ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -筆-, *筆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[筆, bǐ, ㄅㄧˇ] pen, pencil, writing brush; to compose, to write; Hanzi stroke
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  聿 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] A bamboo rod ⺮ used as a pencil 聿,  Rank: 6,236

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐ, ㄅㄧˇ, / ] pen; pencil; writing brush; to write or compose; the strokes of Chinese characters; classifier for sums of money, deals, #1,555 [Add to Longdo]
笔者[bǐ zhě, ㄅㄧˇ ㄓㄜˇ, / ] the author; the writer, #2,411 [Add to Longdo]
笔记本[bǐ jì běn, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook, #3,094 [Add to Longdo]
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, / ] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches, #9,877 [Add to Longdo]
铅笔[qiān bǐ, ㄑㄧㄢ ㄅㄧˇ, / ] (lead) pencil, #11,595 [Add to Longdo]
笔试[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, / ] written examination, #15,112 [Add to Longdo]
亲笔[qīn bǐ, ㄑㄧㄣ ㄅㄧˇ, / ] in one's own handwriting, #16,579 [Add to Longdo]
笔下[bǐ xià, ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, / ] the wording and purport of what one writes, #16,956 [Add to Longdo]
笔录[bǐ lù, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ, / ] put down (in writing); take down; notes; record, #21,401 [Add to Longdo]
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, / ] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright, #21,511 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無精[ふでぶしょう, fudebushou] (n adj ) คนที่ไม่ชอบเขียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふで, fude] (n) writing brush; (P) [Add to Longdo]
が立つ[ふでがたつ, fudegatatsu] (exp,v5t) good writer; wielding a facile pen [Add to Longdo]
まめ;忠実[ふでまめ, fudemame] (n,adj-na) good correspondent; ready writer [Add to Longdo]
を揮う[ふでをふるう, fudewofuruu] (exp,v5u) to drive a quill (pen); to wield the writing brush [Add to Longdo]
を執る[ふでをとる, fudewotoru] (exp,v5r) to pen; to write; to draw [Add to Longdo]
を寝かせて書く[ふでをねかせてかく, fudewonekasetekaku] (exp,v5k) to write with one's brush slanted [Add to Longdo]
を折る[ふでをおる, fudewooru] (exp,v5r) to break off writing [Add to Longdo]
を置く;を擱く[ふでをおく, fudewooku] (exp,v5k) to stop writing; to put down one's pen; to close (a letter) [Add to Longdo]
ペン[ふでペン, fude pen] (n) calligraphy pen [Add to Longdo]
[ひつあつ, hitsuatsu] (n) strength of a brushstroke [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"May I use this pencil?" "Yes, you may."「この鉛を使ってもいいですか」「はい、いいです」
"May I use your pencil?" "Sure go ahead."「君の鉛を使ってもよいですか」「ええ、どうぞ」 [M]
Could I use your pencil?あなたの鉛を使ってもよろしゅうございますか。
Will you lend me your pencil?あなたの鉛を貸してくれませんか。
Your handwriting is similar to mine.あなたの跡は私に似ている。
Write it in pencil.で書きなさい。
Do you have a pencil?あなたは鉛を持っていますか。
How many pencils do you have?あなたは何本の鉛をもってますか。
Can you make sense of what the writer is saying?あなたは者が言っていることを理解できますか。
That is a pencil.あれは鉛です。
Here are two pencils: one is hard, and the other soft.ここに鉛が二本ある。一本は堅く、もう一本は柔らかい。
There is five pencils here.ここに五本の鉛がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Group "A" applicants, follow me. Bring your paperwork.[JA] 応募者のグループAのみなさん 記試験がありますのでこちらへ The Return (2017)
My last goal in my retirement letter was to write this book, and it'll be one year on Tuesday.[JA] 引退後の目的は本の執 リサ・アン 火曜日で1周年よ After Porn Ends 2 (2017)
And her left and right hand were taking notes in different handwritings about separate things at the same time.[JA] 彼女は両手を同時に使って ノートに書いていました 同時に書いているのに 跡などは別のものでした Split (2016)
Oh, he's so excited, Jan, with his new pencils, and his shoes...[JA] 子供の鉛と 靴を見るのがとても好き The Zookeeper's Wife (2017)
My life hangs on that money, Baron.[CN] 我的生活就靠那錢了, 男爵. Grand Hotel (1932)
There was a considerable sum spent on the house some 20 years ago... when I gave it to my daughter.[CN] 我們20年前當我把房子給我女兒時 在那所房子上 花了相當一錢... The Uninvited (1944)
We all have to write, so we don't have that kind of time.[JA] 我々は 執がありますからね 時間にも限りがある Appeal (2017)
I want that money. Now you give it to me[CN] 我要那錢,你現在就給我 East of Eden (1955)
Everything off your desk except for a pen or pencil.[JA] 記用具以外を 机の上から片付けて Stalker's Prey (2017)
A house you haven't lived in since you were a child... a piece of property we can't afford to maintain.[CN] 你自幼就沒有住過的房子... 一我們無法償付的贍養金 The Uninvited (1944)
- The last payment on the farm.[CN] 那是農場最後一 Adam's Rib (1949)
I haven't announced it yet, but George will be an important part of my new administration, heading the Justice Department.[JA] まだ知らせてなかったけど ジョージは新体制では重要な 部分を担うの 司法省の頭よ Sock Puppets (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふで, fude] Pinsel [Add to Longdo]
[ふでさき, fudesaki] Spitze_des_Pinsels [Add to Longdo]
[ひつめい, hitsumei] Schriftstellername [Add to Longdo]
[ひっしゃ, hissha] Schreiber, Verfasser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top