ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -渦-, *渦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[渦, wō, ㄨㄛ] eddy, swirl, whirlpool
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  咼 (guō ㄍㄨㄛ) 
Etymology: [ideographic] A mouth 咼 made of water 氵

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漩涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, / ] spiral; whirlpool; eddy; vortex; also written 旋|旋涡, #19,628 [Add to Longdo]
漩涡[xuàn wō, ㄒㄩㄢˋ ㄨㄛ, / ] eddy; swirl; vortex, #19,628 [Add to Longdo]
涡轮[wō lún, ㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ, / ] turbine, #24,623 [Add to Longdo]
[guō, ㄍㄨㄛ, / ] name of a river, #27,024 [Add to Longdo]
[wō, ㄨㄛ, / ] eddy; whirlpool, #27,024 [Add to Longdo]
旋涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, / ] spiral; whirlpool; eddy; vortex, #32,057 [Add to Longdo]
涡旋[wō xuán, ㄨㄛ ㄒㄩㄢˊ, / ] eddy; vortex, #70,349 [Add to Longdo]
涡阳[Guō yáng, ㄍㄨㄛ ㄧㄤˊ, / ] (N) Guoyang (place in Anhui), #101,843 [Add to Longdo]
旋涡星系[xuán wō xīng xì, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, / ] spiral galaxy [Add to Longdo]
旋涡状[xuán wō zhuàng, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄓㄨㄤˋ, / ] spiral shaped [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うず, uzu] (n) น้ำวน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P) [Add to Longdo]
巻き(P);[うずまき, uzumaki] (n) whirlpool; eddy; coil; (P) [Add to Longdo]
巻きポンプ[うずまきポンプ, uzumaki ponpu] (n) centrifugal pump [Add to Longdo]
巻き形[うずまきがた, uzumakigata] (n,adj-no) spiral-shaped [Add to Longdo]
巻き状;巻状[うずまきじょう, uzumakijou] (adj-no) spiral; helical [Add to Longdo]
巻き模様[うずまきもよう, uzumakimoyou] (n) whirling or spiral pattern [Add to Longdo]
巻く;うず巻く[うずまく, uzumaku] (v5k,vi) to whirl; to eddy; to swirl; to curl (smoke) [Add to Longdo]
巻銀河;巻き銀河[うずまきぎんが, uzumakiginga] (n) spiral galaxy [Add to Longdo]
巻星雲[うずまきせいうん, uzumakiseiun] (n) spiral nebula [Add to Longdo]
[かじょう, kajou] (n,adj-no) spiral [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It has a big whirlpool and a strong current.大きな巻きと急流があります。
Well, for the practical problem, in the midst of those rumours flying around I'm surprised they've been able to keep that club running.まぁ実際問題、そんな噂が巻く中でよく部活が存続してると思うぜ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Theoretically, if you can create a vortex barrier Along the coastline, a wall of wind,[JA] 理論的には 海岸線にそって 空気の壁で障壁を作るのよ Out of Time (2015)
And you're caught in the middle. I must say i'm impressed.[JA] そしてあなたはその中に いるということか 見事と言わざるを得ないな The Flag House (2017)
Get the heart to the spiral![JA] の中心にハートを入れろ! Moana (2016)
Turbines...fire.[CN] 2 秒... 輪... 點火 Equilibrium (2002)
A gas turbine generator running a force-fed rectifier unit.[CN] 氣體輪發電機供電給整流器 The Losers (2010)
It was the bombs causing a vortex with the wind.[CN] 爆炸的氣浪引起了漩 Apocalypse Now (1979)
You bring my will... under the storm it´II die easily[CN] 你就把它帶到來這種 狂風暴雨的漩裏面來 它有什麼辦法不死給你看呀 Chi luo kuang ben (1993)
Turbines primed.[CN] 輪已啟動 Equilibrium (2002)
Swirled cone with rainbow sprinkles.[JA] 虹色のチョコをかけた巻コーン Pay the Ghost (2015)
Machine turbines priming.[CN] 機器輪啟動 Equilibrium (2002)
Her whirlpools are impossible to escape and they take mer-people straight to her dungeons.[CN] 她的漩不可能逃脫 可以讓人們直關進她的地牢 Barbie in a Mermaid Tale (2010)
"now, how does he do that?"[JA] 疑問が巻いて いるだろうな Trial by Fire (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なみ, nami] Wirbel, Strudel [Add to Longdo]
[かちゅう, kachuu] Strudel, -Sog, Wirbel [Add to Longdo]
[うずまき, uzumaki] Wirbel, Strudel, Spirale [Add to Longdo]
[かりゅう, karyuu] Strudel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top