ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -轟-, *轟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[轟, hōng, ㄏㄨㄥ] rumble, explosion, blast
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  車 (chē ㄔㄜ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] The thunderous sound of many chariots 車,  Rank: 9,584

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hōng, ㄏㄨㄥ, / ] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb), #7,400 [Add to Longdo]
轰炸[hōng zhà, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ, / ] to bomb; to bombard, #9,320 [Add to Longdo]
轰动[hōng dòng, ㄏㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] sensation; stir, #10,948 [Add to Longdo]
轰轰烈烈[hōng hōng liè liè, ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] strong; vigorous; large-scale, #12,288 [Add to Longdo]
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft), #16,319 [Add to Longdo]
轰然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, / ] loudly; with a loud bang; a loud rumble, #21,707 [Add to Longdo]
炮轰[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb, #22,859 [Add to Longdo]
炮轰[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb; trad. also written 炮, #22,859 [Add to Longdo]
轰击[hōng jī, ㄏㄨㄥ ㄐㄧ, / ] bombard, #29,106 [Add to Longdo]
轰隆[hōng lōng, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥ, / ] onomat. rumbling; rolling, #35,243 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ごうごう;とどろとどろ, gougou ; todorotodoro] (adj-na,n) (1) (ごうごう only) (uk) thunderous; rumbling; (adv-to) (2) thunderously; rumblingly [Add to Longdo]
かす[とどろかす, todorokasu] (v5s,vt) to make a thundering sound; to make roar [Add to Longdo]
[とどろき, todoroki] (n) (1) roar; peal; rumble; booming; (2) beating; pounding; throbbing [Add to Longdo]
[とどろく, todoroku] (v5k,vi) (1) to roar; (2) to be well-known; to be famous; (3) to palpitate; to throb [Add to Longdo]
[ごうおん, gouon] (n) thunderous roar; roaring sound [Add to Longdo]
[ごうぜん, gouzen] (n,adj-t,adv-to) roaring [Add to Longdo]
[ごうちん, gouchin] (n,vs) sinking a ship instantly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The jet roared during takeoff.ジェット機は離陸する時に音を立てた。
The jumbo jet touched down thundering.ジャンボ機は音を立てて着陸した。
The cold north wind was roaring outside.外では冷たい北風が々と吹き荒れていた。
A sharp crack of thunder split the sky.雷鳴が空にいた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-B-52 strike.[CN] -B -52 Apocalypse Now (1979)
If I am whistling' Me out the door[CN] 如果我在吹口哨 把我出門外 My Fair Lady (1964)
Mr. Gerard, we'll load with chain shot. I want those four Frenchmen dismasted.[CN] 傑勒德先生 我們要連環炮 要把四艘船的桅桿打掉 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Oh, great, maybe the roar of the ocean will drown out the sound of her voice.[JA] おぅ、すごい、多分、 海のきは、 彼女の声の響きを かき消すでしょう。 Red Faced (2015)
"At 3:00 a.m. Rotterdam was bombarded...[CN] 在三點左右阿姆斯特丹被 The Nun's Story (1959)
You proved your valour many times over by defending the Wall from the wildling attack.[JA] 野人の襲撃から幾回も壁を守ることで その武勇をかせた High Sparrow (2015)
The hissing turned into a full-blown roar.[JA] ヒス音は音になりました Deepwater Horizon (2016)
Oh! Boom![JA] いてきた! The Interview (2014)
He took it through the bombs at the risk of his own life. He's an old man.[CN] 他冒生命危險把火車開過炸區 The Train (1964)
Kayla is famous from here to Volantis in certain circles.[JA] カイラは ヴォランティスにまで名をかせ 知る人ぞ知る有名人だ Walk of Punishment (2013)
Right after dawn, all switching tracks and trains in the area will be bombed.[CN] 躺在鐵軌上? 天一亮,會炸這個地區 所有的切換軌道和火車 The Train (1964)
The three of them have not been sighted since they left their quarters last evening.[JA] (佐く7木) 三万とも昨夜 下屋敷の藁兵櫑を 出てガら行万ガ知れ昔 中屋敷に 立'5害つた形錨もな Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top