ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*written*

R IH1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: written, -written-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
written(vt) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write, See also: เขียน
written(vt) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write, See also: เขียน
written(adj) ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร (มักใช้วางหน้าคำนามมากกว่าหลังกริยา be)
rewritten(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ rewrite
rewritten(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ rewrite
unwritten(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ unwrite
handwritten(adj) ที่เขียนด้วยมือ โดยใช้ปากกา ดินสอและอื่นๆ
overwritten(vt) เขียนทับ
typewritten(adj) เกี่ยวกับการพิมพ์
underwritten(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ underwrite
underwritten(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ underwrite
be written on someone's face(idm) มองเห็นได้ชัดเจน (จากสีหน้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
typewritten(-'ริทเทิน) vi., vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ typewrite
unwritten(อันริท'เทิน) adj. ไม่ได้เขียนลง, ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร, เป็นวาจา, ว่างเปล่า, เป็นประเพณิ, Syn. traditional
written(ริท'เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ write adj. เป็นลายลักษณ์อักษร

English-Thai: Nontri Dictionary
written(vt pp ของ) write

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
law, unwrittenกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
argument, writtenคำแถลงการณ์เป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitution, unwrittenรัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitution, writtenรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demand the surrender of a writtenเรียกให้เวนคืนหนังสือมอบอำนาจ authority [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross written premiumsเบี้ยประกันภัยรับรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
net written premiumsเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unwritten constitutionรัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unwritten lawกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unwritten lawกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written instrumentหนังสือตราสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written lawกฎหมายลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written lineส่วนที่รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
written premiumsเบี้ยประกันภัยรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
written-paid basisหลักรับจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
written argumentคำแถลงการณ์เป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written authorityหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written constitutionรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
written contractสัญญาที่ทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written evidenceหลักฐานเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Written communicationภาษาเขียน [TU Subject Heading]
written contractสัญญาเป็นหนังสือ [การทูต]
Communication, Writtenสื่อความหมายโดยการเขียน [การแพทย์]
Language, Discighering Writtenการถอดรหัสจากภาษาเขียน [การแพทย์]
Language, Writtenภาษาเขียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have written it.คุณเขียนมัน Masterpiece (2008)
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน 12 Angry Men (1957)
It's written.เขียนไว้ว่า... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Bill Carson's name is written on it.ข้างในเขียนชื่อบิล คาร์สันไว้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน How I Won the War (1967)
Every word of this film is written in pencil in my own handwriting.ทุกคำพูดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ถูกเขียนด้วยดินสอเขียนด้วย ลายมือของตัวเอง ฉันเป็นหนี้ฉันแนะนำให้กับ งานศิลปะของสงคราม How I Won the War (1967)
Some humorous books being written.ถูกเขียนของหลักสูตร เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะฉันบอก ว่า How I Won the War (1967)
