ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woebegone

W OW1 B IH0 G AO2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woebegone-, *woebegone*
Possible hiragana form: をえべごね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woebegone(adj) ซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้า, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียใจ, Syn. distressed, sorrowful, Ant. happy, joyful
woebegoneness(n) ความโศกเศร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก, เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหย(adj) wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบ้, เหยเก, Example: เขาทำหน้าเหยเพราะความเจ็บปวดสุดทรมาน, Thai Definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)
เหยเก(adj) wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบี้ยว, เบ้, Example: พอเห็นใบหน้าเหยเกก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเจ็บปวดสุดขีด, Thai Definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละห้อย[lahøi] (adj) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful  FR: mélancolique ; triste ; malheureux
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WOEBEGONE W OW1 B IH0 G AO2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woebegone (j) wˈoubɪgɒn (w ou1 b i g o n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woe-begone \Woe"-be*gone`\, a. [OE. wo begon. See {Woe}, and
   {Begone}, p. p.]
   Beset or overwhelmed with woe; immersed in grief or sorrow;
   woeful. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      So woe-begone was he with pains of love. --Fairfax.
   [1913 Webster] Woeful

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woebegone
   adj 1: worn and broken down by hard use; "a creaky shack"; "a
       decrepit bus...its seats held together with friction
       tape"; "a flea-bitten sofa"; "a run-down neighborhood";
       "a woebegone old shack" [syn: {creaky}, {decrepit},
       {derelict}, {flea-bitten}, {run-down}, {woebegone}]
   2: affected by or full of grief or woe; "his sorrow...made him
     look...haggard and...woebegone"- George du Maurier [syn:
     {woebegone}, {woeful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top