ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

document

D AA1 K Y AH0 M EH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -document-, *document*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
documentary(n, adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
document(vt) ใช้เอกสารประกอบ, See also: ใช้เอกสารยืนยัน, ยืนยันด้วยเอกสาร, Syn. verify, evidence
document(vt) บันทึกข้อมูลใส่ฟิล์ม เทป หรือเขียน
document(n) เอกสาร, See also: ข้อเขียน, Syn. message, note, report, bulletin
documentary(adj) ที่เกี่ยวกับเอกสาร, See also: ที่ให้ข่าวสาร
documentary(n) ภาพยนตร์สารคดี
documentation(n) การเตรียมเอกสาร, See also: กระบวนการจัดเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
document(ดอก'ยะเมินทฺ) n. เอกสาร, สาร, เอกสารหลักฐาน, ภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์, หลักฐานพยาน, เครื่องพิสูจน์. vt. มีเอกสารประกอบ, , See also: documentary adj.
document fileแฟ้มเอกสารหมายถึง แฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นแฟ้มที่ต้องมีการจัดรูปหน้าไว้เรียบร้อย มักใช้นามสกุล (file type) ว่า .docดู non document file เปรียบเทียบ
documentationn. การใช้เอกสารพยานประกอบ, การจัดให้มีเอกสารพยานประกอบ
nondocument fileแฟ้มแอสกีเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลแบบหนึ่ง มีใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) บางทีเรียกว่าแฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ดสตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้วดู document file เปรียบเทียบ
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
document(n) เอกสาร, หลักฐาน, สาร, เครื่องพิสูจน์
documentary(adj) เกี่ยวกับเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
documentเอกสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
documentเอกสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
documentเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
documentเอกสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
document of giftหนังสือยกให้ (ทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
document of right; document of titleเอกสารสิทธิ์, หนังสือสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
document of title; document of rightเอกสารสิทธิ์, หนังสือสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
document type definition (DTD)การนิยามชนิดเอกสาร (ดีทีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
document type definition (DTD)การนิยามชนิดเอกสาร (ดีทีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
document, officialเอกสารราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Documentเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Documentเอกสาร [เศรษฐศาสตร์]
Documentผลงานใดๆ ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมประยุกต์แล้วเก็บบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลในแผ่นดิสก์ [คอมพิวเตอร์]
Document deliveryการนำส่งเอกสาร [TU Subject Heading]
Document Delivery Serviceบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ, Example: Document Delivery Service หมายถึง บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ วิจัย โสตทัศนวัสดุ สำเนาบทความวารสาร ให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดตามที่ผู้ใช้ส่งคำร้องขอยืม นอกจากนั้นในห้องสมุดบางแห่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทึ่ต้องการผ่านช่องทางต่างๆ คือ อีเมลล์ โทรศัพท์หรือแจ้งที่จุดบริการได้ด้วย จากนั้นผู้รับผิดชอบของห้องสมุดจะดำเนินการจัดเตรียมและนำส่งทรัพยากรสารสนเทศไปยังจุดบริการในหน่วยงานตามวัน และเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับและส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทได้จากจุดบริการ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องไปยืม - คืนที่ห้องสมุดด้วยตนเอง ในปัจจุบันมีห้องสมุดของสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยที่จัดบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Document Examinationการตรวจพิสูจน์เอกสาร [การแพทย์]
Document imaging systemระบบการสร้างภาพเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Document imaging systemsระบบประมวลผลภาพเอกสาร [TU Subject Heading]
Document markup languagesภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร [TU Subject Heading]