Written and directed byเขียนและกำกับโดย ปิแอร์ เปาโล ปาโซลินี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
If I meant "waste," I would have written, "Thou shalt not waste."ถ้าผมหมายถึงการเสียไป ผมคงจะเขียนคัมภีร์ว่า "คนเราไม่ควรจะเสียกันไป" Oh, God! (1977)
I've written many short stories.ฉันได้เขียนเรื่องสั้นหลาย I Spit on Your Grave (1978)
But this man here is a Christian, and he's written that in order to believe--แต่ชายคริสเตียนคนนี้ เขียนไว้ว่า การที่จะเชื่อ. Gandhi (1982)
I have simply written if an Englishman kills an Indian for disobeying his law it is an Indian's duty to kill an Englishman for enforcing his law in a land that is not his.ผมเพียงเขียนว่า ถ้าคนอังกฤษฆ่าคนอินเดีย ข้อหาฝ่าฝืนกฎเขา คนอินเดียก็ควรฆ่าคนอังกฤษ Gandhi (1982)
Well, I've written a few letters for you.ดีฉันได้เขียนตัวอักษรไม่กี่สำหรับคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I've never spoken or written of it until just now.ผมไม่เคยพูดหรือเขียนเกี่ยวกับมัน จนกระทั่ง ตอนนี้ Stand by Me (1986)
His M.O. Would you like that in a written report?ไม่ทราบว่าท่านต้องการ ให้ผมเขียนรายงานส่งด้วยหรือไม่ครับผม? Mannequin (1987)
Where is that written?หรือมันจากรึกไว้ที่ไหน? The Princess Bride (1987)
Written by Rio Kishidaเขียนโดย Rio Kishida 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Sir? On the written portion, you got a 98. It's the highest grade in the class.สอบข้อเขียนคุณได้ 98 คะแนนสูงที่สุดในชั้น Punchline (1988)
Was this on the prep sheet? But for a man who scored 98 on the written test this should be no problem.อยู่ในชีทก่อนสอบหรือเปล่า Punchline (1988)
I have written it down.- จดแล้ว Punchline (1988)
I don't think that I want to be intimate with anything that has "Panasonic" written on it....กับอะไรที่เขียน "พานาโซนิค"ไว้ข้างๆ Punchline (1988)
I cherished his books, and I dearly wish he had written more.ฉันบูชาหนังสือเขาทุกเล่ม และฉันหวังอยากให้ เขาเขียนมากกว่านั้น Field of Dreams (1989)
A Russian friend of mine has written an important novel.เพื่อนรัสเซียของฉันได้เขียนนวนิยายที่สำคัญ The Russia House (1990)
Written by someone in the business. No question.เขียนโดยคนในธุรกิจ ไม่มีคำถาม The Russia House (1990)
If a fella's written about the hill tribes of northern Burma, well, you're entitled to know if he's ever been further south than Minsk.ถ้าหนุ่มเขียนเกี่ยวกับชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของพม่า ดีที่คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าเขาเคยไปทางใต้กว่ามินสค์ The Russia House (1990)
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน The Russia House (1990)
Hey, I think there's something written here, but it's hard to make out.เฮ้ มีอะไรเขียนอยู่ตรงนี้ แต่มันยากที่จะอ่านจัง Aladdin (1992)
If he'd written that article on Cheslav, it would've ruined your career.ถ้าเขาเขียนบทความเรื่องเชสลาฟ มันจะทำลายชีวิตงานคุณได้ Basic Instinct (1992)
It is a story written in the blood of their victims.เป็นเรื่องที่เขียน ในเลือดผู้ประสบภัย o ftheir In the Name of the Father (1993)
We've written a letter, trying to explain things... in case you are captured.เผื่อคุณโดนจับ คนงานเซ็นชื่อทุกคน Schindler's List (1993)
The funny thing is that they're kind of better written... than you'd expect.ที่ตลกก็คือเขาเขียนให้น่ากลัวได้ มากกว่าที่นายคิดเยอะเลย In the Mouth of Madness (1994)
It is an addiction that people have at this time... fantasy-creating out of the written material.มันคือยาเสพติดที่ผู้คนในเวลานี้... ได้สร้างโลกจินตนการออกมานอกงานเขียนแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
That's easy. She was written out.มันก็ไม่ยาก เธอถูกลบออกไปแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
Written out?ลบออก In the Mouth of Madness (1994)
Does anyone have written permission?ใครมีหนังสืออนุญาตมามั่ง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Thoughtless, thoughtless Lydia! What a letter to have written at such a moment.ไม่มีความคิด ไม่มีความคิดจริงๆ ลิเดีย มันจะเป็นจดหมายอะไรถ้าถูกเขียนในช่วงเวลานั้น Episode #1.5 (1995)
/ have written to Colonel Forster to request that he will satisfy Wickham's creditors in Brighton, for which /'ve pledged myself.พี่ได้เขียนจดหมายไปหาพันเอกฟอสเตอร์ เพื่อขอร้องให้เขาลบล้างชื่อเสียๆ ของวิคแฮมในไบรตัน ซึ่งพี่ได้รับประกันด้วยตนเอง Episode #1.6 (1995)
