ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貝-, *貝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[貝, bèi, ㄅㄟˋ] sea shell; money, currency
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] A sea shell, once used as currency,  Rank: 6,260
[質, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: Decomposition: 斦 (yín ㄧㄣˊ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] shell,  Rank: 4,852
[貢, gòng, ㄍㄨㄥˋ] to offer, to contribute; tribute, gifts
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,125
[資, zī, ] wealth, property, capital
Radical: Decomposition: 次 (cì ㄘˋ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,332
[貪, tān, ㄊㄢ] greedy, covetous; corrupt
Radical: Decomposition: 今 (jīn ㄐㄧㄣ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,422
[責, zé, ㄗㄜˊ] one's responsibility, duty
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Money 貝 that must be repaid,  Rank: 6,600
[貴, guì, ㄍㄨㄟˋ] expensive, costly; valuable, precious
Radical: Decomposition: 中 (zhōng ㄓㄨㄥ)  一 (yī )  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,640
[負, fù, ㄈㄨˋ] load, burden; to carry, to bear
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 人 carrying a lot of money 貝,  Rank: 6,721
[貼, tiē, ㄊㄧㄝ] to stick, to paste; attached; allowance, subsidy
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  占 (zhàn ㄓㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,749
[費, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: Decomposition: 弗 (fú ㄈㄨˊ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,774

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei, #4,648 [Add to Longdo]
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character, #1,712 [Add to Longdo]
贝尔[Bèi ěr, ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Bell (person name), #12,978 [Add to Longdo]
诺贝尔[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Nobel (prize), #15,779 [Add to Longdo]
拷贝[kǎo bèi, ㄎㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] to copy, #18,364 [Add to Longdo]
诺贝尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]
贝鲁特[Bèi lǔ tè, ㄅㄟˋ ㄌㄨˇ ㄊㄜˋ, / ] Beirut (capital of Lebanon), #21,467 [Add to Longdo]
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, / ] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written, #23,302 [Add to Longdo]
贝多芬[Bèi duō fēn, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ, / ] Beethoven, #28,950 [Add to Longdo]
贝尔格莱德[Bèi ěr gé lái dé, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Belgrade (capital of Serbia), #31,063 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かいばしら, kaibashira] (n) เอ็นหอย
[かいばしら, kaibashira] (n) เอ็นหอย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) shell; shellfish; (P) [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
ボタン[かいボタン, kai botan] (n) mother-of-pearl button [Add to Longdo]
[ばいか, baika] (n) (arch) shell money [Add to Longdo]
殻(P);殼(P);がら[かいがら, kaigara] (n) shell; (P) [Add to Longdo]
殻骨[かいがらぼね, kaigarabone] (n) (col) (See 肩甲骨) shoulder blade [Add to Longdo]
殻状割れ口[かいがらじょうわれくち, kaigarajouwarekuchi] (n) conchoidal fracture [Add to Longdo]
殻虫;介殻虫[かいがらむし;カイガラムシ, kaigaramushi ; kaigaramushi] (n) (uk) scale insect [Add to Longdo]
殻追放[かいがらついほう, kaigaratsuihou] (n) ostracism [Add to Longdo]
割;割り;卵割り;卵割;穎割り;穎割[かいわり, kaiwari] (n) radish sprout [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Judy picked pretty shells on the beach.ジュディは美しいがらを浜辺でひろった。
I don't like shellfish.は好きではない。
It is a lot of fun picking various shells on the sands.砂浜でいろんなを拾うのは実に楽しい。
What I have in my hand is a fossil seashell.私が手にしてるのはの化石です。
I found a beautiful shell on the shore.私は岸辺で美しい殻を見つけた。
I went looking for pretty shells as a present!プレゼントにするきれいながらをひろいにいったよ!
It depends on the strength of the flame, the pan used and the type of ingredients.火力とお鍋との種類によるわ。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sweetie, you just followed the shells all the way back home.[JA] たった今 このをたどって 家に帰れたのよ Finding Dory (2016)
Why, sure it is, babes.[CN] 嗨,這才對嘛,寶 Applause (1929)
King Gunther, Margrave Rüdiger von Bechlarn asks for an audience![CN] 龔特爾國王,來自赫拉恩的呂狄格侯爵求見! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Shells.[JA] を? Finding Dory (2016)
Okay, boy.[CN] 成交 寶 Play Dead (2012)
Go to sleep, baby.[CN] 快睡吧,寶 Applause (1929)
Charity begins at home, baby.[CN] -"仁愛先施親友",寶 Applause (1929)
Come here, baby. Come to your daddy.[CN] 來這兒,寶,來你爹地這兒 Applause (1929)
- Something about a clam? Or...[JA] それっての話? Finding Dory (2016)
April, baby![CN] April,寶 Applause (1929)
April, baby. Come here.[CN] April寶,快過來。 Applause (1929)
I like...shells.[JA] ・・・ 大好き Finding Dory (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] Muschel [Add to Longdo]
ボタン[かいぼたん, kaibotan] Perlmutterknopf [Add to Longdo]
[かいずか, kaizuka] Muschelhaufen [Add to Longdo]
[かいがら, kaigara] Muschelschale [Add to Longdo]
[かいるい, kairui] Muscheln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top