ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjudicate

AH0 JH UW1 D IH0 K EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjudicate-, *adjudicate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjudicate(vt) วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน
adjudicate(vi) วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน, Syn. judge, adjudge
adjudicate in(phrv) ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. arbitrate in
adjudicate on(phrv) ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. arbitrate on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt., vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้, พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ประมูล[phū pramūn] (n) EN: bidder ; auctioneer  FR: adjudicateur [ m ] ; adjudicatrice [ f ]
วินิจฉัย[winitchai] (v) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider  FR: juger ; décider

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADJUDICATE AH0 JH UW1 D IH0 K EY2 T
ADJUDICATED AH0 JH UW1 D AH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjudicate (v) ˈəʤˈuːdɪkɛɪt (@1 jh uu1 d i k ei t)
adjudicated (v) ˈəʤˈuːdɪkɛɪtɪd (@1 jh uu1 d i k ei t i d)
adjudicates (v) ˈəʤˈuːdɪkɛɪts (@1 jh uu1 d i k ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjudicate \Ad*ju"di*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Adjudicated};
   p. pr. & vb. n. {Adjudicating}] [L. adjudicatus, p. p. of
   adjudicare. See {Adjudge}.]
   To adjudge; to try and determine, as a court; to settle by
   judicial decree.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjudicate \Ad*ju"di*cate\, v. i.
   To come to a judicial decision; as, the court adjudicated
   upon the case.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjudicate
   v 1: put on trial or hear a case and sit as the judge at the
      trial of; "The football star was tried for the murder of
      his wife"; "The judge tried both father and son in separate
      trials" [syn: {judge}, {adjudicate}, {try}]
   2: bring to an end; settle conclusively; "The case was decided";
     "The judge decided the case in favor of the plaintiff"; "The
     father adjudicated when the sons were quarreling over their
     inheritance" [syn: {decide}, {settle}, {resolve},
     {adjudicate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top