What I meant to say is the message was written in the language of science.สิ่งที่ฉันหมายถึงว่า เป็นข้อความที่ถูกเขียนใน ภาษาของวิทยาศาสตร์ Contact (1997)
So if I asked you about art, you'd probably give me the skinny... on every art book ever written.ถ้าชั้นไม่ถามเธอเรื่องศิลปะ เธอจะพูดแค่หน้าปกหนังสือ Good Will Hunting (1997)
Start translating the letter as written.และเริ่มแปลจดหมายนั้น ตามที่มันเขียนไว้ Seven Years in Tibet (1997)
Let's remind viewers why Dad was written outing' the first place.ผมจะทบทวนว่าทำไม บทพ่อถึงโดนเขี่ยออกไป The Truman Show (1998)
I'm sure you've written down every 216-digit number.ผมมั่นใจว่าพวกคุณได้ลองบันทึก Pi (1998)
She has been for a long time. She's written about you. It's true!ตั้งนานแล้ว เค้าบันทึกเรื่องของเธอไว้ เรื่องจริงนะ! Show Me Love (1998)
The papers had written awful things about her.หนังสือพิมพ์เขียนถึง เรื่องน่ากลัวหลายอย่างเกี่ยวกับเธอ. Ringu (1998)
Remember, it's written like this:จำไว้ มันเขียนอย่างนี้ eXistenZ (1999)
Listen to this. lt's an article written by an organ in the first person.พ่อไม่เคย ไปมหา'ลัย Fight Club (1999)
But the next time you storm the P.T.A., crusading for better lunch meat... or whatever it is you white girls complain about, ask them why they can't buy a book written by a black man!ครั้งหน้าที่เธอไปโวยวายกลุ่มผู้ปกครอง เรื่องขอเปลี่ยนชนิดเนื้อในอาหารกลางวันละก็ หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่พวกคนขาวชอบบ่นน่ะ ถามเค้าด้วยนะ ว่าทำไมไม่มีปัญญาซื้อหนังสือของคนดำ 10 Things I Hate About You (1999)
Miss Malena, this heart of mine, on fire, has written so many letters and if I didn't have the courage to send them to you it was only because I didn't want to do you harm.คุณมาเลน่า... หัวใจของผมรุ่มร้อนดังไฟ ผมเขียนจดหมายหลายฉบับ Malèna (2000)
Written by Yeoh JinaWritten by Yeoh Jina Il Mare (2000)
Crappy? "Whole and a Half" kicks ass. I'm proud to have written it.เราถึงได้มีข้อถกเถียงกันมากมายไง Rock Star (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
writtenA book written in a colloquial style.
writtenA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
writtenActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
writtenAfter the exam we compared the answers we had written.
writtenAll answers must be written according to the instructions.
writtenArabic is written from right to left.
writtenAs it had been written in haste, the report was poor.
writtenAs it is written in simple English, this book is easy to read.
writtenAs it was written in haste, the book has many faults.
writtenAs she hasn't written to me, I don't know what time she will arrive.
writtenAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
writtenBecause it is written in simple English even a child can understand it.
writtenBeing written in great haste, this letter has quite a few mistakes.
writtenBy whom was this poem written?
writtenBy whom were these poems written?
writtenDespair was written on the mother's face.
writtenDon't dash off a sloppily written report filled with mistakes.
writtenDon't let a letter be written to me any more.
writtenDon't you find yourself reaching for things with '20% extra' written on them?
writtenDo you have a book written in English?
writtenDreams flew out of that box when it was opened: dreams of secrets written in disappearing ink and of overwhelming odors.
writtenEditors would expect them to be typewritten.
writtenEmi has never written a letter.
writtenEr, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...
writtenGulliver's Travels was written by a famous English writer.
writtenHad I known his address, I would have written to him.
writtenHas he written the letter yet?
writtenHave you ever read a book written about Japan?
writtenHave you ever written a book?
writtenHave you written all the New Year's cards already?
writtenHave you written in your diary yet today?
writtenHaving been written in haste, his letter was hard to read.
writtenHaving been written in haste, the book has a lot of errors.
writtenHaving been written in haste, this letter has many mistake in it.
writtenHe began to play the music written by a pianist in that country.
writtenHe can't have written this; it's not his handwriting.
writtenHe denied having written to me.