Document surrogateตัวแทนเอกสาร, Example: คำว่า ตัวแทนเอกสาร (Document surrogate) สามารถให้คำอธิบายได้ 2 แนวทาง [ 1 ] กล่าวคือ <p>ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การแปลงผันหรือดิจิไทซ์รูปแบบของเอกสารหรือวัตถุเพื่อแทนที่เอกสารต้นฉบับ <p>ในความหมายทางสารสนเทศ หมายถึง การสร้างตัวแทนของเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรม เพื่อเป็นตัวแทนของเอกสาร กล่าวคือ ถ้าเป็นหนังสือ ตัวแทนเอกสารทางบรรณานุกรมจะประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง คำสำคัญ ฯลฯ <p>นอกจากนี้ ตัวแทนเอกสาร หมายรวมถึง การกำหนดตัวแทนของเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคืนคืนสารสนเทศ เช่น คำสำคัญ วลีสำคัญ (key phase) สาระสังเขป เป็นต้น <p>การสร้างตัวแทนเอกสาร เป็นกระบวนการหนึ่งในสองกระบวนการของระบบการค้นคืนสารสนเทศ กล่าวคือ เป็นงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาและกำหนดคำเพื่อใช้เป็นตัวแทนของเนื้อหาของเอกสาร ส่วนอีกกระบวนการหนึ่ง เป็นงานที่เกี่ยวกับการสืบค้น และการค้นคืน ซึ่งรวมถึงกระบวนการค้นหา และค้นคืน รวมถึงงานวิเคราะห์คำร้องของผู้ใช้ และการกำหนดคำค้น <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20120707-Lancaster.jpg" alt="Document surrogate" width="500px"> <p>ภาพแสดงระบบการค้นคืนสารสนเทศของ Lancaster <p>รายการอ้างอิง <p>[ 1 ] Keenan, Stella and Johnston, Colin. Concise Dictionary of Library and Information Science. 2nd ed. London : Bowker-Saur, 2000. <p>[ 2 ] Lancaster, F.W. Indexing and abstracting in theory and practice. London : The Library Association Pub., 1991 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
document number was canceledเอกสารถูกยกเลิก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to document coldly, rationally, what is being done here.ผมต้องการบันทึก ข้อมูลทุกอย่างที่ทำที่นี่ Gandhi (1982)
We are currently examining documents taken from Director Bolitonov's apartment.ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบเอกสาร ที่ได้จากบ้านผู้การโบลิโทนอฟ The Jackal (1997)
But since Danny was afraid they'd take him away on account of some business concerning documents and visas the boy lived his early years always hiding in the belly of the Virginianเพราะแดนนี่กลัวว่าจะโดนแย่งเขาไป เพราะปัญหาเรื่องเอกสารกับวีซ่า เด็กเลยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ The Legend of 1900 (1998)
Give me your documents ls there all that we need?เอาเอกสารมาหรือเปล่า ครบไหมเนี่ย Failan (2001)
Towards the end of 1989 a great box of documents arrived at my office without any indication where they came from.เมื่อปลายปี ค.ศ. 1989 มีเอกสารกล่องใหญ่ส่งมาที่สำนักงานผม โดยไม่บอกว่ามาจากไหน The Corporation (2003)
Become the Highest Kitchen Lady of the Royal Palace, Jang-Geum and write down my grievances in the secret document that's passed downBecome the Highest Kitchen Lady of the Royal Palace, Jang-Geum and write down my grievances in the secret document that's passed down The Great Jang-Geum (2003)
A document of that importance would ensure the map's survival.เอกสารนั่นมีความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนที่จะไม่สูญหาย. National Treasure (2004)
This is one of the most important documents in history.นี่เป็นเอกสารอย่างนึง ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์. National Treasure (2004)
That's where they clean, repair and maintain all the documents and the storage housings when they're not on display or in the vault.ไม่ใช่. มันเอาไว้ทำความสะอาด และซ่อมแซม... เอกสารและกรอบ National Treasure (2004)
- Keep the document level.- เก็บไปชั้นเอกสาร. National Treasure (2004)
If she falls, the document falls.- อย่า! ถ้าเธอตกลงไป เอกสารก็จะตกไปด้วย. National Treasure (2004)
Then someone who is trained to handle antique documents is gonna do it.อย่างนั้นก็ให้คนที่ได้รับการฝึก การดูแลเอกสารโบราณเป็นคนทำ. National Treasure (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
documentAn office machine is cranking out a stream of documents.
documentA note was attached to the document with a paper clip.
documentDivide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.
documentExamine the pile of documents in advance.
documentFather translated the French document into Japanese.
documentHe came across some old documents in the closet.
