ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -順-, *順*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[順, shùn, ㄕㄨㄣˋ] to submit to, to obey, to go along with
Radical: Decomposition: 川 (chuān ㄔㄨㄢ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 6,722

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, / ] to obey; to follow; to arrange; to make reasonable; along; favorable, #2,456 [Add to Longdo]
顺利[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] smoothly; without a hitch, #1,541 [Add to Longdo]
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] conveniently; in passing; without much extra effort, #6,106 [Add to Longdo]
顺序[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] sequence; order, #6,908 [Add to Longdo]
顺差[shùn chā, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄚ, / ] (trade or budget) surplus, #10,437 [Add to Longdo]
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, / ] handy; convenient and easy to use; smoothly, #12,337 [Add to Longdo]
顺畅[shùn chàng, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄤˋ, / ] smooth and unhindered; fluent, #12,784 [Add to Longdo]
顺应[shùn yìng, ㄕㄨㄣˋ ㄧㄥˋ, / ] to comply; to conform to; in tune with; adapting to; to adjust to, #12,891 [Add to Longdo]
顺其自然[shùn qí zì rán, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] leave it to nature (成语 saw); let things take their own course, #13,460 [Add to Longdo]
顺势[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] to take advantage; to seize an opportunity; in passing; without taking extra trouble; conveniently, #14,572 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じゅんそう, junsou] (n) เครื่องProgressive Press

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[じゅんばん, junban] Thai: ลำดับของสิ่งของ เช่น ในการต่อแถว English: turn (in line)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P) [Add to Longdo]
々;[じゅんじゅん, junjun] (adv,n) in order; in turn [Add to Longdo]
々に(P);[じゅんじゅんに, junjunni] (adv) in order; in turn; (P) [Add to Longdo]
[じゅんに, junni] (adv) in order; in turn; one by one; (P) [Add to Longdo]
を追う[じゅんをおう, junwoou] (exp,v5u) (See を追って) to follow in order; to go through step-by-step [Add to Longdo]
を追って[じゅんをおって, junwootte] (exp,adv) in order; from start to end [Add to Longdo]
ファイル[じゅんファイル, jun fairu] (n) {comp} sequential file [Add to Longdo]
[じゅんい, jun'i] (n) order; rank; position (e.g. in a race); precedence; (P) [Add to Longdo]
位戦[じゅんいせん, jun'isen] (n) rank-deciding competitions (e.g. in go or shogi) [Add to Longdo]
位表[じゅんいひょう, jun'ihyou] (n) ranking table (e.g. sports league) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are supposed to introduce yourselves in turn.あなたがたは番に自己紹介をすることになっています。
It's your turn to answer the question.あなたが質問に答える番です。
The U.S. economy is in good health.アメリカ経済は調ですよ。
Some plants cannot adapt themselves to the cold.ある種の植物は寒さに応できない。
So far so good.いまのところ調だ。
How is your work going along?お仕事は調にいってますか。
Ken's turn came.ケンの番が来た。
The affair ran more smoothly than we expected.ことは私たちが予想していたよりも調に進んでいる。
You will save time if you adopt this new procedure.この新しい手をとれば、時間の節約になるでしょう。
This one is full.これは番です。
So far everything has been going well.これまでのところすべてが調だ。
So far everything has been going well.これまでのところすべて調だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Couldn't help that. Wanted things to go well.[JA] 仕方なかった 事を調に運びたかった Hollow Triumph (1948)
I thought we'd sit in order, by jury numbers.[JA] 陪審員の番号がいいだろう 12 Angry Men (1957)
You sound as if you're going to make a life's work out of it.[JA] 調そうね Too Late for Tears (1949)
That's 32 laps completed and the order is Stoddard, Sarti, Barlini, Randolph, Aron.[JA] 32周が終わり位は、ストッダード、 サルティ、バルリーニ、ランドルフ、アロン Grand Prix (1966)
- Fellas, please. Let's go in order. Just a minute.[JA] 諸君 発言は 12 Angry Men (1957)
At the end of 10 laps the order is still Sarti, Stoddard, Aron and Barlini.[JA] 10周を終わった時点での位は サルティ、ストッダード、アロンそしてバルリーニ Grand Prix (1966)
Now everything's gonna go off fine.[CN] 一切會很利的,來吧 East of Eden (1955)
Good day to you, sir. God bless you again, sir.[CN] 祝你今天利,先生 再次願主保佑你 Corridors of Blood (1958)
All smooth.[CN] 一切都很 The Uninvited (1944)
- Fine, just fine.[JA] - 調だよ D.O.A. (1949)
Good morning.[JA] お仕事調ですか? The Intruder (1962)
Siegfried introduced himself to me as Gunther's vassal and servant. He did servant's work for my husband![CN] 齊格弗裏德是龔特爾的臣子 他只是我丈夫一個護衛 他的妻子理應從於我! Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル[じゅんファイル, jun fairu] sequential file [Add to Longdo]
呼出し[じゅんよびだし, junyobidashi] sequential access [Add to Longdo]
[じゅんじ, junji] sequential [Add to Longdo]
次アクセス[じゅんじアクセス, junji akusesu] sequential access, serial access [Add to Longdo]
[じゅんじょ, junjo] order, sequence [Add to Longdo]
序回路[じゅんじょかいろ, junjokairo] sequential circuit [Add to Longdo]
序制御[じゅんじょせいぎょ, junjoseigyo] sequencing [Add to Longdo]
序性[じゅんじょせい, junjosei] ordering, alignment [Add to Longdo]
序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search [Add to Longdo]
序番号[じゅんじょばんごう, junjobangou] sequence-number [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅん, jun] REIHE, FOLGE, REIHENFOLGE [Add to Longdo]
[じゅんい, jun'i] Rangordnung [Add to Longdo]
[じゅんじょ, junjo] Ordnung, Methode, System [Add to Longdo]
[じゅんのう, junnou] Anpassung [Add to Longdo]
[じゅんばん, junban] Reihenfolge, Reihe [Add to Longdo]
調[じゅんちょう, junchou] guenstig, -gut, glatt, normal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top