writtenHe has got as many as fifty novels written in English.
writtenHe has not written to them for a long time.
writtenHe has not written to them for long time.
writtenHe has not written to us since last February.
writtenHe hasn't written the letter yet.
writtenHe has written a letter.
writtenHe has written a number of exciting detective stories.
writtenHe has written five books so far.
writtenHe has written lots of books about his experience abroad.
writtenHe has written several criticisms of that play.
writtenHe has written two books.
writtenHe managed to read a book written in French.
writtenHe read a book written in English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาเขียน(n) written language, Syn. ภาษาทางการ, ภาษาสุภาพ, Example: เขาใช้ภาษาเขียนมากเกินกว่าเหตุไปหลายครั้งทำให้เรื่องไม่มีสีสันเท่าไหร่, Count Unit: ภาษา, Thai Definition: ภาษาที่ใช้ในงานเขียนซึ่งเป็นทางการมากกว่าภาษาพูด
ตัดสินโทษ(v) judge, See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, cour, Syn. พิพากษา, ตัดสินลงโทษ, Example: ศาลตัดสินโทษให้ยิงเป้าผู้ต้องหาคดีขายความลับทางราชการแก่ชาวต่างชาติ
ทัณฑ์บน(n) parole, See also: verbal or written promise to refrain from doing something, Syn. ทานบน, Example: เขาถูกปล่อยออกจากคุกโดยมีทัณฑ์บนว่าจะไม่ลักทรพย์อีก, Thai Definition: คำรับรองที่ทำขึ้นตามคำสั่งของศาลว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดเวลาที่ศาลกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
ย่อความ(n) summary, See also: brief, short written statement, Example: ย่อความนี้ยาวเกินไป
ภาษาหนังสือ(n) written language, See also: literary language, Syn. ภาษาเขียน, Ant. ภาษาพูด, Example: คำว่า อ้าย อี เป็นคำไม่สุภาพ ไม่ควรใช้ในภาษาหนังสือ ส่วนในภาษาพูดยังมีตกค้างใช้พูดกันบ้าง
รายงาน(n) report, See also: written record, Example: ข้าพเจ้านำเอาหนังสือฉบับนั้นเขียนประกอบรายงาน, Thai Definition: เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม ครู อาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่งแพทย์[baisang phaēt] (n) EN: prescription ; written medical prescription  FR: ordonnance (médicale) [ f ] ; prescription médicale [ f ]
บัตรเชิญ[bat choēn] (n, exp) EN: invitation card ; written invitation ; invitation  FR: carte d'invitation [ f ] ; invitation écrite [ f ] ; invitation [ f ]
จดหมายตอบ[jotmāi tøp] (n, exp) EN: letter in reply ; written answer  FR: lettre de réponse [ f ]
คำตัดสินใจ[kham tatsinjai] (n, exp) EN: decision ; written decision by a court ; legal determination
ข้อเขียน[khøkhīen] (n) EN: written test ; written examination  FR: épreuve écrite [ f ] ; examen écrit [ m ] ; test écrit [ m ]
กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร[kotmāi thī mai pen lāilakaksøn] (n, exp) EN: unwritten law  FR: loi non écrite [ f ]
หนังสือตอบ[nangseū tøp] (n, exp) EN: letter in reply ; written answer
พับไป[phap pai] (v) EN: be written off ; lapse
ภาษาเขียน[phāsā khīen] (n, exp) EN: written language ; literary writing  FR: langue écrite [ f ] ; langue littéraire [ f ]
ภาษาหนังสือ[phāsā nangseū] (n, exp) EN: literary language ; written language   FR: langue littéraire [ f ] ; langue écrite [ f ]
ภาษาราชการ[phāsā rātchakān] (n, exp) EN: official language ; official written style  FR: langage administratif [ m ] ; libellé [ m ]
ภาษาสุภาพ[phāsā suphāp] (n, exp) EN: written language
ภาษาทางการ[phāsā thāngkān] (n, exp) EN: formal language ; official language ; written language  FR: langue officielle [ f ]
รายงาน[rāi-ngān] (n) EN: report ; written record ; minutes  FR: rapport [ m ] ; compte-rendu [ m ]
เสียมซี[sīem sī] (n, exp) EN: fortune sticks ; written oracle  FR: oracle écrit [ m ] ; bonne aventure [ f ]
ทัณฑ์บน[thanbon] (n) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.)  FR: probation [ f ] ; mise à l'épreuve [ f ]
ย่อความ[yøkhwām] (n) EN: summary ; precis ; abstract ; brief ; short written statement  FR: précis [ m ] ; sommaire [ m ] ; abrégé [ m ] ; résumé [ m ] ; condensé [ m ] ; digest [ m ] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WRITTEN R IH1 T AH0 N
REWRITTEN R IY0 R IH1 T AH0 N
UNWRITTEN AH0 N R IH1 T AH0 N