documentHe decided to trust the lawyer with the document.
documentHe is making the document now.
documentHe looked into historical documents to solve the mystery.
documentHe read the document aloud.
documentHe repeatedly checked the mountain of related documents.
documentHe sat up late last night working on the documents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟ้มเอกสาร(n) document file
สารคดี(n) feature, See also: documentary, Example: กำแพงลมเป็นงานเขียนกึ่งสารคดีกึ่งเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้คนอ่านหลายคนชื่นชอบ, Thai Definition: เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ
หนังสืออ้างอิง(n) reference, See also: documentation, Syn. เอกสารอ้างอิง, Example: นักวิจัยจำเป็นต้องใช้หนังสืออ้างอิงจำนวนมากในการทำวิจัย, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง
เอกสาร(n) document, See also: paper, Example: นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากสถาบันการศึกษา สามารถค้นหาเอกสารได้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่เป็นหลักฐาน
สารบรรณ(n) document, See also: archives, Example: ห้องเก็บสารบรรณถูกทำร้ายหมดสิ้น, Thai Definition: หนังสือที่เป็นหลักฐาน
ตราสาร(n) document, See also: instrument, printed matter, Example: กระทรวงการคลังมีอำนาจออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นได้เป็นคราวๆ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสำคัญซึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิต่างๆ, Notes: (กฎหมาย)
พยานเอกสาร(n) documentary evidence, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: เอกสารใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
พยานเอกสาร(n) documentary evidence, Example: ดิวอี้เสนอหลักฐานต่อศาลทั้งพยานเอกสาร และพยานบุคคลได้ครบครัน, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หลักฐานอ้างอิงที่เป็นเอกสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิงเอกสาร[āng-ing ēkkasān] (v, exp) EN: refer to a document
อนุกรมเอกสาร[anukrom ekkasān] (n, exp) EN: reference number of a document ; serial number of a document  FR: référence de document [ f ]
ใบ[bai] (n) EN: warrant ; certificate ; document ; card  FR: document [ m ] ; certificat [ m ] ; permis [ m ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
ใบสำคัญ[baisamkhan] (n) EN: certificate ; document  FR: certificat [ m ]
บรรณสาร[bannasān] (n) EN: papers ; archives  FR: document officiel [ m ]
ฉบับ[chabap] (n) EN: [ classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals ]  FR: [ classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits ]
เดินป้าย[doēnpāi] (v) EN: deliver a document ; send messages
ดอคคิวเมนต์[døkkhiūmēn] (n) EN: document  FR: document [ m ]
เอกสาร[ēkkasān] (n) EN: document ; papers  FR: document [ m ] ; papier [ m ] ; brochure [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DOCUMENT D AA1 K Y AH0 M EH0 N T
DOCUMENT D AA1 K Y UW0 M EH0 N T
DOCUMENTS D AA1 K Y AH0 M AH0 N T S
DOCUMENTS D AA1 K Y UW0 M AH0 N T S
DOCUMENTA D AA2 K Y UW0 M EH1 N T AH0
DOCUMENTED D AA1 K Y AH0 M EH2 N T AH0 D
DOCUMENTED D AA1 K Y AH0 M EH2 N AH0 D
DOCUMENTING D AA1 K Y AH0 M AH0 N IH0 NG
DOCUMENTING D AA1 K Y AH0 M AH0 N T IH0 NG
DOCUMENTARY D AA2 K Y AH0 M EH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
document (n) dˈɒkjumənt (d o1 k y u m @ n t)
document (v) dˈɒkjumɛnt (d o1 k y u m e n t)
documents (n) dˈɒkjumənts (d o1 k y u m @ n t s)
documents (v) dˈɒkjumɛnts (d o1 k y u m e n t s)
documented (v) dˈɒkjumɛntɪd (d o1 k y u m e n t i d)
documentary (j) dˌɒkjumˈɛntəriː (d o2 k y u m e1 n t @ r ii)
documenting (v) dˈɒkjumɛntɪŋ (d o1 k y u m e n t i ng)
documentation (n) dˌɒkjumɛntˈɛɪʃən (d o2 k y u m e n t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文件[wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, ] document; file, #1,583 [Add to Longdo]
文献[wén xiàn, ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] document, #4,164 [Add to Longdo]
文书[wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, / ] document; official correspondence; secretary; secretariat, #12,689 [Add to Longdo]
公文[gōng wén, ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ, ] document, #19,562 [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] documents, #32,767 [Add to Longdo]
记录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] documentary movie or TV program, #43,454 [Add to Longdo]
保呈[bǎo chéng, ㄅㄠˇ ㄔㄥˊ, ] document submitted to one's superior [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belegleser { m }document reader [Add to Longdo]
Belegsortierer { m }document sorter [Add to Longdo]
