedMr Smith was bereaved of his wife.
bereaved"Pet loss" refers to the reactions of shock and anger that occur in owners who have been bereaved of their pets.
bereavedShe was bereaved of a son.
bereavedThe accident bereaved her of her husband.
bereavedThe accident bereaved her of her son.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำพร้า[kamphrā] (adj) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved  FR: orphelin ; abandonné

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEREAVED B ER0 IY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bereaved (v) bˈɪrˈiːvd (b i1 r ii1 v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喪偶[sàng ǒu, ㄙㄤˋ ㄡˇ, / ] bereaved of one's spouse (literary) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺族[いぞく, izoku] (n) bereaved family; (P) #9,810 [Add to Longdo]
哀痛[あいつう, aitsuu] (n, vs) sorrowing with the bereaved [Add to Longdo]
遺家族[いかぞく, ikazoku] (n) bereaved family [Add to Longdo]
遺族補償[いぞくほしょう, izokuhoshou] (n) compensation to the bereaved family [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bereaved \be*reaved"\ (b[-e]*r[=e]v"), adj.
   mourning due to the death of a loved one.
 
   Syn: bereft, grief-stricken, grieving, mourning(prenominal),
     sorrowing(prenominal).
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bereave \Be*reave"\ (b[-e]*r[=e]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Bereaved} (b[-e]*r[=e]vd"), {Bereft} (b[-e]*r[e^]ft"); p.
   pr. & vb. n. {Bereaving.}] [OE. bireven, AS. bere['a]fian.
   See {Be-}, and {Reave.}]
   [1913 Webster]
   1. To make destitute; to deprive; to strip; -- with of before
    the person or thing taken away.
    [1913 Webster]
 
       Madam, you have bereft me of all words. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Bereft of him who taught me how to sing. --Tickell.
    [1913 Webster]
 
   2. To take away from. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All your interest in those territories
       Is utterly bereft you; all is lost.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To take away. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Shall move you to bereave my life.  --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
   Note: The imp. and past pple. form bereaved is not used in
      reference to immaterial objects. We say bereaved or
      bereft by death of a relative, bereft of hope and
      strength.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To dispossess; to divest.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bereaved
   adj 1: sorrowful through loss or deprivation; "bereft of hope"
       [syn: {bereaved}, {bereft}, {grief-stricken}, {grieving},
       {mourning(a)}, {sorrowing(a)}]
   n 1: a person who has suffered the death of someone they loved;
      "the bereaved do not always need to be taken care of" [syn:
      {bereaved}, {bereaved person}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top