ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

written record

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -written record-, *written record*, written recor
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't know the state they're in just based on the the written records.ผมไม่มีทางรู้สภาพจริงเพียงแค่อ่านจากรายงาน Bread, Love and Dreams (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายงาน[N] report, See also: written record, Example: ข้าพเจ้านำเอาหนังสือฉบับนั้นเขียนประกอบรายงาน, Thai definition: เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม ครู อาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รายงาน[n.] (rāi-ngān) EN: report ; written record ; minutes   FR: rapport [m] ; compte-rendu [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
親類書き[しんるいがき, shinruigaki] (n) written record of one's relatives [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  written record
      n 1: a written document preserving knowledge of facts or events
           [syn: {written record}, {written account}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top