ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哪里

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哪里-, *哪里*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里, #1,229 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment, #1,229 [Add to Longdo]
哪里哪里[nǎ li nǎ li, ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙ ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙, ] there is nothing to pardon; you flatter me [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Where can we get one?[CN] -我们能从哪里弄到呢? Quantum Apocalypse (2010)
- Temperance, where are you?[CN] - 塔文丝,你在哪里 Operation: Endgame (2010)
Where are you going?[CN] 你要去哪里 Quantum Apocalypse (2010)
- To go where?[CN] -去哪里 Quantum Apocalypse (2010)
Would you mind telling me where the bodies are?[CN] 请问你能告诉我 尸体在哪里吗? Operation: Endgame (2010)
Where'd you steal that suit?[CN] 你从哪里偷的那件衣服? Operation: Endgame (2010)
Where the fuck is Alpha Team?[CN] 阿尔法小组去哪里了? Operation: Endgame (2010)
Where's Ben?[CN] 本在哪里 Quantum Apocalypse (2010)
- Where?[CN] - 在哪里 Operation: Endgame (2010)
I don't know.[CN] 我哪里知道。 Quantum Apocalypse (2010)
- Where does he think I'm going?[CN] -他觉得我想要去哪里 Quantum Apocalypse (2010)
- This heretic on our native soil.[CN] - 这个人在哪里 Operation: Endgame (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top