หรือคุณหมายถึง sorrowfulneß?
Search result for

sorrowfulness

(5 entries)
(0.9713 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorrowfulness-, *sorrowfulness*, sorrowfulnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่สบายใจ[N] unhappiness, See also: sorrowfulness, Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Ant. ความสบายใจ
ความรันทด[N] melancholy, See also: sorrowfulness, sadness, Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Ant. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน, Example: แววตาของเขาคลอฉ่ำไปด้วยความรันทดเสมอนับตั้งแต่ลูกสาวป่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่สบายใจ[n. exp.] (khwām mai sabāijai) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease   

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorrowful \Sor"row*ful\, a. [OE. sorweful, AS. sorgful.]
   1. Full of sorrow; exhibiting sorrow; sad; dejected;
    distressed. "This sorrowful prisoner." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       My soul is exceeding sorrowful, even unto death.
                          --Matt. xxvi.
                          38.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing sorrow; exciting grief; mournful; lamentable;
    grievous; as, a sorrowful accident.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sad; mournful; dismal; disconsolate; drear; dreary;
     grievous; lamentable; doleful; distressing.
     [1913 Webster] -- {Sor"row*ful*ly}, adv. --
     {Sor"row*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorrowfulness
   n 1: the state of being sad; "she tired of his perpetual
      sadness" [syn: {sadness}, {sorrow}, {sorrowfulness}]
   2: a state of gloomy sorrow [syn: {mournfulness},
     {sorrowfulness}, {ruthfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top