Dokument { n }; Aktenstück { n } | Dokumente { pl }; Aktenstücke { pl } | ausgehende Dokumente | echtes Dokument; authentisches Dokumentdocument | documents | inquiry documents | authentic document [Add to Longdo]
Dokumentenbezeichnung { f }document identification [Add to Longdo]
Dokumentennummer { f }; Dokumentenbezeichnungsnummer { f }document number [Add to Longdo]
Urkunde { f } | Urkunden { pl } | beglaubigte Urkunde { f } | kündbare Urkunde { f }document | documents | authenticated document | renounceable document [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[akuteibuekkusudokyumentsu] (n) { comp } ActiveX Documents [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[onrainmanyuaru] (n) { comp } online-manual; online documentation; on-screen electronic book [Add to Longdo]
サンプルドキュメント[sanpurudokyumento] (n) { comp } sample document [Add to Longdo]
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] (n) { comp } system documentation [Add to Longdo]
セミドキュメンタリー[semidokyumentari-] (n) semi-documentary [Add to Longdo]
テレメンタラリー[terementarari-] (n) (abbr) telementary; television documentary [Add to Longdo]
ドキュメンタリー(P);ドキュメンタリ[dokyumentari-(P); dokyumentari] (n) documentary; (P) [Add to Longdo]
ドキュメンタリードラマ[dokyumentari-dorama] (n) documentary drama [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] system documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[どきゅめんてーしょん, dokyumente-shon] documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] documentary language [Add to Longdo]
ドキュメント[どきゅめんと, dokyumento] document [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
ドキュメント共有[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] document sharing [Add to Longdo]
ドキュメント型[ドキュメントがた, dokyumento gata] document type [Add to Longdo]
ドキュメント整理[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] document sorting [Add to Longdo]
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Document \Doc"u*ment\, v. t.
   1. To teach; to school. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am finely documented by my own daughter. --
                          Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with documents or papers necessary to establish
    facts or give information; as, a a ship should be
    documented according to the directions of law.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 document \doc"u*ment\ (d[o^]k"[-u]*ment), n. [LL. documentum,
   fr. docere to teach: cf. F. document. See {Docile}.]
   1. That which is taught or authoritatively set forth;
    precept; instruction; dogma. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Learners should not be too much crowded with a heap
       or multitude of documents or ideas at one time. --
                          I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. An example for instruction or warning. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They were forth with stoned to death, as a document
       to others.              -- Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. An original or official paper relied upon as the basis,
    proof, or support of anything else; -- in its most
    extended sense, including any writing, book, or other
    instrument conveying information in the case; any material
    substance on which the thoughts of men are represented by
    any species of conventional mark or symbol.
    [1913 Webster]
 
       Saint Luke . . . collected them from such documents
       and testimonies as he . . . judged to be authentic.
                          --Paley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 document
   n 1: writing that provides information (especially information
      of an official nature) [syn: {document}, {written
      document}, {papers}]
   2: anything serving as a representation of a person's thinking
     by means of symbolic marks
   3: a written account of ownership or obligation
   4: (computer science) a computer file that contains text (and
     possibly formatting instructions) using seven-bit ASCII
     characters [syn: {text file}, {document}]
   v 1: record in detail; "The parents documented every step of
      their child's development"
   2: support or supply with references; "Can you document your
     claims?"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 document /dɔkymɑ̃/ 
  paper; certificate; diploma; document

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 document /dokymɛnt/
  1. certificate; diploma; document
  2. document; paper

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top