HANDWRITTEN HH AE1 N D R IH2 T AH0 N
OVERWRITTEN OW2 V ER0 R IH1 T AH0 N
TYPEWRITTEN T AY1 P R IH2 T AH0 N
UNDERWRITTEN AH1 N D ER0 R IH2 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
written (v) rˈɪtn (r i1 t n)
rewritten (v) rˌiːrˈɪtən (r ii2 r i1 t @ n)
unwritten (j) ˌʌnrˈɪtn (uh2 n r i1 t n)
typewritten (j) tˈaɪprɪtn (t ai1 p r i t n)
underwritten (v) ˌʌndərˈɪtn (uh2 n d @ r i1 t n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital; also written 數據|数据, #804 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] to raise; to hoist; to promote; metric liter (also written 公升); measure for dry grain equal to one-tenth dou 斗, #1,089 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里, #1,229 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] sheet; piece of writing; classifier for written items: chapter, article, #1,390 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl, #1,484 [Add to Longdo]
尽快[jǐn kuài, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] as quickly as possible; also written 盡快|尽快, #2,368 [Add to Longdo]
文字[wén zì, ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] character; script; writing; written language; writing style; phraseology, #2,744 [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] confused; dirty; to mix; muddy; also written 渾|浑, #2,805 [Add to Longdo]
家具[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] furniture; also written 家俱, #3,871 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl, #4,340 [Add to Longdo]
记载[jì zǎi, ㄐㄧˋ ㄗㄞˇ, / ] write down; record; written account, #4,729 [Add to Longdo]
写作[xiě zuò, ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] writing; written works, #5,587 [Add to Longdo]
书面[shū miàn, ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ, / ] in writing; written (guarantee etc), #6,117 [Add to Longdo]
赞同[zàn tóng, ㄗㄢˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] to approve of; to endorse; (vote) in favor; trad. also written 贊同, #7,244 [Add to Longdo]
酒精[jiǔ jīng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ, ] alcohol; ethanol; also written 乙醇, #7,281 [Add to Longdo]
珍珠[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 真珠, #7,606 [Add to Longdo]
叹息[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration); also written 嘆息|叹息, #8,348 [Add to Longdo]
日元[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency); also written 日圓|日圆, #8,898 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] mark; sign; talisman; to seal; to correspond to; tally; symbol; written charm; to coincide; surname Fu, #9,527 [Add to Longdo]
众所周知[zhòng suǒ zhōu zhī, ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄡ ㄓ, / ] as everyone knows (成语 saw); also written 眾所周知|众所周知, #9,671 [Add to Longdo]
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总, #11,380 [Add to Longdo]
动荡[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion; also written 動盪|动荡, #12,075 [Add to Longdo]
批示[pī shì, ㄆㄧ ㄕˋ, ] to comment on and criticize a lower government report; written comments from higher authorities, #12,344 [Add to Longdo]
坐落[zuò luò, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ, ] to be situated; to be located (of a building); also written 座落, #13,678 [Add to Longdo]
考证[kǎo zhèng, ㄎㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] to verify (based on written evidence), #13,755 [Add to Longdo]
笔试[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, / ] written examination, #15,112 [Add to Longdo]
坐标[zuò biāo, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] coordinate (geom.); also written 座標|座标, #15,378 [Add to Longdo]
对联[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway, #16,460 [Add to Longdo]
词典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dictionary (of Chinese compound words); also written 辭典|辞典, #16,474 [Add to Longdo]
监考[jiān kǎo, ㄐㄧㄢ ㄎㄠˇ, / ] to monitor students during a written exam; an invigilator, #17,230 [Add to Longdo]
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, / ] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list, #18,036 [Add to Longdo]
