ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

动荡

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -动荡-, *动荡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动荡[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion, #12,075 [Add to Longdo]
动荡[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion; also written 動盪|动荡, #12,075 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
in order to restore in this turbulent nation the authority of the government... and the existence of the government.[CN] 为了恢复在这个动荡的国家里的 in order to restore in this turbulent nation 政府的权威... ... Jango (1984)
In these times, with the country incapacitated by economic ailments and in danger with an undercurrent of social unrest, the promulgation of such a weird, fantastic and impractical plan, as contemplated by the defendant, is capable of fomenting a disturbance from which we may not recover.[CN] 在此时国家经济情况不佳 社会动荡不安 他这种奇怪,异想天开 不切实际的做法 对国家造成的伤害 也许难以弥补 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Minister, when the chips are down, and the balloons are up and the lights go out...[CN] 大臣 万一危机来临 Minister, when the chips are down, 局势动荡 吹灯拔蜡... and the balloons are up and the lights go out... The Economy Drive (1980)
I believe deep down he couldn't stand that instability any longer,[CN] was to go back to Brazil. 我相信,在内心深处,他不能再忍受动荡, I believe deep down he couldn't stand that instability any longer, Jango (1984)
Unrest in the north, and now this ill-considered war with the Tsar.[CN] -北边的动荡不安... 还有这场跟沙皇的战争 The Great Train Robbery (1978)
In these dangerous times I cannot afford to provoke our people simply over a theater piece.[CN] 在这种动荡的时期 我不可能为了一出歌剧 影响到贵族以及子民 Amadeus (1984)
Tango-Tango, what's the turbulence back there?[CN] 探戈 -探戈 后面动荡如何? Cliffhanger (1993)
Things weren't changing so swiftly, and life wasn't so restless.[CN] 现在一切变得那么快 生活总在动荡 Cavalcade (1933)
They blew up the president's Mercedes. Our country will be in shit for a year.[CN] 总统座驾给炸了 未来一年都会很动荡 Congo (1995)
Without our traditions... our lives would be as shaky as... as a fiddler on the roof.[CN] 没有了传统 我们的生活会动荡不安 像那个屋顶上的提琴手 Fiddler on the Roof (1971)
Due to the current instability in Vietnam, many Vietnamese boat people have arrived in Hong Kong during the past few days.[CN] 由于现时越南局势动荡 近日经已在本港水面 发现大批越南船民涌来本港 A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon (1989)
What terrible times, Excellency.[CN] 殿下时局动荡 The Leopard (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top