ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

记载

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -记载-, *记载*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记载[jì zǎi, ㄐㄧˋ ㄗㄞˇ, / ] write down; record; written account, #4,729 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
without the help of the devil- small historical note not to be found in any known books but part of the records in the twilight zone.[CN] 这次魔鬼并没有插手 这是现有史书上没有的小脚注 只记载在奇幻地带的档案上 Still Valley (1961)
Of the miracle he achieved in 7 days, as described in the beautiful book of Genesis?[CN] 那如圣经创世纪里面所记载的那样 神在七天之内创造的奇迹呢? Inherit the Wind (1960)
The Bible gives a fine account of Te Flood.[CN] 圣经上对于那一场洪水的记载很清楚 Inherit the Wind (1960)
The colors that no one, the same fish have seen before. They often read depth in his wrist gauges.[CN] 每个生物的种类改变 都会用深度计来记载 The Silent World (1956)
On the second day, history tells us-[CN] 第二天 这是史料记载 Hiroshima Mon Amour (1959)
Everything moving up toward the front. I marked it all down.[CN] 全部都调动到前线去 我都记载在纸上了 For Whom the Bell Tolls (1943)
Use one paper for each direction.[CN] 一张纸记载上行的活动 另一张纸记载下行的活动 For Whom the Bell Tolls (1943)
Oh, Phillip, this party really deserves to go down in history.[CN] 哦 菲利普 这宴会真该记载在历史上 Rope (1948)
As prescribed by scripture. The youngest bore him triplets.[CN] 卷籍上有记载 最年轻的生他们三胞胎。 Casino Royale (1967)
Men in dirty-shirt blue, only a page in history books to mark their lives.[CN] 他们穿着蓝色脏衬衫, 史书上记载着他们 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
That history is on record, and the record is kept by the newspapermen... who have made Chicago's papers great.[CN] 那段历史被新闻记者们所记载... 他们让芝加哥报业变得伟大 Call Northside 777 (1948)
But it does say in the First Corinthians[CN] 但在《哥林多前书,上有记载 Elmer Gantry (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top