大和[Dà hé, ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ, ] Yamato (possibly 3rd century AD), Japanese state before written records began in 7th century AD, its real dating is controversial, #18,520 [Add to Longdo]
榴莲[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴槤|榴梿, #18,532 [Add to Longdo]
[wō, ㄨㄛ, / ] snail; Taiwan pr. gua1; also written 蝸牛|蜗牛, #18,709 [Add to Longdo]
雇用[gù yòng, ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] to employ; to hire; trad. also written 雇用, #18,864 [Add to Longdo]
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆, #19,252 [Add to Longdo]
漩涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, / ] spiral; whirlpool; eddy; vortex; also written 旋渦|旋涡, #19,628 [Add to Longdo]
荡漾[dàng yàng, ㄉㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] to ripple; to undulate; also written 蕩漾|荡漾, #19,642 [Add to Longdo]
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, / ] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument, #20,562 [Add to Longdo]
基督[Jī dū, ㄐㄧ ㄉㄨ, ] Christ; the Messiah; often written Jesus Christ 耶穌基督|耶稣基督, #21,637 [Add to Longdo]
纪要[jì yào, ㄐㄧˋ ㄧㄠˋ, / ] minutes; written summary of a meeting, #22,095 [Add to Longdo]
炮轰[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb; trad. also written 炮轟, #22,859 [Add to Longdo]
关东[Guān dōng, ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Kantō, east of Japan; formerly written Kwantung, e.g. in accounts of the war, #23,174 [Add to Longdo]
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, / ] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written, #23,302 [Add to Longdo]
杜鹃[dù juān, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ, / ] cuckoo (also written 杜鵑鳥|杜鹃鸟); Indian azalea (also written 杜鵑花|杜鹃花), #23,571 [Add to Longdo]
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice, #23,743 [Add to Longdo]
外文[wài wén, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ, ] foreign language (written), #24,851 [Add to Longdo]
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, / ] collection; compilation; compile; also written 彙編|汇编, #24,958 [Add to Longdo]
人妖[rén yāo, ㄖㄣˊ ㄧㄠ, ] freak; demon; transvestite; transsexual; ladyboy; written r.y. in current slang, #26,610 [Add to Longdo]
拓跋[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, ] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓拔, #29,274 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
文語[ぶんご, bungo] TH: ภาษาเขียน  EN: written language

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschwerdebrief { m }(letter of) complaint; written complaint [Add to Longdo]
Klausur { f }; Aufsichtsarbeit { f }proctored (written) examination [Add to Longdo]
Kündigungsschreiben { n }written notice [Add to Longdo]
Maschinenschrift { f } | Maschinenschriften { pl } | in Maschinenschrifttypescript | typescripts | typewritten [Add to Longdo]
Schreibdatum { n }date written [Add to Longdo]
Schriftform { f }; in schriftlicher Formwritten form; in writing [Add to Longdo]
Schriftsatz { m }; Schreiben eines Anwalts an das Gericht [ jur. ]legal document; written pleading [Add to Longdo]
Textkommunikation { f }written communication [Add to Longdo]
Vers { m } | Verse { pl } | einige Verse schreiben | in Versformverse | verses | to write some verse | written in verse [Add to Longdo]
abschreiben; ausbuchen; abbuchen | abgeschrieben; ausgebucht; abgebuchtto write off | written off [Add to Longdo]
abtippen | abtippen | abgetipptto typewrite | typewriting | typewritten [Add to Longdo]
anschreiben | anschreibend | angeschriebento write (to) | writing down | written down [Add to Longdo]
aufschreiben | aufschreibend | aufgeschrieben | er/sie schreibt auf | ich/er/sie schrieb auf | er/sie hat/hatte aufgeschriebento write down | writing down | written down | he/she writes down | I/he/she wrote down | he/she has/had written down [Add to Longdo]
dichten | dichtend | gedichtetto write poetry | writing poetry | written poetry [Add to Longdo]
