ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

written law

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -written law-, *written law*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
written lawกฎหมายลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Code of Hammurabi is the oldest written law.กฎหมายฮัมมูราบี ถือเป็นกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกบันทึกไว้ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร[n. exp.] (kotmāi thī mai pen lāilakaksøn) EN: unwritten law   FR: loi non écrite [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不文法[ふぶんほう;ふぶんぽう, fubunhou ; fubunpou] (n) unwritten law; common law [Add to Longdo]
不文律[ふぶんりつ, fubunritsu] (n) unwritten law; unwritten rule; common law; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top