garantiertunderwritten [Add to Longdo]
geschriebenprewritten [Add to Longdo]
handgeschrieben; handschriftlichhandwritten [Add to Longdo]
schreiben | schreibend | geschrieben | er/sie schreibt | ich/er/sie schrieb | wir schrieben | er/sie hat/hatte geschriebento write { wrote; written } | writing | written | he/she writes | I/he/she wrote | we wrote | he/she has/had written [Add to Longdo]
schriftlich { adj } | schriftliches Angebot | auf schriftlichem Wege | in schriftlicher Formwritten | written offer | in writing | in writing; in written form [Add to Longdo]
stenographieren | stenographierend | stenographiert | stenographiert | stenographierteto write (in) shorthand | writing in shorthand | written in shorthand | writes in shorthand | wrote in shorthand [Add to Longdo]
überschreiben | überschreibt | überschriebento overwrite | overwrites | overwritten [Add to Longdo]
(Text) umschreiben | umschreibend | umgeschriebento rewrite (text) { rewrote; rewritten } | rewriting | rewritten [Add to Longdo]
ungeschriebenunwritten [Add to Longdo]
unterschreiben; garantieren | unterschreibend | unterschrieben | unterschreibt | unterschriebto underwrite | underwriting | underwritten | underwrites | underwrote [Add to Longdo]
zurückgeschriebenrewritten [Add to Longdo]
zurückgeschriebenwritten back [Add to Longdo]
zurückschreiben; umschreiben | zurückschreibend; umschreibendto rewrite { rewrote; rewritten } | rewriting [Add to Longdo]
zusammenschreiben | zusammenschreibend | zusammengeschriebento write in one word | writing in one word | written in one word [Add to Longdo]
"wirklich so" (bei erkannten Schreibfehlern in Zitaten)sic : intentionally so written (misspelled or inaccurate words in a quotation) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれから[arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
いっそ[isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru, vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
[ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf, prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ぐるり[gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
しゃぎり[shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]
ずれ[zure] (n) (possibly written 滑 or 滑れ) gap; slippage [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv, conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
たわい;たあい[tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
ちょんぼ[chonbo] (n, vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru") [Add to Longdo]
どうぞ[douzo] (adv) (1) (Was written 何卒 once) (See 何卒) please; kindly; (2) by all means; (P) [Add to Longdo]
ぼんやり[bonyari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... [Add to Longdo]
アーラン[a-ran] (n) (also written アラン) erlang [Add to Longdo]
イングランド[ingurando] (n, adj-no) (also written as 英蘭) England; (P) [Add to Longdo]
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P) [Add to Longdo]
ウンスンカルタ[unsunkaruta] (n) (sometimes written 宇牟須牟骨牌) (See 天正カルタ) Edo-period Japanese card game (por [Add to Longdo]
エレキ[ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P) [Add to Longdo]
オファー;オッファー[ofa-; offa-] (n, vs) (also written 乙波) offer [Add to Longdo]
カノン[kanon] (n) (1) canon; (2) (abbr) (also written as 加農) (See カノン砲) cannon (dut [Add to Longdo]
クループ;クルップ[kuru-pu ; kuruppu] (n) (クルップ is also written as 格魯布) croup [Add to Longdo]
グプタ[guputa] (n) (also written as 笈多) Gupta (dynasty of India, approx. 320-600 CE) [Add to Longdo]
コクリコ[kokuriko] (n) (also written as 雛罌粟) coquelicot (Papaver rhoeas) (fre [Add to Longdo]
コップ[koppu] (n) (1) (also written 洋盃 and 骨杯) glass (i.e. drinking vessel) (dut [Add to Longdo]
シャツ[shatsu] (n) (also written as 襯衣) shirt; singlet; (P) [Add to Longdo]
シリング[shiringu] (n) (1) (also written as 志) shilling; (2) schilling (ger [Add to Longdo]
ズボン[zubon] (n) (also written as 洋袴 and 段袋 during the Meiji period) trousers (fre [Add to Longdo]
センチメートル(P);センチメーター[senchime-toru (P); senchime-ta-] (n) (also written 糎) centimeter; (P) [Add to Longdo]
ナ行変格活用[ナぎょうへんかくかつよう, na gyouhenkakukatsuyou] (n) { ling } irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese) [Add to Longdo]
ナ変[ナへん, na hen] (n) (abbr) (See ナ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese) [Add to Longdo]
パーライト[pa-raito] (n) (1) (also written as 波来土) pearlite; (2) perlite [Add to Longdo]
パップ;ハップ[pappu ; happu] (n) (1) (also written 巴布 (ateji)) (See パップ剤) poultice (dut [Add to Longdo]
パン[pan] (n) (1) (originally written 麺麭 or 麪包) bread (por [Add to Longdo]
フートポンド[fu-topondo] (n) (also written as 呎磅) foot-pound [Add to Longdo]
ヘクトメートル[hekutome-toru] (n) (also written as 粨) hectometre [Add to Longdo]
ベラドンナ[beradonna] (n) (also written 別剌敦那) belladonna [Add to Longdo]
ペーパーテスト[pe-pa-tesuto] (n) written test (wasei [Add to Longdo]
ペン字[ペンじ, pen ji] (n) pen writing; character written with a pen [Add to Longdo]
ポンプ[ponpu] (n) (also written as 喞筒) pump (dut [Add to Longdo]
マイル[mairu] (n) (also written 哩) mile; (P) [Add to Longdo]
メッセージカード[messe-jika-do] (n) card (with a message written on it) (wasei [Add to Longdo]
メニューボード[menyu-bo-do] (n) menu board (small blackboard on which the specials of the day, etc., are written) [Add to Longdo]
ラベイカ[rabeika] (n) (obsc) (also written as 羅面弦) (See レベック) rebec (por [Add to Longdo]
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Write \Write\, v. t. [imp. {Wrote}; p. p. {Written}; Archaic
   imp. & p. p. {Writ}; p. pr. & vb. n. {Writing}.] [OE. writen,
   AS. wr[imac]tan; originally, to scratch, to score; akin to
   OS. wr[imac]tan to write, to tear, to wound, D. rijten to
   tear, to rend, G. reissen, OHG. r[imac]zan, Icel. r[imac]ta
   to write, Goth. writs a stroke, dash, letter. Cf. {Race}
   tribe, lineage.]
   [1913 Webster]
   1. To set down, as legible characters; to form the conveyance
    of meaning; to inscribe on any material by a suitable
    instrument; as, to write the characters called letters; to
    write figures.
    [1913 Webster]
 
   2. To set down for reading; to express in legible or
    intelligible characters; to inscribe; as, to write a deed;
    to write a bill of divorcement; hence, specifically, to
    set down in an epistle; to communicate by letter.
    [1913 Webster]
 
       Last night she enjoined me to write some lines to
       one she loves.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I chose to write the thing I durst not speak
       To her I loved.            --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to compose or produce, as an author.
    [1913 Webster]
 
       I purpose to write the history of England from the
       accession of King James the Second down to a time
       within the memory of men still living. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To impress durably; to imprint; to engrave; as, truth
    written on the heart.
    [1913 Webster]
 
   5. To make known by writing; to record; to prove by one's own
    written testimony; -- often used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       He who writes himself by his own inscription is like
       an ill painter, who, by writing on a shapeless
       picture which he hath drawn, is fain to tell
       passengers what shape it is, which else no man could
       imagine.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To write to}, to communicate by a written document to.
 
   {Written laws}, laws deriving their force from express
    legislative enactment, as contradistinguished from
    unwritten, or common, law. See the Note under {Law}, and
    {Common law}, under {Common}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Written \Writ"ten\,
   p. p. of {Write}, v.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 written
   adj 1: set down in writing in any of various ways; "written
       evidence" [ant: {spoken}]
   2: systematically collected and written down; "written laws"
     [ant: {unwritten}]
   3: written as for a film or play or broadcast [syn: {scripted},
     {written}] [ant: {unscripted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top